• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbObaveštavaju se građani da će se 21.06.2021. godine vršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova sa početkom u 08:00 časova.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje opštinske uprave opštine stara pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („sl. glasnik rs“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka us, 50/13 - odluka us, 98/13 -odluka uc, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20-dr. zakon) i člana 55. stav 4. i člana 73. pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Golubinci.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linkova u prilogu možete se informisati o Bespovratnim sredstva za razvoj lovstva u AP Vojvodini.

grb thumbNa osnovu člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/16, 113/17, 113/17 – dr.zakon 95/18 - dr.zakon, 86/19- dr.zakon i 157/20- dr.zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 95/2016), a u vezi člana 27k. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", broj 54/09, 101/10, 101/1, 62/13, 63/13, 108/13,142/2014, 68/2015 - drugi zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), Opštinska uprava opštine Stara Pazova oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje lokacije za izgradnju skladišno-poslovnog kompleksa P+O/P+1 na kat.parc. br. 9562 k.o. Stara Pazova u naselju Staroj Pazovi.

soc ekon savetDana 14. juna 2021. godine u Beogradu, u Palati Srbije održan je stručni skup sekretara lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta sa sekretarima Pokrajinskog SES-a i SES-a Republike Srbije. U radu stručnog skupa učestvovao je Milenko Vučinović, sekretar SES-a opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u periodu od 18.06. do 20.06.2021. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb vodovodNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/16 i 95/18) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" j.p. Stara Pazova broj 3444 od 31.05.2021. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/2009; 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini SO Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-13/2021-II od 08.06.2021. godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

naslovna akcija ozelenjavanja svih mesta u opstini se nastavlja primer slede i kompanijePraksa oplemenjivanja opštine Stara Pazova zelenilom sprovodi se godinama unazad, ali je akcenat na ovu oblast stavljen naročito u 2021. godini. Tako je od januara do početka meseca maja u svim mestima staropazovačke Opštine, u kontinuiranoj akciji lokalne samouprave, od strane JP Čistoća Stara Pazova zasađeno više od 5.500 sadnica, koje predstavljaju značajan korak u održavanju i stvaranju važnih ekoloških standarda za život građana.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije