• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: субота, 29. април 2017. год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

×

Порука

[Goo.gl service] Message: Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.; Location:

Одлуке о наплати доприноса
Просечна цена по квадрату станова новоградње према групи развијености
Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Измена одлуке о наплати доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Издата документа
Регистар локацијских услова за 2016. годину
Регистар грађевинских дозвола за правна лица
Регистар грађевинских дозвола за физичка лица
Закључци и донета решења - 2017. година
Редни бројБрој предметаДатум издавањаЗакључциИнвеститор
1 ROP-SPZ-26049-CPI-2/2016 11.01.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима у блоку 30, у улици Миленка Певца 58 Старовлах Гордана
Краљево
2 ROP-SPZ-33101-ISAW-3/2016 11.01.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за изградњу типске трансформаторске станице и дела електродистрибутивне мреже на кат. парц. 2752/7, 2795/1, 3133/1, 3148, 2752/2 и 2748/1 све у к.о. Стари Бановци "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
3 ROP-SPZ-34678-ISAW-1/2016 11.01.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица у к.о. Нова Пазова Општина Стара Пазова
4 ROP-SPZ-31770-CPIH-2/2016 16.01.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за доградњу надстрешнице у функцији гаражирања пољопривредне механизације на кат. парц. 2463/1 к.о. Војка у Војки у улици Цара Душана број 109-111 "СВЕТЛОСТ ТЕАТАР" д.о.о.
Београд
5 ROP-SPZ-30205-CPI-2/2016 16.01.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за прву фазу, која обухвата изградњу пословног објекта намењеног за складиштење машина и ситног алата за прераду дрвета на кат. парц. 4343 к.о. Војка у Војки у улици Сестара Грујић бб Жујко Јован
Земун
6 ROP-SPZ-30204-CPI-2/2016 17.01.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, са гаражом и зиданом оградом на кат. парц. 3084/4 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Баштованска бб Јањатовић Бранислав
Стара Пазова
7 ROP-SPZ-30209-CPI-2/2016 17.01.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде и изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц. 4509 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Железничка број 29 Петровић Владимир
Нова Пазова
8 ROP-SPZ-34437-ISAWHA-2/2017 17.01.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на реконстркцији постојећег објекта у фабрику за производњу "premix" производа за исхрану домаћих животиња и промене намене на кат. парц. 9457 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, Голубиначки пут "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
9 ROP-SPZ-33101-ISAWHA-4/2017 18.01.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи прикључног кабловског вода 20 KV за ЗТС "Биоенерго" "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
10 ROP-SPZ-26840-ISAW-4/2017 19.01.2017. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи МБТС "Илић" 20/0,4кV к.о. Стара Пазова Старој Пазови у улици Каменарева број 39 "ГРАОВАЦ" д.о.о.
Нови Бановци
11 ROP-SPZ-30444-ISAW-2/2017 23.01.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у пословно производни објекат на кат. парц. 2049/35 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Земунска бб "Кланица и прерада 808" д.о.о.
Стара Пазова
12 ROP-SPZ-293-ISAW-1/2017 24.01.2017. Закључак о одбацивању захтеваза издавање решења за уградњу линијског растављача и мерног склопа за мерење утрошене електричне енергије са ормаром мерног места на постојећем ЧРС, на кат. парц.број 3358 к.о. Белегиш, пут Белегиш-Сурдук "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
13 ROP-SPZ-1334-CPI-1/2017 31.01.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбено-пословног објекта, у продужетку објекта се налази и надстрешница на кат. парц. 5782 к.о. Војка у Војки, у улици Карађорђева бб Букуецки Крстивој
Војка
14 ROP-SPZ-1411-ISAW-1/2017 02.02.2017. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Стевана Тишме број 6 Гајић Стефан
Нови Сад
15 ROP-SPZ-30443-ISAW-2/2017 03.02.2017. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи СН блока у МБТС "Илић" 20/0,4кV, на кат. парц. 5573 к.о. Стара Пазова и прикључног кабловског вода преко кат. парц.број 5563 уписане у Извод из листа непокретности број 10409 и кат. парц.број 5573 к.о. Стара Пазова "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Рума
16 ROP-SPZ-26251-CPI-2/2017 06.02.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 369/1 к.о. Голубинци у Голубинцима, у улици Новосадска бб Добрић Јован
Голубинци
17 ROP-SPZ-1769-ISAW-1/2017 07.02.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. парц. 4453 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Железничка број 109 Тасић Далибор
Нова Пазова
18 ROP-SPZ-33071-ISAW-2/2017 07.02.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи ЗТС "Биоенерго" 20/0,4кV на кат. парц. 2752/7 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, Пазовачки пут бб "Биоенерго 808" д.о.о.
Стари Бановци
19 ROP-SPZ-26840-ISAWHA-5/2017 08.02.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у пословно-производни објекат на кат. парц. 2049/35 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Земунска бб "ГРАОВАЦ" с.р.
Нови Бановци
20 ROP-SPZ-26600-CPI-2/2017 09.02.2017. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу пословног комплекса на кат. парц. 4813/11 и кат. парц. 4813/61 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови, у улици Панонска бб "ЕНВЕЛОПРИНТ" д.о.о.
Нова Пазова
21 ROP-SPZ-1890-CPI-1/2017 10.02.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу магацинског простора на кат. парц. 3296/1 и 3294/1 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Здравка Јекића 119 "Технопласт" д.о.о.
Стари Бановци
22 ROP-SPZ-2935-CPI-1/2017 14.02.2017. Закључак о о издавању гређевинске дозволе за уређење центра Нових Бановаца на кат. парц. 1018/1, 1018/11 к.о. Нови Бановци Општина Стара Паова
23 ROP-SPZ-2048-CPI-1/2017 22.02.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за зацевљење дела потока патка и изградњу уставе за одбрану од високих водостаја реке Дунав на кат. парц.број 1962, 1684, 1683, 1682, 1083, 1934, 1933, 1961, 1207, 1257 и 1206/3 у к.о. Стари Бановци "Воде Војводине" ј.в.п.
Нови Сад
24 ROP-SPZ-2212-ISAW-1/2017 23.02.2017. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. парц. 442/34 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Светозара Марковића број 49 Дроњак Жикица
Сурдук
25 ROP-SPZ-22790-CPA-4/2017 27.02.2017. Донето решење о измени грађевинске дозволе број ROP-SPZ-22790-CPI-2/2016 од 24.10.2016. године Калезић Младен
Београд
26 ROP-SPZ-25936-CPI-2/2017 06.03.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 1041 к.о. Белегиш у Белегишу, у улици Краља Петра Првог број 14 Радиновић Александар
Белегиш
27 ROP-SPZ-24067-CPI-2/2017 08.03.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, са једном стамбеном јединицом на кат. парц. 225 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови, у улици Бранислава Нушића број 80 Павићевић Слободан
Београд
28 ROP-SPZ-1890-CPIH-2/2017 09.03.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за доградњу пословног комплекса, у смислу доградње магацинског простора са пратећим пословним простором, уз постојеће зграде, на кат. парц. 3294/1 и кат. парц. 3296/1 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Здравка Јекића број 119 "Технопласт" д.о.о.
Стари Бановци
29 ROP-SPZ-30585-ISAW-2/2017 10.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи МБТС "Биси" на кат. парц. 4899/1 к.о. Стара Пазова, к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, ул. Бановачка бб "БИСИ" д.о.о.
Стара Пазова
30 ROP-SPZ-293-ISAWHA-2/2017 10.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на уградњи линијског растављача и мерног склопа 20 кV за мерење утрошене електричне енергије са ормаром мерног места на постојећем ЧРС, на кат. парц. 3358 к.о. Белегиш, у Белегишу, пут Белегиш-Сурдук "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Рума
31 ROP-SPZ-2048-CPIH-2/2017 13.03.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за зацевљење дела потока "Патка" и изградњу уставе за одбрану од високих водостаја реке Дунав на узводном крају зацевљеног дела потока, на кат. парц. 1962 к.о. Стари Бановци "Воде Војводине" ј.в.п.
Нови Сад
32 ROP-SPZ-30586-ISAW-2/2017 13.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи прикључног кабловског вода 20 kV, дужине 5,0m и СН блока 20 kV, на кат. парц. 4899/1 к.о. Стара Пазова, ул. Бановачка бб "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Рума
33 ROP-SPZ-25721-CPI-3/2017 20.03.2017. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, са једном стамбеном јединицом на кат. парц. 1258/9 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови Војводе Мишића бб Калат Душко
Нова Пазова
34 ROP-SPZ-26358-CPI-2/2017 20.03.2017. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, са три стамбене јединице на кат. парц. 9428/1 к.о. Голубинци, у Голубинцима у улици Зоре Авакумовића бб Штрбац Милан
Голубинци
35 ROP-SPZ-15014-ISAW-2/2017 20.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи прикључног кабловског вода 1 kV на кат. парц. 3239 и даље преко кат. парц. 3238 у стамбено-пословном објекту на кат. парц. 3238 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Рума
36 ROP-SPZ-15662-ISAW-2/2017 20.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи-полагање подземног кабловског вода 20 kV, дужине 1.276,5м, од постојеће СТС "Пионирска" (улица Пионирска), на кат. парц. 5426 к.о. Нова Пазова, преко кат. парц. 5425 (улица Марка Орешковића) и кат. парц. 5420 (улица Пионирска) к.о. Нова Пазова до постојеће СТС "Пионирска 2", а затим преко кат. парц. 5420, 5417 до вискоконапонског постројења у постојећој МБТС "Коче Поповића" на кат. парц. 2357 к.о. Нова Пазова "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Рума
37 ROP-SPZ-26251-CPI-2/2017 23.03.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 369/1 к.о. Голубинци у Голубинцима у улици Новосадска бб Добрић Јован
Голубинци
38 ROP-SPZ-24031-ISAW-2/2017 23.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи-полагању подземног кабловског вода 20 kV, од постојеће МБТС "Гатарић" на кат. парц. 1139/6 к.о. Крњешевци, преко кат. парц. 1249, 1139/1, 1139/74 и 376, све у к.о. Крњешевци, све до постојеће СТС "Борис Кидрич" на кат. парц. 376 к.о. Крњешевци "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Рума
39 ROP-SPZ-6788-ISAW-1/2017 23.03.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова извођење радова на реконструкцији дела крова на кат. парц. 1547/2 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, ул. Иве Андрића број 49 "КОВАЧ МОНТ" д.о.о.
Стари Бановци
40 ROP-SPZ-5071-CPI-1/2017 27.03.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу радничког преноћишта за запослене и пословног објекта на кат. парц.број 4810/21 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Европска бб "ПОНС ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
41 ROP-SPZ-292-ISAW-2/2017 27.03.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за изградњу СТС 20/0,4 kV и прикључног кабловског вода, на кат. парц. 3358, 3307/4 и 3307/1 све у к.о. Белегиш "ВИВА В.С." д.о.о.
Стари Бановци
42 ROP-SPZ-6389-ISAW-1/2017 27.03.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за адаптацију објекта-посебан физички део- хладњача у оквиру складишног објекта, на кат. парц. 2139/9 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Трећа логистичка 1 "LOGMAXX ALPHA" а.д.
Стара Пазова
43 ROP-SPZ-32255-CPI-2/2017 29.03.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу објекта "А"-управне зграде са развојно едукативним центром и објекта "Б"-складишта адитива за прехрану, на кат. парц. 4813/37 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Панонска бб "Ирекс" д.о.о.
Београд
44 ROP-SPZ-5763-ISAW-1/2017 30.03.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за изградњу помоћног објекта-надстрешнице на кат. парц. 183/1 и 181/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Владимира Хурбана број 129 Јашо Мирослав
Стара Пазова
45 ROP-SPZ-3604-CPI-1/2017 31.03.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, са једном стамбене јединицом на кат. парц. 1670 уписане у препису листа непокретности 4883 к.о. Стари Бановци, у Старим Бановцима, у улици Пере Чодановића 4 Шимуновић Тања
Стари Бановци
46 ROP-SPZ-5071-CPIH-2/2017 03.04.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу дела прве фазе пословног комплекса "Понс Градња" на кат. парц. 4810/21 уписане у препису листа непокретности 10325 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Европска ББ "ПОНС ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
47 ROP-SPZ-7833-CPI-1/2017 04.04.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уређење центра насеља Крњешевци, око трокраке раскрснице на којој се укрштају улице Партизанска, Угриновачка и Војачка на кат. парц. 375/1, 375/2 и 376, све уписане у Извод из листа непокретности 722 к.о. Крњешевци Општина Стара Пазова
48 ROP-SPZ-5375-ISAW-1/2017 04.04.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у стамбени објекат на кат. 3083/38 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Његошева 172 Кашић Синиша
Стара Пазова
49 ROP-SPZ-6186-ISAW-1/2017 04.04.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на уређењу саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица у виду изградње аутобуских ниша и стајалишта за пешаке у Новој Пазови Општина Стара Пазова
50 ROP-SPZ-25936-CPIH-3/2017 05.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 1041 к.о. Белегиш у Белегишу у улици Краља Петра Првог број 14 Радиновић Александар
Белегиш
51 ROP-SPZ-8852-ISAW-1/2017 06.04.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде фин. услуга–пословне зграде на кат. парц. 1583/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 2 "ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ј.п.
Стара Пазова
52 ROP-SPZ-8731-CPA-1/2017 10.04.2017. Донето решење о измени грађевинске дозволе број 351-2361/2015-III-05 од 08.12.2015. године "ЛИДЛ СРБИЈА СУПЕРМАРКЕТИ" к.д.
Нови Београд
53 ROP-SPZ-8369-CPI-1/2017 13.04.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање објеката и изградњу специјализованог складишта на кат. парц. 5543 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови у улици Јана Каменара број 31 "ТЕОМА ТРАНСПОРТ" д.о.о.
Београд
54 ROP-SPZ-7329-CPI-1/2017 21.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 2583 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Масарикова број 39 Ђурђевић Бранка, Ђурђевић Јовица и Ђурђевић Бранислава
Стара Пазова
55 ROP-SPZ-3878-CPA-8/2017 22.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 од 14.11.2016. год. и решења ROP-SPZ-30989-CPA-1/2016 од 23.11.2016. год. "Certa Investmens" д.о.о.
Земун
56 ROP-SPZ-7686-CPI-1/2017 22.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу локалног телекомуникационог вода на кат. парц. 4870, 4871 и 4886/2, све у к.о. Стара Пазова "Телеком Србија" а.д.
Београд
57 ROP-SPZ-7505-ISAW-1/2017 22.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за изградњу МБТС 20/0,4 kV "Frischeis" на кат. парц. 461/3 у к.о. Војка, Индустријска зона бб "J.U.A. Frischeis" д.о.о.
Нова Пазова
58 ROP-SPZ-30754-CPI-2/2017 23.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта са две стамбене јединице, на кат. парц. 9379/8 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Ботова бб Јоргић Владимир, Јоргић Радмила, Јоргић Љубомир
Ваљево, Бела Црква, Земун
59 ROP-SPZ-8375-ISAW-1/2017 24.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о одобрењу за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени и у помоћни објекат, на кат. парц. 5341 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Војводе Степе 8 Тодоровић Славиша
Нова Пазова
60 ROP-SPZ-6217-CPA-4/2017 25.04.2017. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о измени решења о грађевинској дозволи број ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 од 17.05.2016. год. "Logmaxx Beta" д.о.о.
Београд
61 ROP-SPZ-32255-CPIH-3/2017 26.04.2017. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу пословног комплекса "Ирекс" који се састоји од два објекта и то: Управне зграде са развојно едукативним центром и складишног објекта, П+0, намењеног за складиштење адитива за прехрамбену индустрију (објекат Б) на кат. парц. 4813/37 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Панонска бб "ИРЕКС" д.о.о.
Београд
62 ROP-SPZ-7909-CPA-1/2017 26.04.2017. Донето решење о измени грађевинске дозволе број 351-3566/2011-III-04 од 11.11.2011. год. "Perić Trans Company" д.о.о.
Београд
63 ROP-SPZ-8052-ISAW-1/2017 26.04.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у стамбену пословну зграду на кат. 2046/1 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 30 Ивановић Милисав
Стара Пазова
64 ROP-SPZ-7502-ISAW-1/2017 26.04.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи прикључног кабловског вода на кат. парц. 461/3 к.о. Војка "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о.
Рума
65 ROP-SPZ-7454-ISAW-1/2017 26.04.2017. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи МБТС "Енвелопринт" на кат. парц. 4813/61 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, ул. Панонска бб "Енвелопринт" д.о.о.
Нова Пазова
Закључци и донета решења - 2016. година
Редни бројБрој предметаДатум издавањаЗакључциИнвеститор
1 ROP-SPZ-1404-ISAW-1/2016 01.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за реконструкцију стамбеног објекта у смислу поделе на две стамбене јединице на кат.парц.број 1740 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Марка Орешковића број 93 Витас Петар
Нова Пазова
2 ROP-SPZ-797-ISAW-1/2016 02.03.2016. Закључак о одбацивању захтева реконструкцију стамбеног објекта у смислу поделе на две стамбене јединице на кат.парц.број 3582/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Солунска број 1 Булић Миливоје и Булић Божо
Нова Пазова
3 ROP-SPZ-1382-IUP-1/2016 03.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе за пословни објекат- мини маркет на кат.парц.број 581 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Караћорћева бр.24 Max invest gradnja d.o.o.
Стара Пазова
4 ROP-SPZ-1789-LOC-1/2016 04.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу новог стамбеног објекта и рушење постојећег објекта на кат. парц. бр. 3096/59 к.о. Стара Пазова у ул. Вука Караџића бр. 143 у Старој Пазови Долинић Миланка
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-797-ISAWHA-2/2016 07.03.2016. Донето решење о реконструкцији стамбеног објекта у смислу поделе на две стамбене јединице на кат.парц.број 1740 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Марка Орешковића број 93 Витас Петар
Нова Пазова
6 ROP-SPZ-797-ISAWHA-2/2016 09.03.2016. Донето решење о реконструкцији породичне стамбене зграде у смислу поделе на стамбену јединицу 1 и стамбену јединицу 2 на кат.парц.број 3582/1 пов.03а 47м2 уписане у препису листа непокретности број 430 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Солунска број 1 Булић Миливоје и Булић Божо
Нова Пазова
7 ROP-SPZ-1304-CPI-1/2016 09.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 1184/1 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Хвјездославова број 76 Стефановић Љиљана
Београд
8 ROP-SPZ-1787-CPI-1/2016 14.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 3091/110 и 3091/3 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Пере Нинковића бб Јовић Срђан
Стара Пазова
9 ROP-SPZ-3128-ISAW-1/2016 21.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за за реконструкцију пословног објекта - зграда хемијске индустрије, спратности П+0, означеног као зграда број 2 у Изводу из листа непокретности број 4632 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Гаврила Принципа број 20 Станисављевић Бошко
Нова Пазова
10 ROP-SPZ-797-IUP-3/2016 24.03.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 3582/1, површине 03а 47м2 уписане у препис листа непокретности број 430 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, ул.Солунска бр.1 Булић Миливој и Божа
Нова Пазова
11 ROP-SPZ-3346-ISAW-1/2016 29.03.2016. Закључак о одбацивању захтева за уградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду спратности Пд+П, означену као зграда број 1 у препису листа непокретности број 6984 к.о. Стара Пазова, на кат.парц.број 3096/130 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Бранка Радичевића број 237 Врбајац Александар
Стара Пазова
12 ROP-SPZ-3346-ISAWHA-2/2016 01.04.2016. Донето решење о извођењу радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду, спратности Пд+П, означене као зграда број 1 у препису листа непокретности број 6984 к.о. Стара Пазова, изграђену на кат. број 3096/130, пов. 05а 24м2 уписану у препису листа непокретности број 6984 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Бранка Радичевића број 237 Врбајац Александар
Стара Пазова
13 ROP-SPZ-1404-IUP-3/2016 01.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 1740, уписане у препис листа непокретности број 4017 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, ул. Марка Орешковића бр.93 Витас Петар
Нова Пазова
14 ROP-SPZ-4187-CPI-1/2016 04.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парц.број 40/1, 40/3, 41/1, 281/4, 282/2 и 278/2 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима у улици Светосавска број 95-97 Момчиловић Драгомир и Златковић Вања
Београд
15 ROP-SPZ-1787-CPIH-2/2016 04.04.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са гаражом, А категорије, класификациони број 111011, спратности П+0, бруто изграђене површине 255,93м2, нето пов. 210,74м2, спратне висине 2,70/3,15м, габарита 22,4м x 16,20м, на кат. парц.број 3091/110 пов.05а 42м2 и кат.парц.број 3091/3 пов.06а 96м2 обе у к.о. Стара Пазова, уписане у препису листа непокретности број 10571 к.о. Стара Пазова у улици Пере Нинковића бб Јовић Срђан и Јовић Милица
Стара Пазова
16 ROP-SPZ-1827-IUP-3/2016 05.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 1484, уписане у препис листа непокретности број 890 к.о. Старој Пазова у Старој Пазови, ул. Јована Поповића бр. 11 Матић Слободан, Мирјана и Дејан
Стара Пазова
17 ROP-SPZ-4501-IUP-1/2016 05.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 3478/14, уписане у препис листа непокретности број 3495 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, ул. Димитрија Туцовића бр. 84 Васиљевић Микајило
Београд
18 ROP-SPZ-5204-CPI-1/2016 07.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу монтажног стамбеног објекта на кат. парц.број 1247/197 к.о. Сурдук у Сурдуку Баришић Душко
Београд
19 ROP-SPZ-1304-CPIH-2/2016 11.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 1184/1 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Хвјездославова број 76 Стефановић Љиљана
Београд
20 ROP-SPZ-4187-CPIH-2/2016 12.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о промени намене пословног дела објекта у економски простор у оквиру пословно-економског објекта са гаражом, без извођења грађевинскох радова, на кат. парц.број 3551/59 к.о. Стари Бановци у улици Аласка број 25 Јанус Љубомир
Стари Бановци
21 ROP-SPZ-5296-ISAW-1/2016 12.04.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са тридесет стамбених јединица и лифтом на кат. парц. уписаним у препис листа непокретности број 48 к.о. Нови Бановци ,у Новим Бановцима у улици Светосавска бр. 95-97, у блоку 55 “ЛК НЕКРЕТНИНЕ ПЛУС” д.о.о.
Земун
22 ROP-SPZ-5350-LOC-1/2016 13.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3551/34 к.о. Стари Бановци у ул. Алаској бб у Старим Бановцима Обрадовић Никола
Београд
23 ROP-SPZ-5744-LOC-1/2016 14.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу локалног телекомуникационог вода, на кат. парц. бр. 1896/2, 1890, 1862/2, 1860/1, 1888/1, 1870/3, 1714/1, 1712/6, 1712/3, 1712/4, 1712/5 и 1712/1 к.о. Крњешевци у радној зони Крњешеваца „ТЕЛЕНОР“ д.о.о.
Београд
24 ROP-SPZ-5775-IUP-1/2016 14.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. бр.3549/4, уписане у препис листа непокретности број 4148 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у ул. Дунавска бр. 5 Чича Милан и Душанка
Стари Бановци
25 ROP-SPZ-5863-ISAW-1/2016 18.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о реконструкцију објекта (ресторан и зграда трговине) БС Петрол на ауто путу Е-75, Нови Сад-Београд, на 161км+500м, Стара Пазова, на кат.парц.број 4801/28 к.о. Стара Пазова „Петрол“ д.о.о.
Београд
26 ROP-SPZ-6092-CPI-1/2016 18.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 1247/208 к.о. Сурдук у Сурдуку Васић Мирко
Земун
27 ROP-SPZ-6474-IUP-1/2016 18.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 581, к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, ул.Карађорђева бр. 24 „МАКС ИНВЕСТ ГРАДЊА“ д.о.о.
Стара Пазова
28 ROP-6547-CPI-1/2016 19.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за грађевинску дозволу за изградњу стамбених и пословно-производних објеката у пет фаза на кат.парц.број 3031 к.о. Шимановци у Шимановцима „БОМЕТАЛ“ д.о.о.
Нова Пазова
29 ROP-6148-ISAW-1/2016 19.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за реконструкцију помоћног објекта на кат.парц.број 1380 и 1381, обе у к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Рибарева број 40 Мијачић Снежана
Београд
30 ROP-SPZ-6537-IUP-1/2016 19.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 2390/164 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, ул. Николе Тесле бр. 3 Антуновић Игор
Нови Бановци
31 ROP-SPZ-5480-LOC-1/2016 20.04.2016. Закључак о одбацивању захтева издавање локацијских услова за изградњу интерне станице за снабдевање виљушкара дизел горивом, на кат. парц. бр. 735/90 к.о. Нова пазова у делу блока 25 у радној зони насеља Нова Пазова „ALUMIL YU INDUSTRY“ а.д.
Нова Пазова
32 ROP-SPZ-6785-IUP-1/2016 20.04.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 5820/8 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, ул. Алексе Шантића бр. 11 Кончаревић Рајко
Нова Пазова
33 ROP-SPZ-6552-CPI-1/2016 22.04.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за за рушење породичне стамбене зграде на кат. парц.број 1184/1 пов.04а 17м2 уписане у изводу из листа непокретности број 5369 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Хвјездославова бр.76 Стефановић Љиљана
Београд
34 ROP-SPZ-6906-LOC-1/2016 25.04.2016. Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова за изградњу друге фазе на комплексу „ЛИДЛ СРБИЈА“ на кат. парц. бр. 6037/6 к.о. Нова Пазова, у ул. Главна бб „ЛИДЛ СРБИЈА“ КД
Београд
35 ROP-SPZ-6364-LOC-1/2016 25.04.2016. Закључак о одбацивању за издавање локацијских услова за изградњу пословног комплекса „ПОНС ГРАДЊА“ на кат. парц. бр. 4810/21 к.о. Стара Пазова, у ул. Европска бб „ПОНС ГРАДЊА“
Нови Бановци
36 ROP-SPZ-6217-CPI-1/2016 26.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за грађевинске дозволе за изградњу логистичког центра у две фазе на кат. парц.број 2142/8 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима у Просторној целини 11 „ЛОГЦЕНТАР“ д.о.о.
Стара Пазова
37 ROP-SPZ-7776-LOC-1/2016 28.04.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу породичне стамбене зграде на кат. парц. бр. 1028 к.о. Сурдук у ул. Мала бр. 15 у Сурдуку Шобот Златан
Земун
38 ROP-SPZ-6658-ISAW-1/2016 04.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћних објеката, на кат.парц.број 887/4 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови Видовић Жељко
Земун
39 ROP-SPZ-6424-CPI-1/2016 05.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за доградњу и реконструкцију постојеће бензинске станице,на кат.парц.број 3219/1 к.о. Војка „НАФТА“ а.д.
Београд
40 ROP-SPZ-3128-ISAWHA-2/2016 06.05.2016. Донето решење о одобрењу реконструкције пословног објекта-зграде хемијске индустрије у Новој Пазови, у улици Гаврила Принципа број 20, на кат. парц.број 2111 к.о. Нова Пазова Станисављевић Бошко
Нова Пазова
41 ROP-SPZ-8254-IUP-1/2016 06.05.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе која се односи на кат. парц. 2680/6, к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, ул. Здравка Јекића бб „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о.
Нови Београд
42 ROP-SPZ-8502-ISAW-1/2016 09.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за изградњу ограде на кат.парц.број 6/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Владимира Хурбана број 1 Смиљковић Слађана
Стара Пазова
43 ROP-SPZ-6092-CPIH-2/2016 10.05.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 1247/208 пов.06а 48м2 уписане у препису листа непокретности број 2244 к.о. Сурдук у Сурдуку у улицим, Сремска бб Васић Мирко
Земун
44 ROP-SPZ-5204-CPIH-2/2016 11.05.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 1247/197 пов.06а 48м2 уписане у препису листа непокретности број 2235 к.о. Сурдук у Сурдуку, у улици Сремска бб Баришић Душко
Земун
45 ROP-SPZ-8863-CPI-1/2016 16.05.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу станице за снабдевање ауторезервоара ТНГ-ом, категорије Г на кат. парц. бр. 1262/29 к.о. Стара Пазова, у улици Подунавског Партизанског одреда бб Миљуш Милунка и остали
Белегиш
46 ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 17.05.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу логистичког центра на кат. парц.број 2142/8 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима у Просторној целини 11 „ЛОГЦЕНТЕР“ д.о.о.
Стара Пазова
47 ROP-SPZ-5863-ISAWHA-2/2016 18.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о реконструкцију објекта (ресторан и зграда трговине) БС Петрол на ауто путу Е-75, Нови Сад-Београд, на кат.парц.број 4801/28 к.о. Стара Пазова „ПЕТРОЛ“ д.о.о.
Београд
48 ROP-SPZ-9472-ISAW-1/2016 18.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат, на кат.парц.број 3096/116 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Партизанских подунавских одреда Растовић Мирослав
Голубинци
49 ROP-SPZ-9870-ISAW-1/2016 20.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. број 3079/101 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Сама Халупке број 14 Барнак Шиме и Барнак Ката
Стара Пазова
50 ROP-SPZ-9752-ISAW-1/2016 20.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за изградњу помоћног објекта-бетонског платоа са рекламним стубом, на кат.парц.број 4801/28 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови „ПЕТРОЛ“ д.о.о.
Београд
51 ROP-SPZ-9892-ISAW-1/2016 23.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. број 2390/119 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Змај Јовина број 32 Ђокић Зоран и Филђокић Југославка
Нови Бановци
52 ROP-SPZ-8502-ISAWHA-2/2016 24.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за изградњу ограде на кат.парц.број 6/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Владимира Хурбана број 1 Смиљковић Слађана
Стара Пазова
53 ROP-SPZ-6364-LOCH-3/2016 24.05.2016. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословног комплекса „ПОНС ГРАДЊА“ на кат. парц. бр. 4810/21 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови у ул. Европска бб „ПОНС ГРАДЊА“
Нови Бановци
54 ROP-SPZ-6424-CPIH-2/2016 25.05.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за доградњу и реконструкцију постојеће бензинске станице на кат. парц.број 3219/1 к.о. Војка у Војки, у улици Карађорђева број 32 „НАФТА“ а.д.
Београд
55 ROP-SPZ-10051-CPI-1/2016 25.05.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу четири силоса са пратећим објектима на кат.парц.број 5519/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови „Панонија Промет“ д.о.о.
Стара Пазова
56 ROP-SPZ-6658-ISAWHA-2/2016 25.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи помоћног објекта-гараже на кат. парц.број 887/4 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови у улици Јана Сикоре број 202 Видовић Жељко
Земун
57 ROP-SPZ-10465-ISAW-1/2016 27.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у поткровље породичне стамбене зграде на кат. број 700/251 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Земунска број 87 Карановић Ана
Нови Бановци
58 ROP-SPZ-10454-ISAW-1/2016 27.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. број 3091/99 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Пере Нинковића број 67 Станојевић Милан и Станојевић Љубица
Стара Пазова
59 ROP-SPZ-10735-ISAW-1/2016 27.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на реконструкцији постојећег објекта БС Петрол на ауто путу Е-75, Нови Сад-Београд, на кат.парц.број 4801/28 к.о. Стара Пазова „ПЕТРОЛ“ д.о.о.
Београд
60 ROP-SPZ-6537-ISAW-2/2016 27.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у сутерен породичне стамбене зграде на кат. број 2390/164 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Николе Тесле број 3 Антуновић Игор
Нови Бановци
61 ROP-SPZ-11020-ISAW-1/2016 30.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи ограде на кат. парц.број 6/2 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови у улици Владимира Хурбана број 1 Смиљковић Слађана
Стара Пазова
62 ROP-SPZ-10938-ISAW-1/2016 31.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи зидане трафо станице на кат. парц.број 6037/6 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Главна бб „ЛИДЛ СРБИЈА“ к.д.
Нови Београд
63 ROP-SPZ-9472-ISAWHA-2/2016 31.05.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. број 3096/116 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Партизанских подунавских одреда бб Растовић Мирослав
Голубинци
64 ROP-SPZ-9053-IUPH-2/2016 01.06.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе за доградњу производно-складишног објекта намењеног за производњу и складиштење алуминијумске и ПВЦ браварије који је повезан "топлом везом" са постојећим објектом ознченим као зграда 1 на кат. парц. 1139/5 к.о. Крњешевци у Крњешевцима „JELEN INTERNATIONAL GROUP“ д.о.о.
Нови Београд
65 ROP-SPZ-7806-IUP-1/2016 01.06.2016. Донето решење о издавању употребне дозволе за доградњу пословног објекта намењен за ауто центар "Вучковић" на кат. парц. 2578 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, ул.Ћирила и Методија бр. 98 Вучковић Горан
Голубинци
66 ROP-SPZ-11415-LOC-1/2016 01.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3435/1 к.о. Стари Бановци у у Старим Бановцима Драгаш Зорица
Београд
67 ROP-SPZ-3346-IUP-1/2016 01.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе за уграђене гасне инсталације у стамбени објекат у Старој Пазови ул Бранка Радичевића бр.237 Врбајац Александар
Стара Пазова
68 ROP-SPZ-7205-IUP-1/2016 01.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за изграђени стамбени објекат–викенд објекат на кат.парц.број 61/1 к.о. Сурдук у Сурдуку Чекада Златица
Београд
69 ROP-SPZ-11012-CPI-1/2016 02.06.2016. Решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 58636/8 и кат. парц.број 5837/9 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Косовке девојке бб Босанац Петар
Београд
70 ROP-SPZ-11556-ISAW-1/2016 02.06.2016. Решење о одбијању захтева за издавање решења за изградњу монтажне лимене ТС 20/0,4kW, снаге 160 kVa, капацитета 630 kVa и приводног кабловског вода 20kV, за привремено напајање градилишта дистрибутивног центра, на кат. парц.број 6037/6 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови „ЛИДЛ СРБИЈА“ к.д.
Нови Београд
71 ROP-SPZ-11283-ISAW-1/2016 03.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за реконструкцију стамбеног објекта у виду поделе на стамбени и пословни део, на кат.парц.број 1034 к.о. Нова Пазова Пазова у Новој Пазови, у улици Цара Душана Аврам Милан
Нова Пазова
72 ROP-SPZ-11612-ISAW-1/2016 06.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за инвестиционо одржавање објекта дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира означеног као зграда број 7, на кат.парц.број 4962/1 к.о. Нова Пазова Пазова у Новој Пазови, у улици Краља Петра Првог „АЦМ ИНТ“ привредно друштво д.о.о.
Београд
73 ROP-SPZ-11773-TCPI-1/2016 06.06.2016. Донето решење о издавању привремене грађевинске дозволе за изградњу монтажне лимене ТС 20/0, 4kW, снаге 160 kVa, капацитета 630 kVa и приводног кабловског вода 20kV, за привремено напајање градилишта дистрибутивног центра, на кат. парц.број 6037/6 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови „ЛИДЛ СРБИЈА“ к.д.
Нови Београд
74 ROP-SPZ-5270-CPI-2/2016 07.06.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за рушење породичне стамбене зграде на кат. парц.број 2075 к.о. Голубинци у Голубинацима, у улици Пркос број 33 Влај Зоран
Голубинци
75 ROP-SPZ-11415-LOCH-2/2016 07.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3435/1 к.о. Стари Бановци у у Старим Бановцима, ул. Железничка бр. 73 Драгаш Зорица
Београд
76 ROP-SPZ-12080-ISAW-1/2016 08.06.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта-складишта за боце ТНГ-а, на кат.парц.број 5817/7 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, Друга Индустријска број 3 „EURO COM PETROL“ д.о.о.
Нова Пазова
77 ROP-SPZ-12189-CPI-1/2016 09.06.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за трећу фазу изградње на комплексу „Сања“ у виду изградње складишта готових производа од пластичних маса и пратећих саобраћајница СР „Сања Иппи“, предузетник Драган Жикић
Стара Пазова
78 ROP-SPZ-12416-CPI-1/2016 10.06.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу складишног објекта намењеног за смештај сировина и готових производа на кат. парц.број 237/3, к.о. Војка у мултифункционалној радној зони Старе Пазове, урбанистичка целина 8 Бућан Јова
Нови Сад
79 ROP-SPZ-12888-ISAW-1/2016 14.06.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у пословно-производни, спратности П+1, категорије и класификације Г, 222100, изграђен на кат. број 735/43, к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Пета Индустријска бб „PROMASHINEN“ д.о.о.
Београд
80 ROP-SPZ-12417-CPI-1/2016 15.06.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц.број 1435/290, у улици Милоша Давидовића бб Живановић Милица
Стари Бановци
81 ROP-SPZ-11612-ISAWHA-2/2016 17.06.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на инвестиционом одржавању објекта дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, к.о. Нова Пазова, у Новој Пазови у улици Краља Петра Првог „АЦМ ИНТ“ д.о.о.
Београд
82 ROP-SPZ-14507-ISAW-1/2016 28.06.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду, изграђену на кат. број 2260/4, к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима у улици Партизанска број 114 Брекић Саша
Нова Пазова
83 ROP-SPZ-1789-CPI-3/2016 05.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за уклањање и изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 3096/59 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Вука Караџића број 143 Долинић Миланка
Стара Пазова
84 ROP-SPZ-15178-CPI-1/2016 05.07.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц.број 204/49 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Гаврила Принципа бб Шкарић Мирјана и Шкарић Никола
Стари Бановци
85 ROP-SPZ-16058-CPI-1/2016 14.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевиснкој дозволи за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат.парц.број 1600/2 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, ул. Кнеза Михајла Божанић Александар
Нова Пазова
86 ROP-SPZ-16057-CPI-1/2016 14.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевиснкој дозволи за рушење постојећег објекта-породична стамбена зграда и изградњу стамбено-пословног објекта, на кат.парц.број 1600/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови , ул. Кнеза Михајла бр.41 Божанић Александар
Нова Пазова
87 ROP-SPZ-5480-CPI-3/2016 17.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења којим се одобрава изградња интерне станице за снабдевање виљушкара дизел горивом, на кат.парц.бр. 735/90 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Шеста Индустријска бр.9 "ALUMIL YU INDUSTRY" а.д.
Нова Пазова
88 ROP-SPZ-5480-CPIH-4/201 18.07.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе зa изградњу интерне станице за снабдевање виљушкара дизел горивом, на кат. парц.број 735/90 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Шеста Индустријска бр.9 "ALUMIL YU INDUSTRY" а.д.
Нова Пазова
89 ROP-SPZ-11142-CPI-2/2016 20.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за рушење постојећих и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.број 2500/1 и 2501 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у ул. Ћирила и Методија бр.44-46 Абаџија Синиша
Стара Пазова
90 ROP-SPZ-16479-CPA-1/2016 22.07.2016. Донето решење о измени решења о грађевинској дозволи 351-3954/2010-III-04 "БЕЛА ХАРМОНИЈА" д.о.о.
Стара Пазова
91 ROP-SPZ-3266-CPI-2/2016 25.07.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу пословно-производно-складишног објекта у Старој Пазови,у улици Бановачка бб "БИСИ" д.о.о.
Стара Пазова
92 ROP-SPZ-17454-ISAW-1/2016 25.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта-складишта за боце тнг-а, на кат.парц.број 5817/7 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, Друга Индустријска број 3 "EURO COM PETROL" д.о.о.
Нова Пазова
93 ROP-SPZ-16138-CPI-1/2016 26.07.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, на кат. парц.број 3351/34 к.о. Стари Бановци у улици Аласка број бб у Старим Бановцима Обрадовић Никола
Земун
94 ROP-SPZ-16057-CPIH-2/2016 27.07.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за рушење постојећег објекта-породична стамбена зграда и изградњу стамбено пословног објекта са четири стамбене јединице и два локала Божанић Александар
Нова Пазова
95 ROP-SPZ-16058-CPIH-2/2016 27.07.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбено пословног објекта са четири стамбене јединице и два локала и изградњу 12 паркинг места на кат.парц.бр. 1600/2 Божанић Александар
Нова Пазова
96 ROP-SPZ-12566-ISAW-2/2016 03.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за изградњу типска трансформаторске станице и дела електродистрибутивне мреже-МБТС и прикључног кабловског вода, на кат. парц.број 2457/2, 2457/, 2455/1 и 2456/2 све у к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Ћирила и Методија број 6 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
97 ROP-SPZ-1789-CPIH-4/2016 04.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за уклањање и изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 3096/59 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Вука Караџића број 143 Долинић Миланка
Стара Пазова
98 ROP-SPZ-15982-CPA-1/2016 04.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе, због чињенице да се у самом захтеву не наводи разлог подношења истог Млинар Небојша
Нови Бановци
99 ROP-SPZ-18353-CPI-1/2016 08.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања на кат.парц.број 29 к.о. Голубинци у Голубинцима у улици Пазовачка бб Општина Стара Пазова
Стара Пазова
100 ROP-SPZ-10051-CPIH-2/2016 08.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу четири силоса са пратећим објектима на кат.парц.број 5519/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови "Панонија промет" д.о.о.
Стара Пазова
101 ROP-SPZ-17437-CPI-1/2016 09.08.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц.број 5823/3 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Пилота Миленка Павловића бб Поповић Ана и Поповић Ненад
Нова Пазова
102 ROP-SPZ-18462-CPI-1/2016 09.08.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу трасе телекомуникационе мреже у јужном делу Старе Пазове за улицу Вере Мишчевић, кроз улице Карађорђева, Јана Каменара, Исидоре Секулић, Браће Фелди и Светозара Марковића на кат.парц.број 602 "Телеком Србија" а.д.
Београд
103 ROP-SPZ-18256-ISAW-1/2016 09.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат, на кат.парц.број 2323/5 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Железничка број 89 Николић Радисав и Николић Даница
Нови Бановци
104 ROP-SPZ-18951-CPI-1/2016 10.08.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу приводног телекомуникационог оптичког кабла на кат. парц.број 1893 к.о. Крњешевци "Теленор" д.о.о.
Београд
105 ROP-SPZ-12080-ISAWHA-2/2016 12.08.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи МБТС "2. Централни блок" на кат. парц.број 2457/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Ћирила и Методија број 6 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
106 ROP-SPZ-2294-CPI-2/2016 17.08.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде и изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц.број 802/2 к.о. Стара Пазова, у улици Јана Сикоре број 113 Деспот Никола
Стара Пазова
107 ROP-SPZ-19993-CPI-1/2016 17.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта кат. парц.број 3052, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3162 уи 3163, све у к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 44-46 "ПРЕЗИДЕНТ" д.о.о.
Нови Сад
108 ROP-SPZ-10937-GR-3/2016 17.08.2016. Закључак о исправљању техничке грешке која се односи на адресу инвеститора и делу који се односи на укупну нето пов. интерне саобраћајнице "DELTA REAL ESTATE" д.о.о.
Нови Београд
109 ROP-SPZ-12080-ISAWHA-2/2016 19.08.2016. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта-складишта за боце ТНГ-а, на кат.парц.број 5817/7 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, Друга Индустријска број 3 "EURO COM PETROL" д.о.о.
Нова Пазова
110 ROP-SPZ-10213-CPI-2/2016 22.08.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде и изградњу пословног објекта-маркета на кат. парц.број 443/92 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови угао улице Ферде Клаћика и улице Бранислава Нушића "МЕДИУС" д.о.о.
Нова Пазова
111 ROP-SPZ-18667-CPI-1/2016 22.08.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за доградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом, у оквиру којег се налази и помоћни простор на кат. парц.број 1028 к.о. Сурдук у Сурдуку, у улици Мала број 15 Шобот Златан
Београд
112 ROP-SPZ-20563-CPI-1/2016 23.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат. парц.број 1840/1 у к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Кнеза Михаила број 30 Миливојевић Милош
Београд
113 ROP-SPZ-12789-CPI-2/2016 24.08.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц.број 1509 к.о. Белегиш у Белегишу у улици Светог Саве бб Мирчетић Слободан
Белегиш
114 ROP-SPZ-16138-CPIH-2/2016 24.08.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц.број 3551/34 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима у улици Аласка бб Обрадовић Никола
Земун
115 ROP-SPZ-20561-CPI-1/2016 24.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат. парц.број 1840/2 у к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Кнеза Михаила број 30 Миливојевић Милош
Београд
116 ROP-SPZ-20302-ISAW-1/2016 26.08.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у подруму породичне стамбене зграде на кат. број 643 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Излетничка број 16 Инђић Стеван
Земун
117 ROP-SPZ-9540-CPI-2/2016 26.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта, на кат. парц.број 3497/43 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Кабларска бб "РЕСА ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
118 ROP-SPZ-20728-CPI-1/2016 29.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу четири силоса са пратећим објектима на кат.парц.број 5519/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови "Панонија Промет" д.о.о.
Стара Пазова
119 ROP-SPZ-20003-CPI-1/2016 31.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.број 29 к.о. Голубинци у Голубинцима у улици Пазовачка бroj 7 Општина Стара Пазова
Стара Пазова
120 ROP-SPZ-21095-ISAW-1/2016 31.08.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат, на кат.парц.број 140 к.о. Крњешевци у улици Партизанска број 55 Тукелић Милорад
Крњешевци
121 ROP-SPZ-21350-CPA-1/2016 01.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за измену решења о одобрењу за изградњу број 351-452/90-V од 24.05.1990. године услед промене инвеститора Петковић Марко
Земун
122 ROP-SPZ-20003-CPIH-2/2016 02.09.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.број 29 к.о. Голубинци у Голубинцима, у улици Пазовачка број 7 Општина Стара Пазова
Стара Пазова
123 ROP-SPZ-22103-ISAW-1/2016 05.09.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи зидане ограде уз границу кат. парц.број 3048/1 и кат. парц.број 3047/2, обе у к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Јанка Чмелика број 84 Гагић Марјан
Стара Пазова
124 ROP-SPZ-21688-ISAW-1/2016 05.09.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. број 568 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Милоша Обилића број 67 Скопљак Илија и Мијић Божица
Нова Пазова
125 ROP-SPZ-21120-CPI-1/2016 08.09.2016. Донето решење о издавању гређевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде на кат. парц.број 3162 к.о. Нова Пазова и породичне стамбене зграде на кат. парц.број 3055 к.о. Нова Пазова и за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Новој Пазови у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 44-46 "Президент" д.о.о.
Нови Сад
126 ROP-SPZ-22073-CPA-1/2016 09.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за измену решења о грађевинској дозволи број 351-2259/2015-III-05 од 15.10.2015. године "М.Б.С.Н. КОМЕРЦ" д.о.о.
Голубинци
127 ROP-SPZ-22174-ISAW-1/2016 12.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за изградњу ради измештања постојеће СТС 20/0,4 слична типу EV-1 на кат. парц.број 3292/1 к.о, Стари Бановци у Старим Бановцима у улици Здравка Јекића број 123 "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
128 ROP-SPZ-22279-ISAW-1/2016 12.09.2016. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи зидане ограде оуз кат. парц.број 2940 и 2938, обе к.о. Нова Пазова "ТРИОПЛАСТ" С.Р.
Нова Пазова
129 ROP-SPZ-22279-ISAW-1/2016 13.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта, на кат. парц.број 6037/19 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови у улици Главна бб "ЕСТРИМА" д.о.о.
Нова Пазова
130 ROP-SPZ-18256-ISAWHA-2/2016 14.09.2016. Донето решење о одобрењу извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду изграђену на кат. број 2323/5 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима у улици Железничка број 89 Николић Радисав, Николић Даница, Краговић Радивој и Краговић Божана
Нови Бановци
131 RROP-SPZ-22788-CPI-1/2016 16.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу бунара за водоснабдевање и везног цевовода, на кат. парц.број 5772/2, 6461 и 6471/1, све у к.о. Нова Пазова у Новој Пазови "ЛИДЛ СРБИЈА" к.д.
Београд
132 ROP-SPZ-22963-ISAW-1/2016 19.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта-складишта за боце тнг-а, на кат.парц.број 5817/7 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, Друга Индустријска број 3 "EURO COM PETROL" д.о.о.
Нова Пазова
133 ROP-SPZ-9540-CPI-5/2016 21.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта, на кат. парц.број 3497/43 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима у улици Кабларска бб "РЕСА ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
134 ROP-SPZ-23956-CPI-1/2016 22.09.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за издавање решења о грађевинској дозволи за уређење центра Нових Бановаџа–реконструкцију, на кат. парц.број 1018/1, 1018/11, 1018/9, 1018/14, 1018/13, 1018/12, 57/1, 48/1, 44/2 и 287/1, све у к.о. Нови Бановци Општина Стара Пазова
135 ROP-SPZ-20561-CPIH-2/2016 26.09.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбено-пословног објекта Миливојевић Милош, Ковачевић Нада, Суботић Радојка, Кљајић Радован
Београд и Нова Пазова
136 ROP-SPZ-20563-CPIH-2/2016 27.09.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде Миливојевић Милош, Ковачевић Нада, Суботић Радојка, Кљајић Радован
Београд и Нова Пазова
137 ROP-SPZ-9540-CPIH-6/2016 28.09.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта-трговинског центра "РЕСА ГРАДЊА" д.о.о.
Нови Бановци
138 ROP-SPZ-25315-CPI-1/2016 30.09.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за другу фазу изградње дела саобраћајнице, улица "Главна" у оквиру Централне радне зоне, јужни део, од кружне саобраћајнице на путу Војка-Стари Бановци Општина Стара Пазова
Стара Пазова
139 ROP-SPZ-22073-CPIH-2/2016 30.09.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе број 351-2259/2015-III-05 од 15.10.2015. године "М.Б.С.Н. КОМЕРЦ" д.о.о.
Голубинци
140 ROP-SPZ-20728-CPIH-2/2016 03.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу четири силоса са пратећим објектима на кат.парц.број 5519/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови "Панонија Промет" д.о.о.
Стара Пазова
141 ROP-SPZ-11619-CPI-2/2016 04.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, на кат. парц.број 3091/112 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Јована Поповића бб Малинић Бојан и Малинић Бојана
Стара Пазова
142 ROP-SPZ-20563-GR-3/2016 04.10.2016. Закључак о исправљању техничке грешке у грађевинској дозволи број ROP-SPZ-20563-CPIH-2/2016 од 27.09.2016.године Миливојевић Милош
Београд
143 ROP-SPZ-24984-ISAW-1/2016 06.10.2016. Донето решење о одобрењу извођења радова на санацији некатегорисаног пута у дужи од 470,00м, у ширини од 3,5м, на кат. парц. број 5461 к.о. Нова Пазова "Водовод и канализација" ЈКП
Стара Пазова
144 ROP-SPZ-22343-CPIH-2/2016 06.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу пословног комплекса за складиштење, дораду и дистрибуцију робе "ЕСТРИМА" д.о.о.
Нова Пазова
145 ROP-SPZ-26179-ISAW-1/2016 07.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења којим за уградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на кат. парц.број 4168 к.о. Војка у Војки у улици Николе Пашића број 94 Ранков Бранислав
Војка
146 ROP-SPZ-26240-ISAW-1/2016 10.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решењаза реконструкцију стамбеног објекта у виду поделе на стамбени и пословни део и промену намене дела стамбеног објекта на пословни и стамбени део, без извођења грађевинских редова, на кат.парц.број 1034 к.о. Нова Пазова Пазова у Новој Пазови у улици Цара Душана Аврам Милан
Нова Пазова
147 ROP-SPZ-26373-ISAW-1/2016 13.10.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду Јевтић Љубица
Стара Пазова
148 ROP-SPZ-26811-ISAW-1/2016 13.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на кат. парц.број 952 к.о. Белегиш у Белегишу, у улици Светог Саве број 66 Радиновић Миленко
Белегиш
149 ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016 14.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу хидротехничког објекта бунара Б2 за водоснабдевање "ЛИДЛ СРБИЈА" к.д.
Београд
150 ROP-SPZ-20275-ISAW-5/2016 14.10.2016. Донето решење о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у стамбени објекат Иваниш Живојин и Шпановић Софија
Инђија и Нова Пазова
151 ROP-SPZ-11619-CPIH-3/2016 17.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом Малинић Бојан и Малинић Бојана
Стара Пазова
152 ROP-SPZ-10911-CPI-2/2016 19.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц.број 5653/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Вере Мишчевић 107 Вереш Јан
Стара Пазова
153 ROP-SPZ-19309-ISAW-2/2016 21.10.2016. Донето решење о одобрењу извођења радова на изградњи средњенапонског ваздушног вода "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
154 ROP-SPZ-27976-CPA-1/2016 24.10.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе број 351-167/2016-III-05 од 23.03.2016. године ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
Стара Пазова
155 ROP-SPZ-22790-CPI-2/2016 24.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1607/3 к.о. Стари Бановци, са излазом на улицу Миленка Певца Болановић Светислав
Земун
156 ROP-SPZ-27213-ISAW-1/2016 25.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на кат. парц.број 713/7 к.о. Нова Пазова, у улици Пинкијева број 61 Аџић Милован и Аџић Новак
Нова Пазова
157 ROP-SPZ-27205-ISAW-1/2016 25.10.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у викенд кућу на кат. парц. 1896/3 к.о. Стари Вановци, Викенд насеље број 30 Теодоровић Миодраг
Земун
158 ROP-SPZ-16785-CPI-2/2016 26.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за измештање-изградњу прикључног гасовода "Србијагас" ј.п.
Нови Сад
159 ROP-SPZ-12033-CPI-2/2016 27.10.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 3424/1 к.о. Стари Бановци, у Старим Бановцима у улици Панонска бб Марић Марко
Нови Бановци
160 ROP-SPZ-27213-ISAWHA-2/2016 27.10.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду Аџић Новак
Нова Пазова
161 ROP-SPZ-27828-CPI-1/2016 01.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу пословно-стамбеног објекта и ограде, на кат. парц. 2006/1 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Земунска број 42 "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
162 ROP-SPZ-13288-CPI-2/2016 01.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде и изградњу стамбеног објекта Филиповић Слободанка
Стара Пазова
163 ROP-SPZ-27533-CPI-1/2016 01.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу на постојећем комплексу, и то 4 силоса за смештај житарица, усипног коша, машинске кућице са опремом и саобраћајнице "ПАНОНИЈА ПРОМЕТ" д.о.о.
Стара Пазова
164 ROP-SPZ-27829-CPI-1/2016 02.11.2016. Закључак о одбацивању за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта, на кат. парц. 1099/2 к.о. Белегиш у Белегишу, у улици Воје Михајловића бб Пејовић Жаклина
Белегиш
165 ROP-SPZ-26240-ISAWHA-2/2016 03.11.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на реконструкцији породичне стамбене зграде и на промени намене дела стамбеног објекта у пословни простор-у продавницу ауто делова Аврам Милан
Нова Пазова
166 ROP-SPZ-28658-ISAW-1/2016 03.11.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у двособан стан на кат. парц. 2454/2 к.о. Стара Пазова, у Старој Пазови, у улици Краља Петра Првог 1/7 Фурунџић Живка
Стара Пазова
167 ROP-SPZ-16895-ISAW-3/2016 04.11.2016. Донето решење о одобравању извођења радова нарадова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у стамбени објекат на кат. број 242/3 к.о. Белегиш у у Белегишу, у улици Краља Петра Првог 121 Оперман Марија
Белегиш
168 ROP-SPZ-3878-CPI-2/2016 07.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат. парц. 2390/6 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Светосавска број 2 "ГРАДЊА ИН-011" д.о.о.
Земун
169 ROP-SPZ-28372-CPI-1/2016 07.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за реконструкцију и промену намене постојећег пословног објекта у фабрику за сушење воћа и поврћа на кат. парц. 4962/1 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 156 "АЦМ ИНТ" д.о.о.
Београд
170 ROP-SPZ-22788-CPA-3/2016 08.11.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе број ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016 од 14.10.2016. године "ЛИДЛ СРБИЈА" к.д.
Београд
171 ROP-SPZ-27205-ISAWHA-2/2016 08.11.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у викенд кућу на кат. парц. 1896/3 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, Викенд насеље број 30 Миодраг Теодоровић
Земун
172 ROP-SPZ-28566-CPA-1/2016 10.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за измену решења о о грађевинској дозволи број 351-2180/2015-III-05 од 10.09.2015. године "ЗИД ИНВЕСТ" д.о.о.
Земун
173 ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 14.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде означене као зграда бр.1 и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта "ГРАДЊА ИН-011" д.о.о.
Земун
174 ROP-SPZ-30141-CPIH-1/2016 14.11.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе број 351-2180/2015-III-05 од 10.09.2015. године "ЗИД ИНВЕСТ" д.о.о.
Земун
175 ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 16.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта Абаџија Синиша
Стара Пазова
176 ROP-SPZ-28372-CPIH-2/2016 16.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за реконструкцију и промену намене постојећег пословног објекта "АЦМ ИНТ" д.о.о.
Београд
177 ROP-SPZ-28761-CPI-1/2016 17.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за за изградњу друге и треће фазе комплекса "Вукмировић" д.о.о. "ВУКМИРОВИЋ" д.о.о.
Александрово
178 ROP-SPZ-30899-CPI-1/2016 18.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу МБТС "Трг" на кат. парц. 1570/1 к.о. Стара Пазова "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
179 ROP-SPZ-31105-ISAW-1/2016 21.11.2016. Донето решење о одобравању извођења радова изградњи МБТС "Трг" и прикључног подземног кабловског вода "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
180 ROP-SPZ-27828-CPI-1/2016 21.11.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за уклањање породичне стамбене зграде, изградњу пословно–стамбеног објекта и зидане ограде на кат. парц. 2006/1 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима, у улици Земунска број 42 "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
181 ROP-SPZ-29516-ISAW-1/2016 23.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на кат. парц. 2356/2 к.о. Голубинци у Голубинцима, у улици Николе Тесле број 8 Боротић Ратко и Боротић Недељко
Голубинци
182 ROP-SPZ-30989-CPA-1/2016 23.11.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе број ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 од 14.11.2016. године "Certa Investments" д.о.о.
Земун
183 ROP-SPZ-30146-ISAW-1/2016 25.11.2016. Донето решење о одбацивању захтева за извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у постојећи објекат на кат. парц. 1184/1 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Хвјездославова број 76 Стефановић Љиљана
Београд
184 ROP-SPZ-30006-ISAW-1/2016 25.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на кат. парц. 2594/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Ћирила и Методија број 114 Митрић Ђура
Нова Пазова
185 ROP-SPZ-30192-ISAW-1/2016 25.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за санацију некатегорисаног пута на кат. парц. 5461 к.о. Нова Пазова, у Новој Пазови "Водовод и канализација" јкп
Стара Пазова
186 ROP-SPZ-30440-ISAW-1/2016 28.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат на кат. парц. 1440/292 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Бранка Радичевића број 17 Кличарић Анита
Београд
187 ROP-SPZ-30602-ISAW-1/2016 28.11.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у породичну стамбену зграду на кат. парц. 2564 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, у улици Хиландарска број 74 Павић Александар
Нова Пазова
188 ROP-SPZ-30880-ISAW-1/2016 28.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за реконструкцију и доградњу постојеће унутрашње гасне инсталације за потребе грејања породичне стамбене зграде на кат. парц. 2296 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Ђуре Домоњи број 104 Црногорац Сава и Црногорац Јелка
Стара Пазова
189 ROP-SPZ-31770-CPI-1/2016 29.11.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за доградњу надстрешнице на кат. парц. 2463/1 к.о. Војка у Војки, у улици Цара Душана број 109-111 "СВЕТЛОСТ ТЕАТАР" д.о.о.
Београд
190 ROP-SPZ-30440-ISAWHA-2/2016 30.11.2016. Донето решење о одобрењу захтева за извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас у стамбени део у оквиру стамбено-пословног објекта на кат. парц. 1440/158 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, у улици Бранка Радичевића 17 Кличарић Анита
Београд
191 ROP-SPZ-29516-ISAWHA-2/2016 06.12.2016. Донето решење о одобрењу захтева за извођење радова на уградњи унутрашњих инсталација за гас на спрату породичне стамбене зграде на кат. парц. 2356/2 к.о. Голубинци у Голубинцима, у улици Николе Тесле број 8 Боротић Ратко и Боротић Недељко
Голубинци
192 ROP-SPZ-32874-CPA-1/2016 08.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о измени правноснажног решења о одобрењу за изградњу број 351-481/2005-III-02 од 15.03.2005. године Млинар Небојша
Нови Бановци
193 ROP-SPZ-27829-CPIH-2/2016 09.12.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом на кат. парц. 1099/2, к.о. Белегиш у Белегишу, у улици Воје Михајловића бб Пејовић Жаклина
Белегиш
194 ROP-SPZ-28194-ISAW-2/2016 12.12.2016. Донето решење о одобравању извођења радова на изградњи МБТС "Шарац" на кат. парц. 2650/16 к.о. Стари Бановци, у улици Доситејева број 38 "ЕУРО-ТАНКТРАНС" д.о.о.
Стари Бановци
195 ROP-SPZ-33258-ISAW-1/2016 13.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за уградњу унутрашње гасне инсталације у стамбени објекат, на кат. парц. 696 к.о. Белегиш у Белегишу, у улици Краља Петра Првог број 86 Лончар Срета
Београд
196 ROP-SPZ-33465-CPA-1/2016 14.12.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе 351-481/2005-III-02 од 15.03.2005. године Млинар Небојша
Нови Бановци
197 ROP-SPZ-33365-CPI-1/2016 15.12.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу пословног објекта на постојећем комплексу намењеног за изложбени продајни салон и администрацију на кат. парц.број 5470/1 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Карађорђева број 148 Панић Драгутин
Нова Пазова
198 ROP-SPZ-33575-CPI-1/2016 15.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 3096/200 к.о. Стара Пазова и помоћног објекта на кат. парц.број 3096/2014 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, у улици Михајла Пупина бб Гвозденовић Милица
Сурчин
199 ROP-SPZ-33523-CPI-1/2016 22.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране Сурдук 1, фаза 2, инсталисане снаге 468 кW на кат. парц.број 3375/1 к.о. Сурдук у Сурдуку, Белегишки пут "Enerxia" д.о.о.
Београд
200 ROP-SPZ-33524-CPI-1/2016 22.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране Сурдук 1, фаза 2, инсталисане снаге 468 кW на кат. парц.број 3375/1 к.о. Сурдук у Сурдуку, Белегишки пут "Enerxia" д.о.о.
Београд
201 ROP-SPZ-33531-CPI-1/2016 22.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране Сурдук 2, фаза 2, инсталисане снаге 468 кW на кат. парц.број 3375/1 к.о. Сурдук у Сурдуку, Белегишки пут "Enerxia" д.о.о.
Београд
202 ROP-SPZ-33522-CPI-1/2016 22.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу соларне фотонапонске електране Сурдук 2, фаза 1, инсталисане снаге 468 кW на кат. парц.број 3375/1 к.о. Сурдук у Сурдуку, Белегишки пут "Enerxia" д.о.о.
Београд
203 ROP-SPZ-33876-CPA-1/2016 23.12.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе 351-2181/2015-III-05 од 05.10.2015. године "ИНДОК ПРОФИЛ" д.о.о.
Београд
204 ROP-SPZ-33575-CPIH-2/2016 26.12.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу стамбеног објекта, са једном стамбеном јединицом на кат. парц. 3096/200 к.о. Стара Пазова и помоћног објекта (остава за бицикл и алат) на кат. парц. 3096/201 к.о. Стара Пазова у улици Михајла Пупина бб Гвозденовић Милица
Прогар
205 ROP-SPZ-11142-CPA-5/2016 26.12.2016. Донето решење о измени грађевинске дозволе ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 од 16.11.2016. године "Ас Градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
206 ROP-SPZ-28195-ISAW-2/2016 26.12.2016. Донето решење о одобрењу извођења радова а изградњи прикључног кабловског вода 20 kV за потребе напајања МБТС 20/0,4 kV "Шарац" преко кат. парц. 1945 к.о. Стари Бановци "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
207 ROP-SPZ-33989-CPI-1/2016 27.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења о грађевинској дозволи за четврту фазу изградње водоводне мреже у Војки и прикључење на постојећу изграђену мрежу из прве и друге фазе у улицама Цара Душана, Солунској, Светог Саве, Браће Кочијашевић и Карађорђевој, све у к.о. Војка Општина Стара Пазова
Стара Пазова
208 ROP-SPZ-33805-CPI-1/2016 29.12.2016. Донето решење о издавању грађевинске дозволе за реконструкцију трасе постојећих саобраћајница у делу улице Светосавске на раскрсници са Железничком улицом где се планира нова улазна лепеза на кат. парц.број 1019/2 к.о. Нови Бановци Општина Стара Пазова
Стара Пазова
209 ROP-SPZ-34437-ISAW-1/2016 30.12.2016. Закључак о одбацивању захтева за издавање решења за реконструкцију објекта на кат. парц.број 9384/34 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, Голубиначки пут бб "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
Закључци - 2015. година
Редни бројБрој предметаДатум издавањаЗакључциИнвеститор
1 353-9/2015-III-04 15.01.2015. Захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу оптичког кабла Н1.-Нх базени ка Новој Пазови преко кат.парц.бр. 601, 602, 3095/1, 1256/12, 5062/3 к.о. Стара Пазова „Телеком Србија“ а.д. Београд
2 353-19/2015-III-04 15.01.2015. Захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу оптичког приводног кабла за базну станицу СМУ 102 у насељу Бановци Дунав од 1019/2, 2390/18, 2390/52,2390/3 и 2390/2 к.о. Нови Бановци „Телеком Србија“ а.д. Београд
3 353-24/2015-III-04 25.03.2015. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта за узгој свиња на постојећој фарми на кат.парц.бр. 2618/2 к.о. Белегиш „АД НАПРЕДАК“ Стара Пазова
4 353-27/2015-III-04 10.02.2015. Захтев за издавање локацијских услова за доградњу помоћног објекта на к.п.бр. 446/146 к.о. Ст. Пазова С. Марковића 47 Стојаковић Сњежана Стара Пазова
5 353-36/2015-III-05 13.03.2015. Захтев за идавање локацијских услова за изградњу телекомуникационог кабла у ко Стара Пазова „KOPERNIKUS TECHNOLOGY“ доо Нови Београд
6 353-37/2015-III-05 13.03.2015. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу телекомуникационог кабла у ко Стара Пазова „KOPERNIKUS TECHNOLOGY“ доо Нови Београд
7 353-67/2013-III-04 29.05.2015. Закључак о одбацивању захтева за изградњу дела телекомуникационе мреже Нова Пазова – Индустријска „Телеком Србија“ Београд
8 351-2093/2015-III-05 22.12.2015. Закључак о одбацивању захтева за изградњу пословно-стамбеног објекта на кат. парц. број 2650/16 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима, Доситејева 38 „Еуро Танктранс“ доо Стари Бановци
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије