• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju proizvodnog kompleksa „ARMONT“ na katastarskim parcelama br. 4810/4, 4810/17, 4810/18, 4810/19 i 4810/20 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 5. Odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost („Sl. list opština Srema“, br.11/15) Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 10. februara 2021. godine raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost.

grb thumbNa osnovu čl. 76. Zakona o kulturi ( „Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16-ispr. i 6/20) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 46/20), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 5. februara 2021. godine raspisuje Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2021. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za potrebu urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 3027/1 i 3027/2 k.o. Nova Pazova u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 16 u Novoj Pazovi.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20-dr. zakon) oglašava Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone Stara Pazova “Sever” sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije multifunkcionalne radne zone Stara Pazova “Sever”.

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu ("Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine", broj 66/ 22-izmene i dopune). Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

grb thumbNa osnovu člana 3. Odluke o osnivanju Fonda za izbegla,raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu ("Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine"), broj 19/06 i broj 66/20-izmene i dopune), i člana 19. Statuta Fonda, Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

grb thumbNa osnovu člana 3.i člana 17. Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu ("Službeni list Autonomne pokrajine Vojvodine", broj 66/22-izmene i dopune), Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, raspisuje Javni poziv za ekonomsko osnaživanje žena koje su imale (imaju) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica, a u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti.

grb thumbNa osnovu člana 17. i 19. stav 1. i 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 46/20), člana 8. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00005/2021-01/2 od 18. januara 2021. godine, Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti dana 04. febraura 2021. godine raspisuje Javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje lokacije za izgradnju proizvodno skladišnog objekta sa administracijom - radionice za obradu i skladištenje stakla na kat.parc.br. 4813/63 k.o. Stara Pazova u Istočnoj radnoj zoni naselja Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije