• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Municipality administration of Stara Pazova, st. Svetosavska, 22300 Stara Pazova

Municipality of Stara Pazova, Srem, Vojvodina - official page

Official page Municipality of Stara Pazova

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде П+4-ПК и објекта гараже ПД+0 на кат.парц.бр. 9606 к.о. Стара Пазова, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.35.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 7.30 – 15.00 часова, сваког радног дана од 16.10.2023. године (понедељак) до 23.10.2023. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је "MILLIE PROPERTIES" д.о.о., из Нове Пазове, ул. Крља Петра I Карађорђевића бр.49, поднетог овом органу дана 22.09.2023. године, а наручилац наведеног пројекта је "ST-Construction" д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина бр.105/1/5.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, Јелена Кнежевић спец.урб.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7.30 до 15.00 часова, на интернет презентацији Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 23. октобра 2023. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Оfficial facebook page of municipality of Stara Pazova

 

Newsletter