• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: уторак, 16. јануар 2018. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

×

Порука

[Goo.gl service] Message: Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.; Location:

На овој страници можете преузети обрасце и формуларе општинске управе општине Стара Пазова у електронском облику. Документи су у .PDF и .DOC формату. PDF формуларе можете попунити електронски, помоћу програма Adobe Reader, и тако попуњене их одштампати.

Одељење за привреду
Захтев за продужење радног времена у угоститељском објекту
Захтев угоститеља за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство
Образац изјаве за правна лица
Захтев физичког лица за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство
Образац изјаве за физичка лица
Адреса са које можете прузети све неопходне обрасце из АПР-а
Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза - привредна друштва
Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза и такси дозволе - предузетници
Захтев за издавање такси дозволе - привредна друштва
Захтев за утврђивање испуњености услова такси возила за обављање такси превоза
Захтев за регулисање статуса привредног субјекта у случају престанка обављања делатности
Изјава
Захтев за издавање уверења о статусу предузетника (регистрованих пре 2006.)
Одељење за пољопривреду
Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозволе а није издата водна сагласност
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које су издати водни услови
Захтев за издавање водних услова за изградњу, односно реконструкцију објеката и извођење радова
Захтев за издавање потврда органа ЈСЛ да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС
Образац
Одељење за јавне приходе
Захтев за издавање пореског уверења (физичка лица)
Захтев за издавање пореског уверења (правна лица)
Пријава за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовнину ППИ-1
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовнину ППИ-2
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Захтев за повраћај средстава
Захтев за пренос средстава
Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
Захтев за усаглашавање стања дуговања
Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
Одељење за урбанизам и грађење
Захтев за издавање информације о локацији
Захтев за разматрање урбанистичког пројекта или плана
Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле
Пријава почетка извођења радова - грађевинска инспекција
Захтев за излазак грађевинске инспекције
Захтев за излазак грађевинске инспекције ради прегледа старог објекта изграђеног пре 1960. године
Захтев за излазак грађевинске инспекције ради увиђаја у вези рушења објекта
Пријава за учешће на јавном надметању
Захтев за доделу у закуп непосредном погодбом или отуђење грађевинског земљишта
Захтев за издавање потврде на пројекат парцелације/препарцелације
Захтев за издавање потврде на урбанистички пројекат
Захтев за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
Захтев за закључење уговора о успостављању права службености из члана 69. и 135. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12 и 145/14)
Захтев за издавање сагласности на елаборат геодетских радова
Захтев у вези рушења објекта по записнику о увиђају
Захтев за издавање решења о уклањању објекта
Образац за пријаву нелегалног објекта грађевинском инспектору
Контролна листа за надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
Образац пријаве за регистрацију стамбене зграде
Образац пријаве за регистрацију стамбене зграде - додатак пријави
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
Потврда о примљеној пријави за регистрацију стамбене заједнице
Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница
Одељење за комуналне делатности и заштиту животне средине
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
Захтев за издавање интегрисане дозволе
Захтев за издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова о заштити ваздуха
Захтев за издавање дозволе за управљање хемикалијама
Захтев за утврђивање чињеничног стања поводом могућег штетног утицаја на животну средину
Захтев за потврђивање испуњености услова у погледу животне средине објекта у коме се обавља енергетска делатност
Захтев за излазак комуналне инспекције по пријави грађана
Захтев за издавање одобрења за постављање планског привременог објекта (киоск, самостална монтажна барака, самостални апарат за сладолед, или печење кокица, кестења и сл., сплав-ресторан, преуређено превозно средство, или сл.)
Захтев за издавање одобрења за постављање пратећег привременог објекта (угоститељска башта, надстрешница, пратећа монтажна барака, или сл.)
Захтев за издавање одобрења за постављање огласног средства за оглашавачку делатност (билборд, екран, дисплеј, тотем или сл.)
Захтев за издавање одобрења за постављање манифестационих привремених објеката (спортске балон-хале, монтажни терени, игралишта и клизалишта, забавни паркови, циркуске шатре, разне бине и трибине, и слично)
Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине за излагање робе испред пословних просторија (изложбене витрине, расхладни ормани, фрижидери за сладолед, разни артикли)
Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине због обезбеђења градилишта или држања грађевинског материјала
Захтев за издавање одобрења за извођење радова на јавној површини (изградња колског прилаза преко канала, зацевљење канала, бетонирање јавних површина, и слично)
Одељење за друштвене делатности
Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене
Захтев за пренос буџетских средстава по конкурсу за суфинансирање културних удружења за 2012. година
Захтев за пренос по документу
Захтев за остваривање права на дечији додатак
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ породици са прворођеним дететом
Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке
Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца
Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време: одсуства са рада ради посебне неге детета; рада са половином пуног радног времена за време посебне неге детета
Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим трудницама и породиљама
Зaхтев за остваривање права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег реда рођења
Образац уверења о приходу по члану домаћинства и докази које је потребно приложити
Образац за пријаву на конкурс за суфинансирање организовања културне манифестације од интереса за општину Стара Пазова за 2015. годину
Образац за пријаву на конкурс за доделу помоћи студентима-младим талентима у области образовања
Образац за пријаву на конкурс за доделу помоћи студентима-младим талентима у области културе и уметности
Образац за остваривање права на уплату доприноса лица које самостално обавља уметничку делатност
Захтев за за издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца
Контролне листе-предшколска установа
Контролне листе-основна школа
Контролне листе-средња школа
Изјава странке о начину прибављања података у поступку
Предлог годишњих програма спортских организација којима се остварују потребе и интересу грађана у области спорта у Општини Стара Пазова у 2018. години
Предлог посебних програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Стара Пазова у 2018. години
Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у 2018. години
Периодични извештај о реализацији годишњих и посебних програма
Завршни извештај о реализацији годишњих и посебних програма
Преглед носиоца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2017. годину
Одељење за општу управу
Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању
Захтев за промену личног имена
Захтев за издавање уверења о породичном стању за одобрење дечијег додатка радницима чија деца живе у Србији
Захтев за исправку података у матичним књигама
Захтев за издавање потврде о издржавању
Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених
Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Захтев за одобрење за склапање брака преко пуномоћника
Захтев за промену имена малолетног детета
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
Захтев за издавање уверења о држављанству
Захтев за издавање преписа и увид у пројектну документацију из архиве
Захтев за прибављање података из службених евиденција
Захтев за упис у јединствени бирачки списак  (словачки)
Захтев за упис промене података у јединствени бирачки списак   (словачки)
Захтев за издавање потврде о бирачком праву   (словачки)
Захтев за издавање уверења (друге исправе) о чињеницама о којима се води службена евиденција  (словачки)
Одељење за финансије
Захтев за промену апропријације
Образац за програмски буџет
Образац Извештаја о пословању
Захтев за промену апропријације - Месне заједнице и школе
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије