O Pazovi

Naselja

Opština Stara Pazova obuhvata 9 naseljenih mesta od kojih su tri urbanog tipa – Stara Pazova, Nova Pazova i Novi Banovci sa Banovci-Dunav, a preostalih šest su ruralnog karaktera – Golubinci, Vojka, Stari Banovci, Belegiš, Surduk i Krnješevci.

Saznajte sve o pazovačkim naseljima i pogledajte prelepe fotografije:

Stara PazovaPoložaj naselja u opštini Stara Pazova

Google maps: položaj opštine Stara Pazova i njenih naselja

Istorijat

Názov Pazova pravdepodobne pochádza od slova pazuh,preto že Slovania tak nazývali rímsku vojnu hraničiarsku plošinu, ktorá sa nachádzala medzi dvomi veľkými riekami – Dunajom a Savou.

Pazova sa spomína už koncom 15. storočia. Základné etnické jadro na tomto území bolo utvorené po prisťahovaní Srbov do Vojvodiny pod vedením Arsenija Čarnojevića, koncom 17. storočia (1690). Pazova ako sídlisko sa po prvýkrat spomína už roku 1716. Počas 17. a 18. storočia, Mária Terézia a jej syn Jozef II. zorganizovali migráciu obyvateľstva, aby posilnili Vojenskú hranicu. Od formovania Chorvátsko-slavonskej vojenskej hranice roku 1750, Pazova sa stala hraničiarským mestom, vojensko-roľnícka osada a kapitán vojska sa staral o hospodársky rozvoj mesta a vzdelaní obyvateľstva.Tak sa do Starej Pazovy v 18. storočí nasťahovali pracovití ľudia, ktorí na pustatinu Pazovo prišli chrániť hranicu Uhorska pred tureckými vpádmi, vysušovať močiaristú pôdu, kopať kanály a studne, a založiť si gazdovstvá. Sriem, ako súčasť rakúskej Vojenskej hranice, prisťahovalcom záručoval slobodu vlastniť majetok, vzdelavať sa v materinskom jazyku a slobodu vierovyznania. Prvotne sa osada nachádzala v chotárnej časti Za srbskou dedinou, uprostred cesty Surduk-Belegiš, a bola od mesta vzdialená 2 km. Podľa ľudového podania toto prvotné sídlisko malo len dočasný charakter. Starousadlíci sa presídlili z chotárnej časti Za srbskou dedinou v dobe 1760-1770, pre prílišnú zamokrenosť terénov, nevhodných na bývanie. Vyhľadali si príhodnejšie a suchšie miesta na území terajšieho Srbského kraja. Onedlho za starousadlíkmi prišli Srbi z Liky. Koncom 18.storočia, roku 1770 sa na toto územie prisťahovali i Slováci. V čase príchodu Slovákov, do Starej Pazovy sa prisťahovali i kalvinskí Maďari a pravoslávni Rumuni, ktorí sa v Pazove celkom asimilovali.

Vznik mena Stará Pazova nie je známy až dodnes. Osada bola najprv iba Pazova. Až neskôr, okolo roku 1792, keď si nemeckí kolonisti založili osadu na juhovýchod od Starej Pazovy a z vďačnosti za pomoc, ktorú im poskytli Pazovčania, svoju osadu nazvali Nová Pazova. Tak Stará Pazova dostala svoje trvalé pomenovanie.

Srbi a Slováci si stavali nabíjanice (domy s múrmi z ubitej hliny) panónskeho typu, usporiadanými pozdĺž pozemku. Zákrokom vojenských vrchností, osada bola formovaná ako usporiadaná ulicovka. Domy boli stavané na jednoduchý spôsob, mali dve až tri izby, boli nízke s malými oknámi a pokryté boli trstinou. V polovici 19. storočia a najmä začiatkom 20. storočia domy sa začali stavať z tehál a strechy sa pokrývali škridlicou, kvôli tomu v Starej Pazove, v tej dobe bolo až päť tehelní. Vonkajšok a vnútro domov boli omietane blatom zo žltej zeme a natierané bielou farbou a neskoršie i maľované. Podlaha bola z ubitej zeme, ktorá sa každý týždeň natierala tekutou hlinou, neskoršie už bolo viac doskových podláh. Najčastejšie stavali domy ,,na lakeť“, vyvýšené na základoch s izoláciou a s viac oknou. Vodu pili zo studní, z ktorých sa zásobilo celé okolie, neskoršie v každom dvore mali studňu. V roku 1934 Stará Pazova sa začala zásobiť vodou z artézskych studní . Hlavné, široké ulice iba koncom 19. storočia dostali kamenné dláždenie – makadam a po poľných cestách sa za kočami dvíhali oblaky prachu. Iba majetné rodiny medzi dvomi vojnami dvory dláždili tehlami.

Po výkope kanálu Malý Begej od roku 1889 do roku 1891 došlo k zlepšeniu roľníctva. Pestovalo sa pšenica, všetko sa konalo ručne, siatba i žatva. Pšenica sa mlátila ručne, iba začiatkom 20. storočia sa začali používať mláťačka. Párne mláťačky boli veľkým pokrokom v poľnohospodárstve. Po II. svetovú vojnu sa pestovali i konope a v Starej Pazove jestvovalo päť olejarní. Od roku 1801 bolo prikázané pestovať moruše, ktoré boli sadené v širokých ulicach v dvoch radoch, tak boli naší predkovia dobrí pestovatelia priadky morušovej a známej pálenky dudinjare. Vývinom poľnohospodárstva vznikli sprievodné remeslá: kožušníci, kolári, kováči, výrobcovia bačkôr, klobučníci. Už v 19. storočí bol naďaleko známy pazovský trh a zvlášť dobytkársky a pčeničný trh.

Začiatkom 20 storočia boli tu priemyselné objekty predovšetkým tehelne a od roku 1936 i továreň na výrobu ľadu a sódy, nazývaná Ledara.

Významné budovy v Starej Pazove, ktoré vyznačujú mesto od roku 1905 až podnes, sú hotel a banka, ktoré postavil veľkostatkár Nikola Petrović.

Staré pohľadnice Stara Pazova

Výstavba dnešného pravoslávneho kostola sa začala roku 1827, neďaleko od prvého kostola, o ktorom nejestvujú zachované údaje. Kostol bol zasvätený Sv. prorokovi Ilijovi a na deň oslavy sv. Iliju 2. augusta sa v Starej Pazove zoskupí ľud z okolitých miest. Kaplnka je podľa ústneho podania z 19. storočia a bola obnovená roku 1891. Simeón Aranický, farár v Starej Pazove od roku 1896 zbieral údaje o vzniku mesta a napísal knihu Pravoslavna srpska parohija u Staroj Pazovi krajem 1911. godine. Slovenský evanjelický kostol pochádza z roku 1788, bol stavaný na mieste prvého zbúraného kostola. Farár Vladimír Hurban už od roku 1874 sa snažil osamostatniť evanjelickú cirkev v Chorvátsku a Slavonsku spod Maďarov. Fara a cirkevná škola, dnešný Slovenský dom, sa začali stavať roku 1894. Od roku 1914, po otcovej smrti, farár Vladimír Hurban Vladimírov, bol jednou z najznámejších osobností v Starej Pazove. Ako sa môžeme dozvedieť z údajov, v Starej Pazove už v roku 1730 jestvovala ľudová základná škola a od roku 1774 i Slovenská ľudová základná škola ako i Nemecká triviálna škola. Tiež boli založené i remeselnícke školy, poľnohospodárske družstvá, banky, Domy zdravia, verejné kúpaliska a knižnice a boli organizované rozličné kurzy. Neskoršie bol založená vojenská posádka a okresný súd. Pazovská čitáreň bola založená 12. júla 1878.

Vďaka medzinárodnému železničnému uzlu sa už roku 1883 Stará Pazova stala mestečkom (vároš) a tým i obchodným jadrom Srbska a Uhorska. Pokrokové idey jej občanov zaradili Starú Pazovu medzi tie európske mestá, ktoré medzi prvými uviedli elektrický prúd. Vyvinuli sa tu silné cechy, banky, školy a kultúrne ustanovizne. Skupinu hercov Srbského národného divadla tu uvítali už roku 1881. Duch nacionálnej a kultúrnej vzájomnosti Srbov a Slovákov sa časom iba utužoval. Poriadali sa spoločné divadelné predstavenia, koncerty a čítacie posedenia. Neskoršie bola organizovaná i prvá slovenská zábava, 28. januára 1902. Vtedy sa zrodila idea nacvičiť tu i slovenské divadelné predstavenie. Onedlho nato Slovenská pospolitá čitáreň začala divadelné zábavy každoročne poriadať. Potom sa roku 1923 zrodila idea o výstavbe národného domu ako strediska juhoslovanských Slovákov a Čechov. A tak bol roku 1928 v Starej Pazove vystavaný i prvý Slovenský národný dom ako objekt a ustanovizeň Slovákov v diaspóre. Mohol pojať neuveriteľný počet divákov – 1 300!

No práve tá v mieri taká výhodná poloha sa tomuto mestu pomstila počas vojen. Veľa o tom hovorí skutočnosť, že jeden z frontov prvej svetovej vojny v roku 1914 siahal až po staropazovský chotár a že počas druhej svetovej vojny bola práve v pomedzí nemeckých (folkdojčerských) osád Novej Pazovy a Indjije a partizánskych osád Vojky, Belegiša a Suduka silná obranná línia nemeckého ganerálneho štábu. A po skončení druhej svetovej vojny bolo okresné mesto Stará Pazova pre kolonistov z Bosny a Kosova jedným z najatraktívnejších prostredí. A počas nedávnej vojny, v rokoch 1991 až 1999, tiež si tu až pričasto záchranu a potom i živobytie pohľadali mnohí utečenci z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Kosova. Mechanický príliv obyvateľstva bol vtedy nadmieru vysoký.

Višenacionalna saradnja

Specifičnost opštine Stara Pazova je nenarušena multinacionalnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost. Osim Srba, koji čine većinsko stanovništvo, u opštini žive i Slovaci, Hrvati, Mađari, Romi i drugi. Kako su zastupljene različite veroispovesti, u opštini postoji i odgovarajući broj crkava i to: pravoslavne, katoličke, evangelistička i druge koje neguju uzorne konfesionalne odnose.

Slovačka zajednica u mestu Stara Pazova je naročito značajna ne samo zbog činjenice što oko 31% stanovnika čine Slovaci, već i zbog toga što je to najveća slovačka zajednica u zemlji. Osnovna škola na slovačkom jeziku «Heroj Janko Čmelik», radio program na slovačkom jeziku, Slovačko kulturno-umetničko društvo (u okviru koga postoje folklorni ansambl «Klasje» i pozorišna grupa «VHV») i slovačka evangelistička crkva, predstavljaju okosnicu slovačke tradicije koja slovačkom stanovništvu u Staroj Pazovi pomaže da sačuvaju svoje običaje i kulturu.

Višenacionalna sredinaSlovakinja i Sremac

Zajednica Hrvata je uglavnom skoncentrisana u naselju Golubinci. Hrvati se pominju najpre među oficirskim porodicama u vreme Vojne granice. Veći broj Hrvata (katolika kako beleže hronike) doseljava se od 1771. do 1815. Najveće doseljavanje se dešava 1774. godine kada dolazi prva veća grupa od 18 porodica iz Jarmine i Opojevaca. Katolička župa je ustanovljena u Golubincima 1771. a 1828.izgrađena je katolička kapela, dok je današnja crkva Svetog Jurja građena od 1876.do 1885. Hrvatska čitaonica je osnovana 1919. Danas kulturnu tradiciju Hrvata neguje Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Tomislav.

Romi su prisutni gotovo u svakom naselju u opštini. Najverovatnije su prisutni u njima od kada postoje ta naselja. Vekovni suživot i dugogodišnja povezanost sa ostalim nacionalnim zajednicama je rezultirala međusobnim poštovanjem i uvažavanjem. Kao i u ostalim sredinama u Vojvodini, tokom istorije Romi su najčešće po zanimanju bili svirači, džambasi, trgovci stokom, korpari a ima ih i koji se bave zemljoradnjom. Vremenom, Romi na teritoriji Stare Pazove se razvijaju na obrazovnom i ekonomskom nivou. Opština Stara Pazova je osnovala Kancelariju za inkluziju Roma koja je servisni centar sa ciljem unapređenja kvaliteta života romske zajednice u oblasti zdtravstva, obrazovanja, stanovanja i zapošljavanja.

Simboli

Osnovni grbZákladný erb, ktorý úradne používa Obecná správa, pozostáva zo štítu, ktorý zložený zo zeleného podstavca vsadeného do striebra a dvoch zlatých hrád. Hlava štítu je modrá a od poľa je oddelená kalkanským zárezom. Cez celý štít je vzpriamené archijerejské žezlo, cez ktoré sa krížujú zlatý meč a zlatá pastierská palica. Zelený podstavec a zlaté hrady pripomínajú široké polia a dve významné komunikácie, ktoré vedú cez územie Starej Pazovy: dunajský prúd a cesta sever- juh. Kombinácia farieb pripomína zeleň polí a zlatú farbu siatin. Modrá a strieborná aludujú na belasé nebo a belotu domov. Kalkanský zárez aluduje na usporiadané ulicovky, tipické pre ambient sriemských osád. Motív archijerejského žezla, meča a pastierskej palice pripomína veľké sťahovanie, ktoré viedli Arsenije III. a Arsenije IV. Čarnojević, meč upozorňuje, že prisťahovalci prichádzali ako časť ozbrojeného ľudu, ktorí na nových býdliskách založil novú hranicu a odbranu svojej tradície a svojích slobôd, pastierská palica pripomína najväčšiu časť národa, mierumilovného a pracovitého, večne bdelého, aby zachoval svoje domy ako čo pastier bdie nad svojím stádom.

Srednji grbStredný erb doplnený je heraldickými ozdobami mimo štítu. Najmä, štít je nadvýšený striebornou hradbovou korunou so štyrmi merlónami, čo označuje veľkosť a štátus osady. Štít je obkolesený zlatým, úrodným, dubovým vencom a žaluďom. Dub je svätý strom u Srbov, ktorý sa používa pri vianočnom obrade, keď sa znáša a páli badnjak. Jeho zlatá farba je znakom svätosti a pripomína voľakedajšie obrovské lesy, ktorých bolo hojne v Srieme.

Veliki grbVeľký erb je slávnostny a ceremoniálny erb, on je symbol obce a používa sa ako reprezentatívny pri slávnostiach, keď sa zdôrazňuje význam a tradícia obce.

ZastavaMedzi vrancami a štítom sa nachádzajú vzpriamené červené zlatom okované žrde, na ktorých sú zástavy obšité zlatými závorami, z pravej strany je zástava Srbska a z ľavej strany je zástava Starej Pazovy. Postament je trávou obrastený rovinatý kraj, na ktorom sú tri zlaté klasy z obe strany postamentu a modrou stužkou, na ktorej je napísané strieborným menom Stará Pazova. Zlatohrivé vrance so zlatými kopytámi predstavujú ideu rytierstva a šľachetnosti. V Srieme chov koní má dlhú tradíciu. Trávnatá rovina a zlaté pšeničné klasy pripomínajú ambient Sriemu a Starej Pazovy v Srieme.

Specijalna škola

ŠZSV Anton Skala
Stará Pazova
Adresa: Karađorđeva 12
Telefón: 022/310-026
E-mail: anadrog@ptt.rs

Škola pre základné a stredné vzedlávanie Anton Skala Stará Pazova sa zaoberá výučbou a rehabilitáciou postihnutých detí a invalidov.

Škola bola založená ako medziobecná špeciálna škola roku 1972 a dostala meno ŠZŠ Anton Skala. Stredná škola bola otvorená roku 1994 a odvtedy nesie meno škola pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skala. Jazyk, v ktorom sa uskutočňuje výučba je srbčina a pestuje sa i slovenčina.

V rámci základného vzdelávania škola vyučuje v programoch pre ľahko a ťažko postihnuté deti a deti s autizmom. Program sa realizuje ako polodenná výučba, individuálna výučba a celodenný pobyt. škola má špecializované kabinety, v ktorých sa konajú individuálne aktivity: psychomotorné cvičenia, logopedické cvičenia a korektívno-preventívne cvičenia a hry ako i kabinet psychológa. Defektologické cvičenia sa usporiadavajú v celodennom pobyte. Mimoškolské aktivity: výtvarná sekcia, dopravná sekcia, športová sekcia, voľné aktivity.

Škola má oddelenia i v obciach Indjija a Pećince.

Keď ide o strednú školu uskutočňuje sa program pre ľahko postihnuté deti, v podobe jednoročného pracovného uschopňovania a dvojročného a trojročného vzdelávania pre zamestnania zámočníkov a tkáčov.

Výchovno- vzdelávací program realizujú oligofrenológovia, somatopédi, logopédi, defektológovia, psychológovia, akademický výtvarníci, inžiniery strojníctva a textílový inžiniery, profesor fyzkultúry, technickej výchovy, inžiniery technológie a profesor praktickej výučby.

Otvorený je i modérne vybavený celodenný pobyt Iskorak, ktorý poskytuje podporu postihnutým osobám po skončenom školení.

Sportske organizacije

Športové organizácie v Starej Pazove

 • Futbalový klub Jednota
  Predseda klubu: Michal Baláž
  Adresa: Branka Radičevića 5
 • Ženský volejbalový klub Jednota
  Predseda klubu: Bogdan Mamuzić
  Adresa: Branka Radičevića 6
 • Mužský volejbalový klub Jednota
  Predseda klubu : Bogdan Mamuzić
  Adresa: Branka Radičevića 6
 • Hádzanársky klub Stará Pazova
  Predseda klubu : Neven Rašeta
  Adresa: Branka Radičevića 6
 • Mužský basketbalový klub Stará Pazova
  Predseda klubu : Dejan Vranić
  Adresa: Cyrila a Metoda 9-11
 • Ženský basketbalový klub Stará Pazova
  Predseda klubu: Vladimír Mužević
  Adresa: Cyrila a Metoda 9-11
 • Stolnotenisový klub Jednota
  Predseda klubu: Michal Domoni
  Adresa: Jána Sykoru 40
 • Šachový klub Stará Pazova
  Predseda klubu: Borislav Predojević
  Adresa: Branka Radičevića 4
 • Karatistický klub Front
  Predseda klubu: Siniša Kudra
  Adresa: 21. októbra 10
 • Strelecký klub Jednota-Trap
  Predseda klubu: Miloje Bujak
  Adresa: Novosadská bč
 • Strelecké družstvo Jednota
  Predseda klubu: Slaviša Jovanović
  Adresa: Sládkovičova 13
 • Aeroklub Pegas
  Predseda klubu: Miroslav Stančević
  Adresa: Miloša Crnjanského 34
 • Vzpieračský klub Jednota
  Predseda klubu: Miladin Tanasković
  Adresa: Kráľa Petra I. 1/15
 • Džudistický klub Puma
  Predseda klubu: Aleksandar Vukičević
  Adresa: Prof. Michala Filipa 131
 • Sokolský spolok
  Predseda klubu: Branko Crnobrnja
  Adresa: Karađorđova 2
 • Kickbox klub Fanatik
  Predseda klubu: Saša Ćirović
  Adresa: 21. októbra 46
 • Športové družstvo Torzo
  Predseda klubu: prof. Mario Anić
  Adresa: Janka Čmelíka 33
 • Savate klub Stará Pazova
  Predseda klubu: Saša Ćirović
  Adresa: 21. októbra 46
 • Družstvo pre šport a rekreáciu invalidov
  Predseda klubu: Mirko Sićić
  Adresa: Veljka Vlahovića bč
 • Obecný basketbalový zväz
  Zástupca: Petar Rodić
  Adresa: Branka Radičevića 6
 • Obecný futbalový zväz
  Zástupca:Slobodan Jovanović
  Adresa: Cyrila a Metoda
 • Združenie rybárov „Staropazovskí rybári“
  Zástupca: Srđan Kudra
  Adresa: Janka Čmelíka 2
 • Družstvo pre šport a rekreáciu invalidov
  Zástupca: Janko Čmelík
  Adresa: Slovanské námestie bč

Športové organizácie v Novej Pazove

 • Futbalový klub Radnički
  Predseda klubu: Ostoja Knežević
  Adresa: Kňaza Mihaila 15
 • Mužský volejbalový klub Mladost
  Predseda klubu: Zoran Dudić
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Ženský volejbalový klub Mladost
  Predseda klubu: Zoran Dudić
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Ženský hádzanársky klub Maks-Sport
  Predseda klubu: Boško Pilipović
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Hádzanársky klub Nová Pazova
  Predseda klubu: Luka Stanišić
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Basketbalový klub Nová Pazova
  Predseda klubu: Vlada Adžić
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Stolnotenisový klub Mladost
  Predseda klubu: Jovan Kovačević
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Šachový klub Mladost
  Predseda klubu: Milan Čečarić
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Karate klub Mladost
  Predseda klubu: Nenad Rauković
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Aeroklub Nová Pazova
  Predseda klubu: Radoje Blagojević
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Ragbyový klub 13 Radnički
  Predseda klubu: Slaviša Zekić
  Adresa: Proletárska 42
 • Združenie športových rybárov Linjak
  Predseda klubu: Ivan Stančić
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27
 • Karate klub Beli orlovi
  Predseda klubu: Mirko Paravinja
  Adresa: Despota Stefana Lazarevića 87
 • Boccia klub Krka
  Zástupca: Zoran Milanko
  Adresa: Milana Tepića bč
 • Box klub Ring 12
  Zástupca: Nikola Mlađan
  Adresa: Petra Kočića 15
 • Klub malého futbalu Nova Pazova
  Zástupca: Goran Racković
  Adresa: Kráľa Petra I. Karađorđevića 27

Športové organizácie v Starých Bánovciach

 • Futbalový klub Dunaj
  Zástupca: Vladimir Zagorac
  Adresa: Predraga Večerinca bč
 • Basketbalový klub Dunaj
  Predseda klubu: Zoran Krstić
  Adresa: Grécka 41
 • Karate klub Dunaj
  Predseda klubu: Vojo Kušić
  Adresa: Ž. Manojlovića bč
 • Volejbalový klub Dunaj
  Predseda klubu: Dušan Babić
  Adresa: Grécka 31
 • Veslársko-kanoistický klub Bánovce
  Predseda klubu: Zoran Ašćerić
  Adresa: Milana Bolanovića bč
 • Stolnotenisový klub Dunaj
  Predseda klubu: Velibor Vučković
  Adresa: Grécka 31
 • Klub extrémnych športov Pustolov
  Predseda klubu: Marko Prodanović
  Adresa: Grécka 4b
 • Volejbalový klub Banovi
  Zástupkyňa: Milica Savićová
  Adresa: Školská bč
 • Klub malého futbalu Vojvodina
  Zástupca: Slobodan Grabovica
  Adresa: Predraga Večerinca bč
 • Klub kulturistiky Banovci gim
  Zástupkyňa: Aleksandra Rapajić
  Adresa: Briletova 27 a
 • Tanečný klub Queens
  Zástupkyňa: Milica Stjepanović
  Adresa: Pere Čodanovića 44b

Športové organizácie v osade Bánovce-Dunaj

 • Šachový klub Bánovce-Dunaj
  Predseda klubu: Miodrag Stanković
  Adresa: MS Bánovce-Dunaj

Športové organizácie v osade Nové Bánovce

 • Futbalový klub Omladinac
  Predseda klubu: Velibor Katić
  Adresa: Svätosavská 71
 • Basketbalový klub Omladinac
  Predseda klubu: Željko Šušteršić
  Adresa: Školská 28
 • Šachový klub Omladinac
  Predseda klubu: Gojko Marčetić
  Adresa: Zemunská 27
 • Volejbalový klub Omladinac
  Predseda klubu: Slaboljub Tanasković
  Bánovce Dunaj 2A, vchod 1/9
 • ZO Klub mládeže obce Stará Pazova
  Zástupca: Boris Mutić
  Adresa: Partizánska 87

Športové organizácie v osade Belegiš

 • Futbalový klub Podunavac
  Zástupkyňa: Aleksandra Mijić
  Adresa: Savin Pavla bč
 • Šachový klub Podunavac
  Predseda klubu: Milan Verinčević
  Adresa: Kráľa Petra I 23
 • Box klub Podunavlje
  Predseda klubu: Živan Radaković
  Adresa: Kráľa Petra I 8

Športové organizácie v Surduku

 • Futbalový klub Borac
  Predseda klubu: Dragan Dronjak
  Adresa: Sonji Marinkovićovej bč
 • Jazdecký klub Konverzo
  Zástupca: Siniša Paunović
  Adresa: Cára Lazara 2

Športové organizácie v osade Krnješevce

 • Futbalový klub Sloga
  Zástupca: Dragan Trifunović
  Miestne spoločenstvo

Športové organizácie v osade Golubince

 • Futbalový klub Jadran
  Zástupca: Nenad Vukajlović
  Adresa: Športová bč
 • Basketbalový klub Jadran
  Predseda klubu: Živko Smuđa
  Adresa: Putinecká 83
 • Šachový klub Jadran
  Predseda klubu: Sava Ljubinković
  Adresa: Športová bč
 • Kolkársky klub Jadran
  Predseda klubu: Josip Vojković
  Adresa: Putinecká 10
 • Motokárový klub Golubince
  Zástupca: Mile Milijašević
  Adresa: Maradicka 33
 • Zápasnícky klub Sremac
  Zástupca: Marinko Radovanović
  Adresa: Železničná 50

Športové organizácie v osade Vojka

 • Futbalový klub Sremac
  Zástupca: Dušan Uzelac
  Adresa: Karađorđova bč
 • Šachový klub Sremac
  Predseda klubu: Stevan Kočijašević
  Adresa: Cára Dušana 1
 • Aeroklub Vojka
  Predseda klubu: Branislav Čobanović
  Adresa: Svätého Savu 16
 • Basketbalový klub Vojka
  Predseda klubu: Miloš Milovanović
  Adresa: Cára Dušana 1
 • Volejbalový klub Sremac
  Zástupca: Miroslav Marković
  Adresa: Very Miščevićovej 35
 • Motokárový klub Fantomi
  Zástupca: Branislav Čobanović
  Adresa: Cára Dušana 1

Sport

Športový zväz obce Stará Pazova napomáha a podporuje vyše 4000 mladých športovcov a športových pracovníkov, ktorí prostredníctvom športových aktivít v svojich kluboch pestujú hodnoty ako sú: etika, fair-play, poctivosť, zdravie, výnimočné športové úspechy, povahu a vzdelávanie, radosť a zábavu, tímovú prácu, venovanie, dodržovanie pravidiel a zákonov, sebaúctu a úctu voči iným, odvážnosť a solidarita.

Na území obce Stará Pazova funguje obecný futbalový zväz, basketbalový zväz a 51 športová organizácia v rozličných športových odvetviach: 9 futbalových klubov, 6 volejbalových klubov, 3 kluby hádzanej, 7 basketbalových klubov, 2 stolnotenisové kluby, 8 šachových klubov, 4 karatistické kluby, 3 aerokluby, 2 strelecké družstvá, ragbyový klub, vzpieračský klub, klub kickboxu, atletický klub, gymnastický klub a veslársko-kanoistický klub. Kluby sa zúčstňujú na súťažiach v kategóriach pionierov, kadetov, juniorov, seniorov v ženskej a mužskej konkurencii.

Športový zväz obce Stará Pazova okrem rôznorodých, pravidelných aktivít podporuje i programy určené pre mládež, ktoré afirmujú a popularizujú šport.

Pre športové organizácie sa vyčleňujú význačné finančné prostriedky a to pre súťaže športových klubov, udržovanie a používanie športových objektov. Na území obce existuje 32 športové ihriská (otvoreného a zatvoreného typu).

Športový zväz realizuje školské, obecné, okruhové, medziokruhové a republické súťaže žiakov základných škôl a stredoškolákov podľa osobitného plánu Ministerstva školstva a športu. Súťaže sa organizujú v 11 športových disciplín ( strelectvo, stolný tenis, plávanie, atletika, gymnastika, basketbal, volejbal, hádzaná, malý futbal, kros).

Športové organizácie a združenia venujú osobitnú starostlivosť športovým aktivitám pre najmladších, vzhľadom na ich rozvojové potreby a umožňuje gradáciu v športe – od rekreatívneho po súťažný ( účasť mladšich kategórií na súťažiach).

Sídlo: Biela budova, Námestie dr. Zorana Đinđića, Stará Pazova,
Tel: 022/310-170 lok 204

Srednje škole

Gymnázium Branko Radičević
Stará Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefónne číslo: 022/310-271
E-mail: stapgim@ptt.rs
Web: www.stapgim.edu.rs

Koncom I. svetovej vojny, roku 1918 z iniciatívy Vladimíra K. Hurbana ( VHV) – evanjelického farára, bolo založené súkromné reálne gymnázium v Starej Pazove.

Neskoršie gymnázium bolo viackrát obnovené, najprv po vojne roku 1946, potom v roku 1962, a od roku 1967 bola premenovaná a bola známa ako 25. máj so strediskom v budove súčasnej slovenskej základnej školy. Bolo to gymnázium spoločensko – jazykové a prírodo –matematické. Roku 1970 gymnázium bolo presídlené do budovy, kde sa i dnes nachádza. Od roku 1990 až po dnes, nesie meno významného básnika Branka Radičevića.

V súčasnosti je gymnázium Branka Radičevića všeobecného usmernenia a má 16 tried, vyše 500 žiakov a okolo 40 profesorov. Nachádza sa v rámci stredoškolského strediska, ktoré tvoria Ekonomicko-obchodnícka škola a Technická škola.

Táto škola prvá založila žiacký parlament, ktorý už niekoľko rokov aktívne funguje. Parlament má svoje predsedníctvo a pracuje po rokovacom poriadku, členovia parlamentu majú identifikačné preukazy, predsedníctvo všetky doklady overuje pečiatkou parlamentu. Gymnázium je prvá škola v Srbsku, ktorá s rodičmi podpísala Rodičovsku listinu.

Technická Škola
Stará Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefónne číslo: 022/310-641
E-mail: tehnickaskola@neobee.net

Technická škola v Starej Pazove bola založená v roku 1946 a niesla meno Škola žiakov v hospodárstve. Vznikla z potreby vzdelávania kádrov remeselníckého odboru. Roku 1969 bola škola premenovaná na Školské stredisko pre kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných robotníkov a v roku 1977 znovu dostala nový názov a to Škola pre spoločné stredoškolské vzdelávanie a výchovu Bratia Feldyovci. V školskom roku 1984/1985 z troch existujúcich stredných škôl v Starej Pazove bolo formované Stredisko pre vzdelávanie odborných robotníkov 25. máj. V školskom roku 1987/88 sa oddelili strojnícky a textílny odbor a škola 25. máj existovala pod tým názvom po rok 1994, keď bola premenovaná na Technickú školu.

Dnes Technická škola vzdeláva žiakov v dvoch odboroch: Strojníctvo a spracovanie kovu a Grafika.

V škole jestvujú nasledovné štvorročné vzdelávacie odbory: Strojnícky technik pre počítačové konstruovanie, Strojnícky technik motorových vozidiel, Grafický technik, Technik tlače, Typograf. Tiež jestvujú i trojročné vzdelávacie odbory: Automechanik, Mechanik tepelnej a chladiacej techniky, Mechanik plynových a pneumatických zariadení, Mechanik hospodárskej mechanizácie a Tlačiar.

Škola má svoju pracovňu, ktorá sa nachádza v Starej Pazove v Ulici Zmaja Jovu 35, v ktorej žiaci vykonávajú prax.

EOŠ VUK KARADŽIĆ
Stará Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefónne číslo: 022/310-799
E-mail: ekonomskas@nadlanu.com

Ekonomicko- obchodnícka škola Vuk Karadžić pokračuje v tradícii ekonomickej školy, ktorá bola založená roku 1956. V školskom roku 1984/1985 z troch škôl stredoškolského vzdelávania bolo formované Stredisko pre vzdelávanie odborných robotníkov 25. máj. Ekonomický, obchodnícky, pohostinský, kultúrno-jazykový odbor sa oddelili v školskom roku 1987/1988 a tak sa formovala oddelená škola stredoškolského vzdelávania, pomenovaná Vuk Karadžić.

Roku 1992 táto škola dostala konečnú podobu, ktorú má podnes. V tom roku je zapísaná prvá generácia byrotechnikov a triedy Gymnázia sa oddelili do osobitnej školy. Školskom roku 1995/96 príliv žiakov z vojnou postihnutých krajov zapôsobil nedostatok školského priestoru.

V súčasnosti Ekonomicko- obchodnícka škola Vuk Karadžić má dva vzdelávacie okruhy: ekonómiu, právo a administráciu ( ekonomický technik, byrotechnik, pracovný administrátor a finančný) a obchodníctvo, pohostinstvo a turistika.

Výučba sa uskutočňuje v srbčine a fakultatívne i v slovenčine. Vyučujú sa i angličtina, francúzština, nemčina a ruština.

Škola od roku 2003/2003 spolupracuje s nemeckou organizáciou GTZ, táto spolupráca záhŕňa modernizáciu výučby odborných predmetov, zakladanie päť virtuálnych podnikov, ktoré simulujú prácu skutočných podnikov, zúčastňovanie sa na veľtrhoch virtuálnych podnikov.

Školská budova bola vystavaná roku 1966. Škola používa i miestnosti Technickej školy, ktorá má sedem učební, zborovňu a toalety. Výučba sa uskutočňuje i v kabinetoch.

Turizam

Pazova-lepa varoš u srcu sremske ravnice

U središtu jugoistočnog Srema, u Vojvodini, na međi svinskog i vinskog, a u svom takozvanom ruzmarinskom Sremu nalazi se opština Stara Pazova. Stara Pazova se smestila skoro na pola puta između dva najveća grada u zemlji. Od glavnog grada Beograda udaljena je svega 30 km, a od administrativnog centra Novog Sada udaljena je 40 km. Teritorija opštine Stara Pazova jedna je od retkih u Srbiji kroz koju se prožimaju sva tri evrokoridora: E-70, E-75 i koridor VII koji predstavlja reka Dunav. Na 351 km kvadratnih nalazi se devet naselja sa Starom Pazovom koja predstavlja središte istoimene opštine. Opština se ponosi svojom kulturnom, nacionalnom i verskom raznolikošću. U skladu sa svojim mentalitetom i podnevljem meštani staropazovačke opštine neguju i čuvaju od zaborava stare običaje, tradicionalna jela i poslastice, rukotvorine, stare zanate i domaću radinost.

Kako opštini samo ime kazuje, ove prostore su od davnina naseljavali razni narodi: Iliri, Kelti, Rimljani, Avari, Sloveni, Mađari, Turci, Nemci i drugi. Stara Pazova se prvi put pominje u spisima pre 300 godina, dok se nastarija naselja pominju još u XV veku- Belegiš, Vojka i Surduk.

Veliki uticaj na razvoj i urbanizaciju Stare Pazove imao je prvenstveno njen povoljan saobraćajno-geografski položaj, kao i dobri prirodni i društveni uslovi. Upravo su ovi faktori još osamdesetih godina inicirali razvoj i ekspanziju male privrede i znatstva, pa zbog toga i danas opština spada među razvijenije vojvođaske opštine.

Slovaci u Staru Pazovu dolaze 1770. godine i u samom centru podižu Evangeličku a.v. crkvu već 1788. godine. U Slovakom domu izgrađenom 1894. godine moguće je posetiti staru slovačku sobu koja se nazivala „stajaća soba“. U njoj su samo ponekad prespavali vrlo značajni gosti. Ovakve sobe sa belim jastucima i perinama- dunjama i belim plahtama datiraju od početka XIX veka. Centar Stare Pazove krase zgrade „Hotela Srem“ i „SDK“ koje predstavljaju baroknu i secesijsku građevinsku arhitekturu sa početka XX veka i pod zaštitom su države. U neposrednoj blizini centra Stare Pazove nalazi se muzej „Janka Čmelika“, rodna kuća učesnika NOB-a i narodnog heroja Janka Čmelika, zaštićena kao objekat memorijalne arhitekture od 1919. do 1940. godine. Pri obilasku muzeja moguće je pogledati stalnu postavku u vidu ličnih predmeta iz života ovog heroja, kao i etno postavku koja kroz stare predmete kazuje nekadašnji život Slovaka u Staroj Pazovi.

Dvorac Šlos u GolubincimaDvorac "Šlos" u Golubincima

Turistički biser ovog kraja čini selo Golubinci sa svojim čuvenim dvorcem i kotobanjama. Golubinačke kotobanje predstavljaju remek dela narodnog graditeljstva. Građene su najčešće početkom XX veka, a Lepšanovićeva kotobanja je izgrađena pre tačno sto godina. Rad su lokalnih neimara iz porodice Dešić, građene su od hrastovine tako da su tesari mogli da eksperimentišu u svojoj kreativnosti. Dvorac „Šlos“ je najstariji i najznačajniji kuturno-istorijski objekat kako Golubinaca tako i same opštine Stara Pazova. Izgrađen je 1767. godine za potrebe oficira IX kompanije Slavonsko-sremske husarske regimente. Pored arhitektonske dvorac ima i značajnu istorijsku vrednost jer je u njemu boravio Vožd Karađorđe 1813. godine. Dvorac je spomenik kulture od velikog značaja.

Dunav u opštini Stara PazovaDunav u opštini Stara Pazova

Lepi plavi Dunav uokviruje opštinu sa istočne strane. Iako opština Stara Pazova ima 24 km živopisnog i atraktivnog dunavskog priobalja, ovi prirodni potencijali nisu iskorišćeni u potpunosti niti turistički afirmisani. Naselja uz Dunav poseduju potencijale za izgradnju pristana, marina, uređenje plaža, izletišta, vidikovca, sportskih terena.

Pravi kuriozitet na Dunavu čine Belegiške ade, koje su dobile ime po selu Belegiš. Velika belegiška ada je najveća ada na ovom delu dunavskog toka od ušća Tise do Banovaca. Na severnom kraju ade nalazi se vrlo popularna i posećena peščana plaža, a na istočnoj strani ade postoje dva do tri rukavca pogodna za pristajanje i ribolov.

U poslednjih par godina opština se reklamira i po čuvenoj Kući fudbala. U grandioznom kompleksu kuće srpskog fudbala nalaze se sledeći sadržaji: četiri fudbalska terena s prirodnom travom (atletska staza), jedan fudbalski teren sa veštačkom travom, jedan teniski teren sa betonskom podlogom. Objekat obuhvata centralni hol, smeštajni blok sa 64 dvokrevetne sobe i četiri apartmana, poslovni blok, restoran s kuhinjom, dve konferencijske sale, sportski servis, teretanu, velnes centar i sportsku halu.

Pošto je naša opština u srcu sremske ravnice ne treba zaboraviti ni tradicionalne sportske aktivnosti (konjičke sportove), poput Konjičkog Kluba "Mirela" iz Belegiša, koji poseduje pansion za konje sa ispustom i manježom, takođe i organizuje školu jahanja, vožnju fijakerom kroz selo i voznju fijakerom za svadbe i iznajmljivanje konja za sve svečanosti...

Opština podržava organizaciju brojnih manifestacija različitog karaktera, najčešće kulturnog, ali i turističkog, sportskog i privrednog. Među značajnije turističke manifestacije spadaju: Regata „Reka“, Šunka fest, Fijakreijade, Mačkare, Zlatni kotlić, likovne kolonije...

Zato prošetajte sa nama palanačkim ulicama, razgledajte staru arhitekturu, obiđite naše lepe znamentosti, uživajte u pirodi i čarima Dunava i probajte starinska jela sa ukusom tradicije.

Pogledajte još prelepih fotografija Stare Pazove i svih pazovačkih naselja i znamenitosti.

Preuzmite brošuru sa turističkim potencijalima

Dobrodošli u Staru Pazovu,
Turistička organizacija opštine Stara Pazova