• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

naslovna infrastrukturne investicije za bolji i komotniji zivot gradjanaNiz velikih infrastrukturnih investicija u opštini Stara pazova se nastavlja i u 2021. godini. Jedan deo važnih infrastrukturnih projekata rađeni su na inicijativu opštinskog rukovodstva samostalno, bez učešće države i AP Vojvodine, ali je proteklih godina veliki broj investicija rađen zajedničkim ulaganjima uz podršku ili republičke ili pokrajinske Vlade. Najčešće su u pitanju investicije usmerene na obimne i kompleksne projekte poput izgradnje nove kanalizacione mreže i zamene stare vodovodne mreže novom, ili izgradnje novih objekata za potrebe građana npr. sportske hale, novi objekti škola, zgrade sa stanovima za određene kategorije stanovništva itd.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o Javnom pozivu za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20-dr. zakon) oglašava Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci „JUG“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci “JUG” na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 020-115/2015-II od 24. decembra 2015. godine, a u vezi Ugovora o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 140 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 29. oktobra 2019. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 9 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linkova u prilogu možete se informisati o bespovratnim podsticajnim sredstvima za poljoprivredu u saradnji sa Svetskom bankom.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za potrebu urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 3027/1, 3027/2 i 3028 i delu katastarske parcele broj 5409 k.o. Nova Pazova, u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 16 u Novoj Pazovi.

grb thumbNa osnovu člana 11. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 400-1458/15-II od 28. decembra 2015. godine, a u vezi sa Ugovorom o načinu sprovođenja stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. i opštine Stara Pazova, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 9 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine...

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova broj 400-481/2021-IV od 08.04.2021. godine, člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 46/20) i Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 broj 400-537/2021-III od dana 16.04.2021. godine, Komisija za pripremu i obradu konkursne dokumentacije raspisuje Javni poziv o dodeli bespovratnih sredstava za dodelu jednokratne finansijske pomoći ugostiteljima i turističkim agencijama sa sedištem na teritoriji opštine Stara Pazova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

grb thumbNa osnovu člana 74. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) i člana 26. stav 1. Odluke o mesnim zajednicama ("Službeni list opština Srema" broj 5/21) predsednik Skupštine opštine Stara Pazova donosi Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o podnošenju zahteva za subvencije po košnici pčela.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije