• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: petak, 23. jun 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 12-1.1.2/17-javna nabavka dobra-električne energije i javne rasvete za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke nabavke male vrednosti redni broj 11-1.2.6/17 usluge - fiksne telefonije za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – polovnog putničkog automobila za potrebe opštine Stara Pazova, del. broj 404-65/17-III, red. br. 10-1.1.12/2017.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - Javna nabavka dobra-putničkog automobila za potrebe opštine Stara Pazova po sistemu staro za novo, del. broj 404-64/17-III.

grb-thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj: 404-02-939/17 od 20.03.2017. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 22.03.2017. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-54/17-III od 18.04.2017. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-54/17-III od 18.04.2017. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke 404-54/17-III-nabavka usluge održavanja softvera za Partiju 5 i Partiju 6-Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke red. br. 7-1.1.1/17, dobra–naftnih derivata za potrebe Opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge- Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova, del. broj 404-48/17-III red. br.5.1.2.5/2017.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-47/17-III od 30.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-47/17- III od 30.03.2017. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-47/17-III-nabavka dobara – računara i računarske opreme oblikovana u dve partije.

grb-thumbNa osnovu čl. 36. stav 1. tačka 2. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), u daljem tekstu: Zakon, čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabake broj: 404-02-939/17 od 20.03.2017. godine, zaprimljeno na pisarnici Opštinske uprave 22.03.2017. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-44/17-III od 24.03.2017. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku broj 404-44/17 III od 24.03.2017. godine, pripremljena je konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke 404-44/17-III-nabavka usluge održavanja softvera, oblikovana u šest partija-Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge - javna nabavka geodetskih usluga, del. broj 404-43/17-III, red. br. 4-1.2.21/2017.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije