• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb thumbNa osnovu člana 31. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 40/19) člana 58. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19) naručilac Predsednik opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobra - građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 (četrnaest) seoskih domaćinstava.

grb thumbNa osnovu člana 39. člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku redni broj 25-1.3.12/20 Javna nabavka radova na adaptaciji prostora namenjenog za jedinstveno upravno mesto u sklopu zgrade Opštinske uprave Opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-34/20-III od 30.06.2020. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-34/20-III od 30.06.2020.godine pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-34/20-III -nabavka usluge regresiranog prevoza učenika i studenata sa teritorije opštine Stara Pazova – Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 23-1.2.14/20 - javna nabavka usluge–suzbijanje krpelja i odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opština uprava Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke red. br. 19-1.3.11/2020 Javna nabavka izvođenje radova na izgradnji kanalizacije upotrebljenih fekalnih voda sa kućnim priključcima Blok 9 u Novoj Pazovi – ulice Boška Buhe (dve deonice) i Dr. Slobodana Jovanovića (cela).

grb thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti red. br. 22-1.1.11/2020 dobara za potrebe opremanja specijalizovanih kabineta Tehničke škole u Staroj Pazovi, oblikovane u dve partije.

grb thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj 404-02-930/20 od 03.03.2020. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 06.03.2020. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-29/20-III od 15.06.2020. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-29/20-III od 15.06.2020. godine, pripremljena je: konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-29/20-III - nabavka usluge održavanja softvera- Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge- regresiranog prevoza učenika na relaciji Stara Pazova-Petrović Salaš, del. broj 404-28/20-III red. br.20-1.2.9/2020.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge- osiguranja, del. broj 17-1.2.16/20.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke male vrednosti usluge - Usluga tehničkog pregleda objekata za potrebe opštine Stara Pazova, del. broj 404-22/20-III sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma red. br. 16-1.2.4/2020.

Preuzmite dokumenta:

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije