• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: petak, 23. jun 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb-thumbNa osnovu člana13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS" broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) u vezi pribavljenog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije broj 320-00-3078/2017-09 od 25. 04. 2017. godine, Komisija za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo u 2017. godini na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS" broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) u vezi pribavljenog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije broj 320-00-3078/2017-09 od 25. 04. 2017. godine, Komisija za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa i voća, grožđa i povrća (uključujući pečurke) i cveća u 2017. godini na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu, člana 9. stava 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći od 22.06.2016. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbU skladu sa odredbama čl. 60-71. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015, poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini raspolaže i upravlja Republika Srbija preko Ministarstva, a koristi se prema Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji nosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva. U okviru aktivnosti koje se odnose na izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, između ostalog jedinica lokalne samouprave raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Stara Pazova za 2018. godinu.

grb-thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.62/06, 65/08–dr. Zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Stara Pazova za 2018. godinu.

grb-thumbNa osnovu člana 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 21/16), člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1682/2017 od 27. februara 2017.godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova, oglašava Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 42/16) i člana 2. Pravilnika o kriterijumima za raspodelu sredstava za manifestacije, projekte i programe od interesa za opštinu Stara Pazova u oblasti kulture za 2017. godinu broj: 644-1/2017-IV od 18. januara 2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova, dana 05. juna 2017. godine raspisuje Drugi javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2017. godinu.

grb-thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju (“Službeni glasnik RS” broj 72/09; 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini SO Stara Pazova (“Službeni list opština Srema” broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-8/2017-II od 29.maja 2017. godine, Odeljenje za investicije, Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14 i 145/14) i Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog objekta objekta P+0-P+1 sa portirnicom P+0 na kat.parc.br 6037/1 k.o. Nova Pazova.

grb-thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13-US, 98/13-US i 132/14 i 145/14) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Surduk.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije