• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbPozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu instruktora da u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21) Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb thumbObaveštavaju se svi zainteresovani privredni subjekti da je opština Stara Pazova dana 18.05.2022. godine raspisala Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se izbegla lica sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Opštine Stara Pazova da je raspisan Javni poziv radi popunjavanja ankete o stambenim potrebama izbeglica u cilju ažururanja jedinstvene baze potreba za stambenim zbrinjavanjem izbeglica.

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US , 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20 i 52/21) , čl. 37-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl . glasnik RS', br. 32/19) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava oglašava Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Šid-granica Hrvatske, deonica puta Stara Pazova-Golubinci-Šid i železničke pruge Inđija-Golubinci.

grb thumbNa osnovu člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu ( „Sl. list opština Srema broj 49/21), Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine ("Službeni glasnik RS", broj 23/2022), Operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja opštine Stara Pazova za 2022. godinu (zaključak opštinskog veća opštine Stara Pazova broj: 90-23/21- IV), Načelnik odeljenja za društvene delatnosti dana 22. marta 2022. godine raspisuje Javni konkurs za odabir partnerskog udruženja za sprovođenje aktivnosti operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja opštine Stara Pazova za 2022. godinu.

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine oglašava Javni uvid u nacrt regionalnog prostornog plana AP Vojvdine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja regionalnog prostornog plana AP Vojvodine na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 17. i 18. stav 1. i 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 49/21), člana 8. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 400-456/2022-III-08 od 08. marta 2022. godine, Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti dana 15. marta 2022. godine raspisuje Javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije