• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. и члана 51б. став 3. („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 -одлука УC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20-др. закон) оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдук.

1. На јавни увид излаже се Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдук у периоду од 08. маја (субота) до 22. маја (субота) 2021. године.

2. Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдук, биће изложен у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, Светосавска 11 и у МЗ Сурдук, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, као и на интернет страници Општине Стара Пазова.

3. Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдук, заинтересована правна и физичка лица могу да доставе у писаној форми за време трајања јавног увида Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова, најкасније до 22. маја (субота) 2021. године.

Правно или физичко лице које је поднело примедбу у писаном облику може исту да образложи на јавној седници Комисије за планове СО Стара Пазова.

4. Јaвна седница Комисије за планове СО Стара Пазова на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Сурдук, одржаће се 26. маја (среда) 2021. године у 15,00 часова у згради Општине Стара Пазова, сала 28/I спрат.

Преузмите документа:

Текстуални део

Услови надлежних институција

Катастарско-топографски план са границом плана

Постојећа намена простора

Планирана намена простора

Регулационо нивелациони план са саобраћајним решењем

План електроенергетске, гасне и ТТ инфраструктуре

Попречни профили

Спровођење плана

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova