• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Predsednik opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke – građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 9 (devet) seoskih domaćinstava.

grb thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj 404-02-1280/19 od 29.03.2019. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 08.04.2019. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-43/19-III od 07.06.2019. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-43/19-III od 07.06.2019. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-43/19-III - nabavka usluge održavanja softvera- Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 12-1.3.8/19 - javna nabavka radova –rekonstrukcija i izgradnja osnovne škole „Vera Miščević“ u Belegišu.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Javna nabavka ugostiteljskih usluga, del. broj 404-37/19-III, red. br. 14-1.2.14/19.

grb thumbNa osnovu člana 39. člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 13-1.2.12/19 usluge – štampa promo materijala za potrebe opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj: 404-02-1280/19 od 29.03.2019. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 08.04.2019. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-26/19-III od 12.04.2019. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-26/19-III od 23.04.2019. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-26/19-III-nabavka usluge održavanja softvera, za partiju 6-redni broj 11-1.2.10/19 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - Javna nabavka usluga – analiza zemljišta sa uzorkovanjem, del. broj 404-29/19-III, red. br. 9-1.2.13/19.

grb thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke male vrednosti usluge-osiguranja, del. broj 404-28/19-III red. br.10.1.2.16/2019.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-23-III od 10.04.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-23/19-III od 10.04.2019. godine pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke male vrednosti br. 404-23/19-III nabavka usluge – suzbijanje krpelja i odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova

grb-thumb Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-21/19-III od 09.04.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-21/19-III od 09.04.2019. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke br. 404-21/19-III, nabavka dobra - naftnih derivata za potrebe opštine Stara Pazova

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije