• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o IPARD meri 7 - podsticajima za seoski turizam.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema” broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-7/2020-II od 26.05.2020.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno skladišnog kompleksa na kat. parc. br. 5250/5 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje lokacije za izgradnju stambenog kompleksa tipa "KONDOMINIJUM" na kat. parc. br. 1519 i 1520/1 k.o. Stari Banovci.

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/20 19-11 od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina ("Službeni list opština Srema", br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu ("Službeni list op ština Srema", br. 40/19) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 020-30/2020-11 od 18.05.2020. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

soc ekon savetDana 18.05.2020. godine sa početkom u 11,00 časova, u Staroj Pazovi, održana je 12. sednica Radne grupe za borbu protiv sive ekonomije i rada na crno, Socijalno - ekonomskog Saveta opštine Stara Pazova.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka o prilogu možete se informisati o najnovijem javnom poziv Ministarstva poljoprivrede za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu biljnu proizvodnju u 2020. godini.

grb thumbNa osnovu člana 14. i 15. Zakona ojedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS", br. 15/2012, 88/2018 i 67/2020), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodn e skupšti ne Republik e Srbije ("Sl. glasnik RS", broj 19/2020 i 68/2020), Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike u skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list Autonomne Pokrajine Vojvodine", broj 15/2020 i 26/2020) i Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", broj 19/2020 i 68/2020), raspisanih za 21. jun 2020. godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova obaveštava građane opštine Stara Pazova povodom predstojećih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji, koji će se održati 21.juna 2020. godine da građani opštine Stara Pazova mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze u zgradi opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska br. 11, u kancelariji broj 47/II sprat, svakim danom od 7,30 do 15,00 časova, najkasnije do 05. juna 2020. godine do 24,00 časa, odnosno do zaključenja biračkog spiska.

grb thumbVlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

grb thumbObaveštavaju se sportski radnici da su objavljene preporuke za nastavak trenažnog procesa u svim sportskim objektima vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije u primeni mera prevencije i smanjenja rizika prenošenja virusa SARS-CoV-2.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije