• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Nova Pazova (Sl. list opština Srema, br. 27/22)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Nova Pazova (Sl. list opština Srema, br. 39/21)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Golubinci (Sl. list opština Srema, br. 29/21)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Surduk
Tekst plana Preuzmite dokument »
Katastarsko-topografski plan sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeća namena Preuzmite dokument »
Planirana namena Preuzmite dokument »
Regulaciono nivelacioni plan sa saobraćajnim rešenjem Preuzmite dokument »
Plan vodovodne i kanalizacione infrastrukture Preuzmite dokument »
Struja, gas i TT Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca (Sl. list opština Srema, br. 02/20) - isravka
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca (Sl. list opština Srema, br. 29/21)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci "Jug" (Sl. list opština Srema, br. 23/21)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Strateška procena Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca
Tekst plana Preuzmite dokument » 
Izvod iz plana Preuzmite dokument » 
Karta sprovođenja Preuzmite dokument » 
Podloga Preuzmite dokument » 
Postojeća namena površina Preuzmite dokument » 
Plan namene površina Preuzmite dokument » 
Regulacija Preuzmite dokument » 
Saobraćaj Preuzmite dokument » 
Elektro, TT i gasna infrastruktura Preuzmite dokument » 
Vodoprivreda Preuzmite dokument » 
Poprečni profili Preuzmite dokument » 
Plan detaljne regulacije Centralne radne zone opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema", br. 9/2019, 29/2019, 49/21 i 13/23)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izvod iz prostornog plana Preuzmite dokument »
Granica obuhvata plana Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija Preuzmite dokument »
Plan podele građevinskog zemljišta Preuzmite dokument »
Plan pretežne namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije i nivelacije Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili uličnih koridora Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan elektroenergetske, telekomunikacione i termoenergetske infrastrukturne mreže Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana detaljne regulacije Centralne radne zone opštine Stara Pazova (Sl. list opština Srema, br. 49/21)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Strateška procena Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana detaljne regulacije - Centralne radne zone Opštine Stara Pazova
Tekst plana Preuzmite dokument » 
Izvod iz plana Preuzmite dokument » 
Obuhvat Preuzmite dokument » 
Nasleđene urbanističke obaveze Preuzmite dokument » 
Javno i ostalo Preuzmite dokument » 
Namena Preuzmite dokument » 
Regulacija i nivelacija Preuzmite dokument » 
Saobraćaj Preuzmite dokument » 
Voda Preuzmite dokument » 
Elektro, gasovod i TT Preuzmite dokument » 
Poprečni profili Preuzmite dokument » 
Plan detaljne regulacije - Centralne radne zone Opštine Stara Pazova
Tekst plana Preuzmite dokument » 
Izvod iz plana Preuzmite dokument » 
Obuhvat Preuzmite dokument » 
Nasleđene urbanističke obaveze Preuzmite dokument » 
Javno i ostalo Preuzmite dokument » 
Regulacija i nivelacija Preuzmite dokument » 
Saobraćaj Preuzmite dokument » 
Voda Preuzmite dokument » 
Elektrovod, gasovod, telekomunikacije Preuzmite dokument » 
Poprečni profili Preuzmite dokument » 
Strateška procena Preuzmite dokument » 
Namena Preuzmite dokument »  
Izmene i dopune prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine - 3 (Sl. list opština Srema br. 40/19)
Izmene i dopune PPO Stara Pazova Preuzmite dokument »
Namena površina Preuzmite dokument »
Mreža naselja i infrastrukturni sistemi Preuzmite dokument »
Turizam i zaštita prostora Preuzmite dokument »
Sprovođenje Preuzmite dokument »
Strateška procena PPO Preuzmite dokument »
Strateška karta Preuzmite dokument »
Izmene i dopune prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine - 2
Izmene i dopune PPO Stara Pazova Preuzmite dokument »
Mreža naselja i infrastruktura Preuzmite dokument »
Turizam i zaštita prostora Preuzmite dokument »
Sprovođenje Preuzmite dokument »
Strateška karta Preuzmite dokument »
Strateška procena PPO Preuzmite dokument »
Namena površina Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije naselja Nova Pazova
Tekst plana Preuzmite dokument »
Katastarska podloga Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija sa saobraćajnim rešenjem Preuzmite dokument »
Plan mreže elektroenergetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Plan uređenja i zaštite životne sredine Preuzmite dokument »
Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Nova Pazova (Sl. list opština Srema, br. 4/2021)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije naselja Stara Pazova
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije naselja Stara Pazova Preuzmite dokument »
Postojeće stanje životne sredine Preuzmite dokument »
Katastarska podloga sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeća namena Preuzmite dokument »
Plan uređenja i zaštite životne sredine Preuzmite dokument »
Plan namene po zonama Preuzmite dokument »
Plan detaljne namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnih površina Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan energetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Saobraćajni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Stara Pazova - Službeni list opština Srema broj 12/2022
Tekst plana Preuzmite dokument »
Plan regulacije Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnih površina Preuzmite dokument »
Plan detaljne namene površina Preuzmite dokument »
Plan energetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Saobraćajni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan pretežne namene Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Stara Pazova - Službeni list opština Srema broj 43/2020
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmena plana generalne regulacije naselja Stara Pazova na životnu sredinu Preuzmite dokument »
Katastarska podloga sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeća namena Preuzmite dokument »
Plan namene po zonama Preuzmite dokument »
Plan detaljne namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnih površina Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan energetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Saobraćajni profili 1 Preuzmite dokument »
Saobraćajni profili 2 Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune Plana generalne regulacije Banovaca (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci Dunav) - Službeni list opština Srema, br. 27/23
Tekst plana Preuzmite dokument »
Grafički deo Preuzmite dokument »
Izmene i dopune Plana generalne regulacije Banovaca (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci Dunav)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Obuhvat plana generalne regulacije Banovaca Preuzmite dokument »
Katastarski plan Preuzmite dokument »
Postojeća namena površina Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije površine javne namene Preuzmite dokument »
Plan mreže saobraćajne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan mreže elektroenergetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan mreže vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili obaloutvrde Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana detaljne regulacije južnog dela centralne radne zone u k.o. Nova Pazova i dela saobraćajnice koja povezuje centralnu radnu zonu sa prostornom celinom 11 Banovci
Tekst izmena i dopuna plana Preuzmite dokument »
Izvod iz PPO Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Regulacija površina javne namene-ispravljeno Preuzmite dokument »
Regulacija površina javne namene Preuzmite dokument »
Saobraćaj sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Infrastruktura-vodovod i kanalizacija Preuzmite dokument »
Energetska infrastruktura Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Prostorni plan opštine Stara Pazova
Prostorni plan Opštine Stara Pazova do 2025. godine (usklađivanje Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji) Preuzmite dokument »
Referentna karta 1: namena površina Preuzmite dokument »
Referentna karta 2: mreža naselja i infrastrukturni sistemi Preuzmite dokument »
Referentna karta 3: turizam i zaštita prostora Preuzmite dokument »
Referentna karta 4: karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine
Tekst plana Preuzmite dokument »
Karta - Namena površina Preuzmite dokument »
Karta - Mreža naselja i infrastrukturni sistem Preuzmite dokument »
Karta - Turizam i ѕaštita prostora Preuzmite dokument »
Karta - Sprovođenje Preuzmite dokument »
Strateške izmene:
Strateška procena - tekst Preuzmite dokument »
Karta - Postojeće stanje životne sredine za izmene Preuzmite dokument »
Karta - Analizirane lokacije za izmene Preuzmite dokument »
Karta - Mere zaštite i unapređenja životne sredine za izmene Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije Prostorne celine 9, radna zona Golubinci - zapad
Usvojen plan Preuzmite dokument »
Karta - Šira lokacija, izvod iz PPO Preuzmite dokument »
Karta - Katastarski plan/td> Preuzmite dokument »
Karta - Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Karta - Plan regulacije površine i javne namene i funkcionalna organizacija Preuzmite dokument »
Karta - Plan saobraćaja sa nivelacijom Preuzmite dokument »
Karta - Infrastruktura Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije naselja Vojka
Tekst plana generalne regulacije naselja Vojka Preuzmite dokument »
Katastarska podloga Preuzmite dokument »
Izvod iz prostornog plana Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija Preuzmite dokument »
Namena površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne i kanalizacione infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan mreže energetske infrastrukture i telekomunikacija Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Vojka (Sl. list opština Srema, br. 8/23)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Obuhvat Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Planirana namena Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija Preuzmite dokument »
Vodovod i kanalizacija Preuzmite dokument »
Elektro, TT i gas Preuzmite dokument »
Sprovođenje Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije dela bloga 20 u Novoj Pazovi
Tekst Planaa detaljne regulacije dela bloga 20 u Novoj Pazovi Preuzmite dokument »
Izvod iz Plana višeg reda Preuzmite dokument »
Katastarska podloga Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija prostora sa pretežnom namenom zemljišta Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata energetike i telekomunikacija Preuzmite dokument »
Poprečni profili R1-300 Preuzmite dokument »
Poprečni profili R1-350 Preuzmite dokument »
Izmene i dopune Plana generalne regulacije Banovaca (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci Dunav)
Tekst plana Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Banovaca (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci Dunav) Preuzmite dokument »
Obuhvat plana Preuzmite dokument »
Katastarska podloga na ortofoto snimku sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeća namena površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije i saobraćaja Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Vodoprivredna infrastruktura Preuzmite dokument »
Elektroenergetska, TT i gasna infrastruktura Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELjA GOLUBINCI
TEKST PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA GOLUBINCI Preuzmite dokument »
Kopija plana sa obuhvatom Preuzmite dokument »
Namena površina Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Ortofoto sa postojećom namenom površina Preuzmite dokument »
Plan elektro i TT instalacija Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja i regulacije Preuzmite dokument »
Plan vodnih i gasnih instalacija Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije centralnog izvorišta Opštine Stara Pazova
Tekst plana detaljne regulacije centralnog izvorišta Opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
R1-2500  
Šira lokacija - izvod iz PPO Stara Pazova Preuzmite dokument »
Obuhvat plana na katastarskoj podlozi Preuzmite dokument »
Postojeća namena površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata elektroenergetske infrastrukture telekomunikacija Preuzmite dokument »
Poprečni profili glavne saobraćajnice Preuzmite dokument »
R1-5000  
Obuhvat plana na katastarskoj podlozi Preuzmite dokument »
Postojeća namena površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata elektroenergetske infrastrukture telekomunikacija Preuzmite dokument »
Poprečni profili glavne saobraćajnice Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije južnog dela centralne radne zone u k.o. Nova Pazova i dela saobraćajnice koja povezuje centralnu radnu zonu sa prostornom celinom 11 Banovci
Tekst plana detaljne regulacije južnog dela centralne radne zone u k.o. Nova Pazova i dela saobraćajnice koja povezuje centralnu radnu zonu sa prostornom celinom 11 Banovci Preuzmite dokument »
R1-2500
Izvod iz PPO Stara Pazova Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija sa pretežnom namenom prostora i obuhvatom plana Preuzmite dokument »
Planska podela na zone i celine sa površinama za javne funkcije, javne površine i zaštitno zelenilo Preuzmite dokument »
Plan regulacije ulica i javnih površina i građevinske linije Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Planirane trase, koridori i mreža javne komunalne infrastrukture Preuzmite dokument »
Energetska infrastruktura Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Infrastruktura - grafički prilog Preuzmite dokument »
R1-5000
Izvod iz PPO Stara Pazova Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija sa pretežnom namenom prostora i obuhvatom plana Preuzmite dokument »
Planska podela na zone i celine sa površinama za javne funkcije, javne površine i zaštitno zelenilo Preuzmite dokument »
Plan regulacije ulica i javnih površina i građevinske linije Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Planirane trase, koridori i mreža javne komunalne infrastrukture Preuzmite dokument »
Energetska infrastruktura Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Infrastruktura - grafički prilog Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije prostorne celine 11 - Log Centar u K.O. Novi Banovci
Tekst plana detaljne regulacije prostorne celine 11 - Log Centar u K.O. Novi Banovci Preuzmite dokument »
Šira lokacija Preuzmite dokument »
Postojeće stanje na kat. topografskom planu Preuzmite dokument »
Plan podele na urbanističke celine Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja sa nivelacijom Preuzmite dokument »
Plan energetske i telekomunikacione mreže Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne mreže Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana detaljne regulacije prostorne celine 11 - Log Centar u K.O. Novi Banovci
Tekst izmena i dopuna Preuzmite dokument »
Namena površina (stari plan) Preuzmite dokument »
Izvod iz PPO Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Podela na urbanističke celine Preuzmite dokument »
Namena površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja Preuzmite dokument »
Energetska infrastruktura Preuzmite dokument »
Vodna infrastruktura Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone Stara Pazova - "Sever"
Plan detaljne regulacije Preuzmite dokument »
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije multifunkcionalne radne zona u Staroj Pazovi
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone na životnu sredinu Preuzmite dokument »
Plan uređenja i zaštite životne sredine Preuzmite dokument »
Postojeće stanje životne sredine Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone u Staroj Pazovi Preuzmite dokument »
Referalna karta namena prostora multifunkcionalne radne zone u Staroj Pazovi Preuzmite dokument »
Postojeća namena prostora multifunkcionalne radne zone u Staroj Pazovi Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene sa podelom na celine Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan energetike i telekomunikacija Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne mreže Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije bloka između ulica Zdravka Jekića, Carskog puta i produžetka Panonske ulice u Starim Banovcima
Plan detaljne regulacije bloka između ulica Zdravka Jekića, Carskog puta i produžetka Panonske ulice u Starim Banovcima Preuzmite dokument »
Šira lokacija Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Koncept plana namene površina Preuzmite dokument »
Plan podele zemljišta na javno i ostalo Preuzmite dokument »
Koncept plana sa regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Predlog planiranih trasa infrastrukture Preuzmite dokument »
Urbanistička celina 1 u Staroj Pazovi
Plan detaljne regulacije urbanističke celine 1 u Staroj Pazovi Preuzmite dokument »
Plan pretežne namene površina sa urbanističkim celinama Preuzmite dokument »
Katastarski plan sa granicom obuhvata plana Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan podele zemljišta na javno i ostalo građevinsko zemljište Preuzmite dokument »
Predlog planiranih trasa vodovoda i kanalizacije Preuzmite dokument »
Predlog planiranih trasa energetike Preuzmite dokument »
Poprečni profil ulica sa infrastrukturo Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije dela bloka 22 u Starim Banovcima
Plan detaljne regulacije dela bloka 22 u Starim Banovcima Preuzmite dokument »
Šira lokacija Preuzmite dokument »
Obuhvat plana sa postojećom pretežnom namenom prostora Preuzmite dokument »
Plan podele na urbanističke celine Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica sa nivelacijom Preuzmite dokument »
Poprečni profili ulica Preuzmite dokument »
Plan infrastrukturne mreže Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije II centralnog bloka u Staroj Pazovi
Plan detaljne regulacije II centralnog bloka u Staroj Pazovi Preuzmite dokument »
Šira lokacija - izvod iz GUP Preuzmite dokument »
Granica plana sa postojećom pretežnom namenom prostora i planom rušenja Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene sa podelom na celine Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćajnica i nivelacije Preuzmite dokument »
Poprečni profili ulica Preuzmite dokument »
Plan energetike i telekomunikacija Preuzmite dokument »
Plan hidrotehničke infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije istočne radne zone i preduzetničke zone "Volarsko polje" u Staroj Pazovi
Plan detaljne regulacije istočne radne zone i preduzetničke zone "Volarsko polje" u Staroj Pazovi Preuzmite dokument »
Šira lokacija - izvod iz prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. Preuzmite dokument »
Katastarska podloga sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeća pretežna namena zemljišta Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije, nivelacije i saobraćaja Preuzmite dokument »
Plan energetske i telekomunikacione infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili saobraćajnica Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca
Izmene i dopune plana generalne regulacije Banovaca Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije Banovaca Preuzmite dokument »
Geodetska podloga sa granicom građevinskog rejona Preuzmite dokument »
Obuhvat plana generalne regulacije Banovaca Preuzmite dokument »
Plan energetske gasne i TT infrastrukture Preuzmite dokument »
Planirana namena površina Preuzmite dokument »
Plan podele zemljišta na javno i ostalo Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture sa generalnom regulacijom i nivelacijom Preuzmite dokument »
Postojeća namena prostora Preuzmite dokument »
Pravila građenja i uređenja prostora Preuzmite dokument »
Referalna karta - namena prostora Preuzmite dokument »
Vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije stambenog bloka u severozapadnom delu naselja Stara Pazova
Plan generalne regulacije stambenog bloka u severozapadnom delu naselja Stara Pazova Preuzmite dokument »
Generalni urbanistički plan Preuzmite dokument »
Granica plana Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan podele na javno i ostalo zemljište Preuzmite dokument »
Predlog planiranih trasa vodovoda i kanalizacije Preuzmite dokument »
Predlog planiranih trasa energetike Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Krnješevci (Sl. list opština Srema, br. 19/2022)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Obuhvat plana Preuzmite dokument »
Planirana namena Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija sa saobraćajnim rešenjem Preuzmite dokument »
VIK Preuzmite dokument »
Plan elektro, TT i gasne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan uređenja i zaštite Preuzmite dokument »
Sprovođenje plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Krnješevci
Izmene i dopune plana Preuzmite dokument »
Katastarski plan sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Podela na urbanističke celine Preuzmite dokument »
Planirana namena Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija sa saobraćajnim rešenjem Preuzmite dokument »
Plan vodovodne i kanalizacione mreže Preuzmite dokument »
Plan elektro, TT i gasne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Plan uređenja i zaštite Preuzmite dokument »
Sprovođenje plana Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije naselja Krnješevci
Plan generalne regulacije naselja Krnješevci Preuzmite dokument »
Postojeća namena prostora Preuzmite dokument »
Obuhvat plana sa granicama građevinskih područja Preuzmite dokument »
Planirano građevinsko područje sa regulacijom površina javne namene Preuzmite dokument »
Plan pretežne namene sa urbanističkim celinama Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture sa generalnom regulacijom i nivelacijom: dokument 1 Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture sa generalnom regulacijom i nivelacijom: dokument 2 Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture sa generalnom regulacijom i nivelacijom: dokument 3 Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture sa generalnom regulacijom i nivelacijom: dokument 4 Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan elektroenergetske, TT i gasne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan uređenja i zaštite prostora Preuzmite dokument »
Sprovođenje plana Preuzmite dokument »
Poprečni profili uličnih koridora Preuzmite dokument »
Zone sanitarne zaštite
Tekst dokumenta Zone sanitarne zaštite Preuzmite dokument »
Karta Zone sanitarne zaštite Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana detaljne regulacije dela centralne radne zone u k.o. Nova Pazova („Sl. list opština Srema“ br 5/18)
Tekstualni deo Preuzmite dokument »
Grafički deo Preuzmite dokument »
Tekstualni deo skraćen Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije dela centralne radne zone u K.O. Nova Pazova
Tekst dokumenta - Plan detaljne regulacije dela centralne radne zone u K.O. Nova Pazova Preuzmite dokument »
Izvod iz prostornog plana opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Postojeće stanje - Plan detaljne regulacije dela centralne radne zone u K.O. Nova Pazova Preuzmite dokument »
Podela na urbane celine Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja sa nivelacijom i regulacijom Preuzmite dokument »
Poprečni profili I Preuzmite dokument »
Poprečni profili II Preuzmite dokument »
Plan energetske infrastrukture i telekomunikacija Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije za trafostanicu TS 110/2O Kv Krnješevci i dalekovoda 2h110 Kv broj 104/4 Beograd 5 - Stara Pazova uvođenje u TS 110/20 Kv "Krnješevci"
Tekst dokumenta - Plan detaljne regulacije za trafostanicu TS 110/2Okv Krnješevci Preuzmite dokument »
Karta - šira lokacija - izvod iz PPO Preuzmite dokument »
Karta - Katastarska podloga sa granicom obuhvata plana Preuzmite dokument »
Karta - Plan podele na javno i ostalo zemljište Preuzmite dokument »
Karta - Plan namene površina Preuzmite dokument »
Karta - Predlog planiranih trasa infrastrukturnih sistema Preuzmite dokument »
Karta - Situacija trase dalekovoda sa regulacionim elementima Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju dvokolosečne pruge Beograd-Novi Sad-Subotica-državna granica Deonica: Stara Pazova-Novi Sad na teritoriji opštine Stara Pazova
Tekst plana Preuzmite dokument »
Pregledna situacija Preuzmite dokument »
Izvod iz postojećeg plana - namena površina Preuzmite dokument »
Katastarsko topografski plan sa granicom plana Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Plan namene površina sa konceptuelnim rešenjem Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture, regulacija i nivelacija granice parcele Preuzmite dokument »
Karateristični profili Preuzmite dokument »
Plan mreže i objekata infrastrukture Preuzmite dokument »
Objekti i zone zaštite Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije naselja Surduk
Plan generalne regulacije naselja Surduk Preuzmite dokument »
Izvod iz prostornog plana opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija prostora Preuzmite dokument »
Granica plana sa granicom planiranog građevinskog područja-javno i ostalo građevinsko zemljište Preuzmite dokument »
Plan pretežne namene površina Preuzmite dokument »
Plan saobraćajne infrastrukture sa generalnim regulacionim i nivelacionim rešenjem Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata vodovodne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan trasa i objekata elektroenergetske, TT i gasne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Način sprovođenja plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Surduk
Plan namene po postojećem planu Preuzmite dokument »
Izvod iz prostornog plana opštine Preuzmite dokument »
Postojeća funkcionalna organizacija prostora Preuzmite dokument » 
Granica građevinskog reona Preuzmite dokument »
Plan namene Preuzmite dokument » 
Saobraćaj Preuzmite dokument » 
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument » 
Struja, voda, gas Preuzmite dokument »
Poprečni profil Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
Izmene i dopune PGR Surduk Preuzmite dokument »
Tekst izmene i dopune PGR Surduk objavljen u Službenom listu Preuzmite dokument »
Urbanistički projekat za izgradnju pijace na kat. parc. br. 1373/14, 1373/15, 1373/16, 1373/17, 1351, 1426 i 1439 k.o. Nova Pazova-nacrt
Tekst urbanističkog projekta Preuzmite dokument »
Izvod iz plana Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Namena površina Preuzmite dokument »
Parterno uređenje Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija Preuzmite dokument »
Infrastruktura Preuzmite dokument »
Izmene i dopune Plana detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4 i 5 u Novoj Pazovi („Sl. list opština Srema“ br 9/18)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Planirana namena površina-usvojenog plana Preuzmite dokument »
Planirana namena površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije-javna namena Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja Preuzmite dokument »
Plan energetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4 i 5 u Novoj Pazovi
Tekst nacrta plana Preuzmite dokument »
Izvod iz GUP Preuzmite dokument »
Obuhvat plana-podloga Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Planirana namena površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja sa nivelacijom Preuzmite dokument »
Plan energetske infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana detaljne regulacije dela bloka 20 u Novoj Pazovi
Tekst nacrta plana Preuzmite dokument »
Šira lokacija-izvod iz GUP Preuzmite dokument »
Katastarska podloga Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Plan namene površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije površina javne namene Preuzmite dokument »
Nacrt plana mrežne saobraćajne infrastrukture Preuzmite dokument »
Plan energetike i telekomunikacija Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Plan detaljne regulacije područja "Bair" u Starim Banovcima (blok 15, blok 17, deo bloka 18 i deo bloka 20)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Šira lokacija Preuzmite dokument »
Katastar-blokovi 15-17 Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Plan regulacije sa kružnom raskrsnicom Preuzmite dokument »
Plan namene površina sa kružnom raskrsnicom Preuzmite dokument »
Plan saobraćaja Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Struja, gas, Telekom Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Belegiš (Sl. list opština Srema br. 45/21)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Planirana namena površina Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija sa saobraćajnim rešenjem Preuzmite dokument »
Vodovod i kanalizacija Preuzmite dokument »
Elektro, TT i planirana namena Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Sprovođenje plana Preuzmite dokument »
Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Belegiš (Sl. list opština Srema br. 40/19)
Tekst plana Preuzmite dokument »
Katastarsko topografski plan Preuzmite dokument »
Postojeća namena Preuzmite dokument »
Planirana namena površina Preuzmite dokument »
Regulacija i nivelacija sa saobraćajnim rešenjem Preuzmite dokument »
Vodovod i kanalizacija Preuzmite dokument »
Elektro, TT i gas Preuzmite dokument »
Porpečni profili Preuzmite dokument »
Sprovođenje plana Preuzmite dokument »
Plan generalne regulacije naselja Belegiš
Tekst plana Preuzmite dokument »
Izvod iz PPO Preuzmite dokument »
Postojeće stanje Preuzmite dokument »
Granica građevinskog reona Preuzmite dokument »
Planirana namena površina Preuzmite dokument »
Plan regulacije sa kružnom raskrsnicom Preuzmite dokument »
Plan vodoprivredne infrastrukture Preuzmite dokument »
Infrastruktura-struja, gas i Telekom Preuzmite dokument »
Poprečni profili Preuzmite dokument »
Karta sprovođenja Preuzmite dokument »
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije