• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Информације

grb thumbНа основу члана 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 110-33/2023-II од 05.10.2023. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о реализацији стамбене изградње у оквиру Потпројекта 4, Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, бр. 400-1817/2014-II од 15.12.2014.године (у даљем тексту: Уговор), закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и града Прокупља (у даљем тексту: Град), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 4 стамбене јединице са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 4 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника) дана 30.октобра 2023. године, објављује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 4 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији Општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), број 020-115/2015-II од 24. децембра 2015. године, а у вези Уговора о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и општине Стара Пазова (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 5 стамбених јединица са могућношћу куповине (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 30. октобра 2023. године, објављује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 5 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана11. Став 1.Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење стамбених јединица намењних за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 205-6/2016-II, од 19.01.2016. године (у даљем тексту: Правилник), а у вези са Уговором о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, број 400-1459/2015-II од 28.10.2015.године (у даљем тексту: Уговор), закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП), општине Стара Пазова (у даљем тексту: Општина) и Центра за социјални рад општине Стара Пазова (у даљем тексту: Центар за социјални рад), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 30.октобра 2023. године, расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 6 стамбених јединице намењених за социјално становање у заштићеним условима, на територији Општине.

grb thumbНа основу члана 11. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, решење број 205-67/2023-II од 3.10.2023. године, а у вези са Уговором о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и општине Стара Пазова, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 4 стамбене јединице са могућношћу куповине ставља на увид обавештење.

grb thumbНа основу члана 99. Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“ број 72/2009; 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 19.Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини („Службени лист општина Срема“ број 9/17), и Решења Председника општине Стара Пазова број 464-88/2023-II од 23.10.2023.године, Одељење за инвестиције Општинске управе Општине Стара Пазова расписује Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишне хале са пратећим садржајем на кат. парц. 1891/1 Крњешевци.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за кат. парц. 1259/237 к.о. Стара Пазова и изградњу два нова стамбена објекта спратности П+1.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног угоститељског (гарни хотел) објекта спратности ПД+П+2+ПС на кат.парц.бр. 2003/38 к.о. Нови Бановци.

naslovna za narednu fazu izgradnje vodovoda u vojki opstina izdvaja 20 miliona dinara 1Председник Општине Стара Пазова, Ђорђе Радиновић, у четвртак, 12. октобра потписао је уговор о додели средстава за наставак изградње водоводне мреже у Војки. Наша локална самоуправа је једна од пет општина, којима су одобрена средства по Конкурсу за суфинансирање изградње, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини на територији Војводине, а уговоре им је у Влади АП Војводине уручио Александар Пановски, подсекретар Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Из покрајинског буџета за ове потребе је издвојено више 480 милиона динара, конкретно за 4. фазу изградње водоводне мреже у Војки потребно је нешто више од 70 милиона динара. Радови на наставку изградње водоводне мреже крећу након окончаног поступка јавне набавке, потврдио је први човек старопазовачке општине, Ђорђе Радиновић.

grb thumbЈавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 17.10.2023. године до 15.11.2023. године.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије