Општинска управа

Служба за односе са јавношћу

..

Одељење за информационе технологије

Одељење за информационе технологије је носилац планирања, организовања и реализације информационе технологије Општине. У реализацији тог задатка обезбеђује функционално и технолошко јединство информационог система Општине. Функционално и технолошко јединство чини:

 • јединствену стратегију и циљеве развоја информационог система,
 • усклађивање развоја информационих подсистема у јавним предузећима и установама,
 • развој јединствене информатичке инфраструктуре, координирана набавка информатичке опреме, заједничко коришћење база података,
 • примена и развој јединствених стандарда, метода, класификација и номенклатура,
 • учествовање у набавци, изради и реализацији нових пројеката,
 • старање о постојећим пројектима, одржавању, унапређивању и усклађивању са законом,
 • координација са државним органима, јавним предузећима и установама на територији Општине,
 • обезбеђење техничких услова за ажурирање и коришћење географског информационог система,
 • одржавање, чување и заштита базе података.

Одељење за информационе технологије и комуникације израђује и реализује планове обуке и усавршавања запослених у Општинској управи, стара се о комуникацији са грађанима, изради јавних и интерних публикација и интернет презентација, врши стручне, организационе и оперативне послове који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и Општинске управе, стара се о примени Закона о информационом систему Републике Србије.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Вељко Радиновић

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова, овере потписа, рукописа и преписа и прати прописе за које је надлежна локална самоуправа.

Одељење врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки, слободног приступа информацијама од јавног значаја као и пружање правне помоћи грађанима општине.

Припрема нацрте аката које доноси скупштина општине, председник општине, општинско веће и начелник општинске управе.

Врши стручне, организационе, преводилачке и административне послове за скупштину општине и општинско веће који се доносе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, чување и објављивање изворних аката и докумената о раду Скупштине општине и њених тела, председника општине и општинског већа и његових радних тела, припрему предлога и израду нацрта решења које доноси општинско веће приликом решавања у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у правним стварима из надлежности општине, прибављање одговора на одборничка питања као и вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

Врши административне и стручне послове за радна тела скупштине општине као и оне који се односе на представке и предлоге грађана.

Пружа стручну помоћ одборничким групама у припреми предлога које подносе скупштини и њеним радним телима, као и стручну помоћ одборницима у вршењу њихове функције.

Одељење врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи, послове економата за Општинску управу.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности општине као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана образују се Месне канцеларије и то за следећа подручја:

 • Месна канцеларија Белегиш за насељено место Белегиш
 • Месна канцеларија Војка за насељено место Војка
 • Месна канцеларија Голубинци За насељено место Голубинци
 • Месна канцеларија Крњешевци за насељено место Крњешевци
 • Месна канцеларија Нова Пазова за насељено место Нова Пазова
 • Месна канцеларија Нови Бановци за насељено место Нови Бановци
 • Месна канцеларија Стари Бановци за насељено место Стари Бановци
 • Месна канцеларија Сурдук за насељено место Сурдук

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено Законом, врши послове пријемне канцеларије за општинске органе управе и води другу евиденцију када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења, а у делу који се односи на обављање скупштинских послова и послова општинског већа пружа неопходну помоћ секретару Скупштине општине у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и седница општинског већа.

Начелник одељења: Александар Мијић

Одељење за спорт

Одељење за спорт и омладину врши послове управе у непосредном спровођењу закона и других прописа у остваривању права грађана у области спорта и омладине.

Одељење за спорт и омладину предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

Врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара општина у областима спорта, омладине и културе.

Прати и координира рад спортских клубова и организација, омладинских удружења и организација и стара се о задовољавању потреба истих. Предлаже и помаже поменутим субјектима у ивестиционом одржавању и сагледава потребе за новим инвестицијама у поменутим областима.

Помаже у припреми и реализацији пројеката за спорт и омладину.

Врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Велибор Катић

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, борачко инвалидске заштите као и инспекцијске послове из области образовања.

Одељење за друштвене делатности, културу и информисање предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

Врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, социјалне заштите и здравствене заштите. Врши послове ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и породиљског одсуства као и послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица. Обавља све стручне и административне послове у вези са статусом избеглих лица на територији општине Стара Пазова.

Одељење за друштвене делатности, културу и информисање прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређењу услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Ивана Ненадић

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности

Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности врши послове који се односе на уређење услова обављања и развој комуналних делатности, спроводи послове давања сагласности на стратешке процене планских докумената, процену утицаја пројеката на животну средину, издавања интегрисаних дозвола, израду програма заштите животне средине и програма мониторинга буке и ваздуха и праћења стања животне средине, утврђује мере и услове заштите од буке за јавне скупове и активности.

Одељење врши издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање интерног и неопасног отпада на територији општине као и издавање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу који се врши на територији општине.

Регулише и обезбеђује комунални ред у насељима, врши инспекцијски надзор у комуналној области и области заштите животне средине Стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање и развој комуналних делатности.

Врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора из области комуналних делатности и заштите животне средине и спроводи поступак извршења по извршним одлукама донетим у првостепеном поступку из ове области.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Зорица Јанчић

Одељење за урбанизам

Одељење за урбанизам и грађење врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области урбанизма, грађења и саобраћаја. Учествује у изради Програма за израду Просторног плана општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планских докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана и дигиталних записа, катастра подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде предлога и одлука о изради урбанистичких планова, информације о локацији, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, издаје локацијске дозволе, издаје грађевинске дозволе, издаје решења за изградњу помоћних и економских објеката, решења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката, решење за реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објеката без извођења грађевинских радова, промену намене објеката уз извођење грађевинских објеката, решења за изградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, издаје потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом, издаје решења за легализацију објеката чије је грађење одн.реконструкција завршена без грађевинске дозволе, организује технички преглед објеката, издаје употребне дозволе за објекте, доноси решења о рушењу објеката на захтев странке.

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње објеката и у области друмског саобраћаја. Врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора изградње објеката и друмског саобраћаја и спроводи поступак извршења по извршним одлукама донетим у првостепеном поступку из ових области.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће из ове области и непосредно спроводи прописе општине у овим областима. Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Врши послове у области имовинско правних односа утврђене законом који регулише грађевинско земљиште и јавну својину, спроводи поступак експропријације, враћања земљишта, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом о становању и води евиденцију непокретности општине.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Душанка Грозданић Миловић

Одељење за утврђивање

Одељење за јавне приходе врши утврђивање, контролу и наплату изворних прихода општине и то:

 • послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања, наплате и контроле изворних прихода општине за правна лица, предузетнике и физичка лица,
 • врши разрез и наплату накнада за уређење и коришћење грађевинског земљишта,
 • води јединствени регистар обвезника и књиговодство изворних прихода општине,
 • врши пријем и обраду пореских пријава, пријава за утврђивање других изворних прихода општине, као и пријем и обраду других извештаја обвезника изворних прихода општине,
 • врши канцеларијску и теренску контролу изворних прихода општине код пореских обвезника,
 • покреће и води првостепени пореско-прекршајни поступак за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода општине,
 • издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • врши редовну и принудну наплату изворних прихода општине,
 • води, одржава и развија јединствени информациони систем за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Дивна Стефановић

Одељење за финансије

Одељење за финансије организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе општине.

У извршавању буџета Одељење за финансије контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава, информише председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета. Одељење за финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Соња Мијовић