• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Одељење за општу управу обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова, овере потписа, рукописа и преписа и прати прописе за које је надлежна локална самоуправа.

Одељење врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки, слободног приступа информацијама од јавног значаја као и пружање правне помоћи грађанима општине.

Припрема нацрте аката које доноси скупштина општине, председник општине, општинско веће и начелник општинске управе.

Врши стручне, организационе, преводилачке и административне послове за скупштину општине и општинско веће који се доносе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, чување и објављивање изворних аката и докумената о раду Скупштине општине и њених тела, председника општине и општинског већа и његових радних тела, припрему предлога и израду нацрта решења које доноси општинско веће приликом решавања у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у правним стварима из надлежности општине, прибављање одговора на одборничка питања као и вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

Врши административне и стручне послове за радна тела скупштине општине као и оне који се односе на представке и предлоге грађана.

Пружа стручну помоћ одборничким групама у припреми предлога које подносе скупштини и њеним радним телима, као и стручну помоћ одборницима у вршењу њихове функције.

Одељење врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи, послове економата за Општинску управу.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности општине као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана образују се Месне канцеларије и то за следећа подручја:

 • Месна канцеларија Белегиш за насељено место Белегиш
 • Месна канцеларија Војка за насељено место Војка
 • Месна канцеларија Голубинци За насељено место Голубинци
 • Месна канцеларија Крњешевци за насељено место Крњешевци
 • Месна канцеларија Нова Пазова за насељено место Нова Пазова
 • Месна канцеларија Нови Бановци за насељено место Нови Бановци
 • Месна канцеларија Стари Бановци за насељено место Стари Бановци
 • Месна канцеларија Сурдук за насељено место Сурдук

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено Законом, врши послове пријемне канцеларије за општинске органе управе и води другу евиденцију када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења, а у делу који се односи на обављање скупштинских послова и послова општинског већа пружа неопходну помоћ секретару Скупштине општине у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и седница општинског већа.

Начелник одељења: Александар Мијић

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије