• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословно-складишног комплекса на кат.парц.бр. 1139/26 и 1139/12 к.о. Крњешевци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 31.08.2021.године (уторак) до 06.09.2021. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „URBAN PROJECT“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Бранка Радичевића бр. 12/А, директор Дарко Исаиловић, поднетог овом органу 30.08.2021. године, наручилац наведеног пројекта је „BEM INVEST“ д.о.о. из Београда-Врачар, ул. Рудничка бр.2.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић, канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 06. септембра 2021. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Ситуациони приказ постојећег стања

Ситуациони приказ регулационо-нивелационог решења

Ситуациони приказ саобраћаја

Ситуациони приказ комуналне инфраструктуре

Ситуациони приказ партерног уређења

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova