Општинска управа

Одељење за пољопривреду

Одељење за пољопривреду врши управне и стручне послове из области пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Одељење је носилац израде предлога пројеката и програма у области пољопривреде, а посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима ради заштите пољопривредног земљишта од пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града, пожара и других елементарних непогода, праћење спровођења радова у пољопривреди, као и стручне и администативне послове из ове области.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.

Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћењима Општине.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Драгана Стојановић

Одељење за привреду

Одељење за привреду врши управне и стручне послове из области привреде, даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја општине.

Обавља стручне и администратвне послове који се односе на задовољавање потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма и других привредних делатности од интереса за општину.

Одељење је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде, посебно општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и пројеката из области јавних радова.

Одељење сарађује са надлежним организацијама у области запошљавања.

Пружа техничку помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код Агенције за привредне регистре, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за општину.

Обавља стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја, обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе Општине и послове везане за унапређење и промоцију туризма.

Обавља стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе Фонда за развој АПВ и Републике Србије, као и републичких агенција.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР)

Канцеларија за локални економски развој основана је 02.04.2013. године као одсек у оквиру Одељења за привреду. Циљ оснивања КЛЕР-а јесте подстицај локалног економског развоја, појачан прилив домаћих и страних инвестиција и пораст животног стандрада становника општине Стара Пазова.

Кључни задаци Канцеларије за локални економски развој су:

 • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот;
 • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање и расположивим програмима подршке;
 • Контакти са пословном заједницом и њено директно подржавање;
 • Припрема и праћење спровођења пројеката економског развоја;
 • Редовно одржавање и унапређење везе са другим локалним самоуправама и институцијама централних власти које су задужене за локални економски развој;
 • Креирање и одржавање релевантних база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора;
 • Обављање стручних и административно-техничких послова за Привредни савет Општине Стара Пазова.
 • Посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде;
 • Израда промотивних материјала.

Начелник одељења: Сузана Илић

Odeljenja

Организациона структура Општинске управе

Општинска управа Општине Стара ПазоваЗаставе испред зграде општинске управе у Старој Пазови

Општинска управа

Општинска управа Општине Стара Пазова

Адреса: Светосавска 11, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 310 170
Faks: 022 310 000
Електронска пошта: office@starapazova.rs
Интернет презентација: www.starapazova.rs

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе.
Начелник Општинске управе: Зоран Узелац

Општинска документа:

Статут Општине Стара Пазова

Информатор о раду органа општине Стара Пазова

Стратегија одрживог развоја од 2010. до 2020.

Организациона структура Општинске управе

Opštinska uprava Opštine Stara PazovaЗаставе испред зграде Општинске управе у Старој Пазови

Порез на имовину за 2014. годину

Порез на имовину 
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о допуни решења о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о измени Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији Општине Стара Пазова Преузмите документ »

Буџет Општине Стара Пазова

Буџет Општине Стара Пазова за 2022. годину 
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2022. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2021. годину 
Одлука о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Одлукa о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2021. годину - образац Преузмите документ »
Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину Преузмите документ »
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Годишњи Извештај о учинку програма за 2020. годину - образац Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2021. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2020. годину 
Одлукa о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Годишњи Извештај о учинку програма за 2019. годину Преузмите документ »
План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Годишњи Извештај о учинку програма за 2019. годину - образац Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2020. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2019. годину 
Одлука о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Полугодишњи извештај о учинку програма Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2019. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2018. годину 
Одлука о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Полугодишњи извештај о учинку програма Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Извештај о учинку програма Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора за програмску структуру буџета Преузмите документ »
Обрасци за програмски буџет 2018. Преузмите документ »
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину Преузмите документ »
Упутство за припрему Нацрта буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2017. годину 
Одлука о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате Преузмите документ »
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета Преузмите документ »
Образац за програмски буџет - нови Преузмите документ »
Припрема буџета за 2017. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о II ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2016. годину 
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину II Преузмите документ »
Нацрт одлуке о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Преглед броја запослених и средстава за плате Преузмите документ »
Припрема буџета за 2016. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2015. годину 
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину III Преузмите документ »
Обрасци за припрему Финансијских планова Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину II Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину I Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2015. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2014. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину III Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину II Преузмите документ »
Припрема ребаланса буџета за 2014. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2014. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2013. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Припрема ребаланса буџета за 2013. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2013. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2012. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о III ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о II ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Захтев за буџет за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2012. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2011. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета II општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета I општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2011. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2010. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2010. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2010. годину Преузмите документ »
Припрема буџета општине Стара Пазова за 2010. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2009. годину 
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2009. годину Преузмите документ »
Одлука о I ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2009. Преузмите документ »
Одлука о II ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2009. годину Преузмите документ »
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2009. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2008. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета за 2008. годину Преузмите документ »
Извештај о извршењу буџета општине Стара Пазова за 2008. годину Преузмите документ »
Приходи - расходи Преузмите документ »

Грађани код председника

Грађани код председника

Општинска управа Старе Пазове на челу са председником Ђорђем Радиновићем, настоји да, колико могућности дозвољавају, свакодневно помаже угрожене и осетљиве категорије, самохране мајке, националне мањине и децу, немоћне и старије грађане о којима нема ко да брине са циљем да се, упоредо са залагањима за јачање привреде, подршци инвеститорима да отварају нова радна места и општег побољшања економске климе, у годинама које долазе допринесе подизању стандарда живота у свим местима општине Стара Пазова.

За све грађане који желе да о својим проблемима и околностима, које је донело ово тешко кризно време, обаве разговор са председником Општине или његовима најближим сарадницима могу заказати састанак на број телефона 022/310-170. Кабинет председника је за сваког грађанина отворен петком у периоду од 10:00 до 15:00 часова.

„Сви подједнако имамо право на нормалан и пристојан живот. Зато ћемо се, као локална самоуправа, која је препознала колико солидарност и хуманост на делу могу допринети лакшем и лепшем животу грађана, трудити да увек чинимо све што је наша дужност па и више од тога, да увек и без изузетака будемо у служби грађана. Сав наш рад посвећујемо управо томе, бољој садашњости и лепшој будућности свих грађана наше Општине“.

Председник Општине Стара Пазова

Начелник Општинске управe

Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе у оквиру својих прaва и дужности:

 • координира рад Општинске управе
 • стара се о обезбеђивању потребих услова за рад
 • доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе
 • уз сагласност Општинског већа подноси Скупштини и Општинском већу Извештај о раду Општинске управе
 • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе
 • распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Радом Одељења руководи начелник Одељења. Руководиоце у Општинској управи распоређује начелник Општинске управе из реда запослених.

Начелник општинске управе: Зоран Узелац