• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

kategorizacijaSva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo,preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju. kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluga smeštaja turistima na teritoriji Opštine Stara Pazova.

Pravni osnov

Postupak kategorizacije ugostiteljskih objekata za smeštaj tipa kuće, apartmani, sobe i seoska turistička domaćinstva sprovodi se saglasno odredbama:

Zakona o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 17/2019);

Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje);

Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (,,Službeni glasnik RS“ broj 83/16 i 30/17);

Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (,,Službeni glasnik RS“ broj 48/12 i 58/16);

Pravilnika o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/10 i 48/2012 – dr. pravilnik) – van snage su stavljene odredbe koje se odnose na minimalno tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu;

Uredbe o visini troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine (,,Službeni glasnik RS“ broj 69/2011)

I.

Podnošenje zahteva

Postupak započinje tako da se budući ugostitelj obraća jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se nalazi objekat za koji se traži kategorizacija i od koje dobija korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista

1) Prilikom pristupanja sistemu, budućem ugostitelju je dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju.

Zahtev za kategorizaciju može podneti fizičko lice koje je vlasnik ugostiteljskog objekta ili suvlasnik ili  član porodičnog domaćinstva vlasnika. Članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

- Ako zahtev podnosi suvlasnik prilaže saglasnost drugog/drugih suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika;

- Ako zahtev podnosi član porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad) prilaže saglasnost vlasnika,odnosno suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o pravnom osnovu korišćenja objekta.

Zahtev se podnosi za svaki objekat posebno (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko portala e-Turista kao skeniran dokument, potpisan od strane ugostitelja.

Uz elektronski zahtev za razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smeštaj budući ugostitelj prilaže:

2) Dokaz o uplati Republičkih administrativnih taksi i to:

- Taksa na zahtev u iznosu od 330,00 dinara i
- Taksa na rešenje u iznosu od 570,00 dinara
Takse se uplaćuju na račun broj: 840-742221843-57; Model 97; poziv na broj 72 235

3) Overene saglasnosti za fizičko lice:

- Ako zahtev podnosi suvlasnik prilaže saglasnost drugog/drugih suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika;

- Ako zahtev podnosi član porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad) prilaže saglasnost vlasnika,odnosno suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o pravnom osnovu korišćenja objekta.

4) Dokaz o vlasništvu nad objektom za fizičko lice:

- Za uknjižene objekte nije potrebno prilagati dokaz o vlasništvu/suvlasništvu i nadležni organ podatke pribavlja po službenoj dužnosti;

- Ukoliko nepokretnost nije uknjižena prilaže se ugovor o kupoprodaji ili otkupu nepokretnosti, ili ugovor o poklonu ili rešenje o ostavinskoj raspravi i dr. dokazi – original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci;

- Ukoliko je nepokretnost izgrađena bez građevinske dozvole ili ima odstupanja od građevisnke dozvole, odnosno ukoliko ne poseduje upotrebnu dozvolu, ceniće se dokaz da je organu nadležnom za legalizaciju podnet zahtev za legalizaciju,  koje podatke nadležni organ pribavlja po službenoj dužnosti;

- Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta. Vlasništvo nad zemljištem se dokazuje na napred naveden način, a prihvatiće se i uknjiženo pravo korišćenja.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o vlasništvu nad objektom.

5) Lekarsko uverenje, odnosno potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove za fizičko lice:

U objektu domaće radinosti (kuća, apartman soba)  fizičko lice  može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja, i u tom slučaju fizičko lice i članovi domaćinstva, ako članovi domaćinstva žive u objektu u kojem se pruža usluga smeštaja (u objektima domaće radinosti), pribavljaju lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti izdato od ovlašćene zdravstvene ustanove (Dom zdravlja – medicina rada) u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu;

U objektu seoskog turističkog domaćinstva  fizičko lice  može da pruža  ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, i u tom slučaju uz lekarsko uverenje prilaže se i potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge i članovi domaćinstva, ako članovi domaćinstva žive u objektu seoskog turističkog domaćinstva nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite, u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.

6) Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj

7) Izjava o ispunjenosti standarda u kategorije

8) Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav 2. ZUP-a).

II.

Odlučivanje u postupku

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj uviđajem na licu mesta proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta vrši se, rešenjem koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenjem odlučuje po podnetom zahtevu pojedinačno za svaki objekat.

Rešenje o kategorizaciji sadrži i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja, kao i sve relevantne podatke iz člana 32. Zakona o ugostiteljstvu.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rešenja podnosiocu zahteva.

Taksa na žalbu iznosi 490,00 dinara a uplaćuje se na račun broj: 840-742221843- 57; Model 97; poziv na broj 72 235

Primalac: Budžet Republike Srbije.

Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prilaže se uz žalbu.

III.

Ako u roku važenja rešenja o kategorizaciji dođe do promene ugostitelja, novi ugostitelj je dužan da pre početka rada u tom objektu pribavi novo rešenje kojim se objekat kategoriše.

Ako u roku važenja rešenja o kategorizaciji objekat prestane da ispunjava propisane standarde za kategoriju koja mu je određena ugostitelj je dužan da podnese zahtev za određivanje kategorije u nižu kategoriju.

Na zahtev ugostitelja donosi se rešenje o promeni kategorije kada objekat ispuni propisane standarde za višu kategoriju.

Promena kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj vrši se na način i po postupku propisanom za određivanje kategorije.

IV.

Članom 23. stav 1. Zakona propisano je da rešenje kojim se ugostiteljski objekat za smeštaj kategoriše prestaje da važi:

1) istekom roka za koji je doneto;

2) donošenjem rešenja o promeni kategorije;

3) gubitkom kategorije;

4) na zahtev ugostitelja;

5) ako dođe do promene ugostitelja;

6) prestankom privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, usled koga se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg registra.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije