Општинска управа

Савет за безбедност саобраћаја

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Законом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђено је оснивање тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима у свим локалним самоуправама на територији Републике Србије. Решењем Општинског већа октобра 2020. године формиран је нови сазив Савета за безбедност саобраћаја у циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима, као и иницирања и праћења превентивних и других активности.

Задаци Савета су:
- да анализира и унапређује систем безбедности саобраћаја;
- да организује, односно спроводи активности усмерене на унапређење безбедности возача и других учесника у саобраћају, као и на унапређење безбедности саобраћаја са становишта возила и путева;
- организује, односно спроводи превентивно-промотивне активности и кампање усмерене на повећање безбедности саобраћаја;
- сарађује са међународним и регионалним телима и институцијама за безбедност саобраћаја;
- обавља и друге задатке везане за унапређење безбедности саобраћаја, утврђене законом и другим прописима.

У плану су бројне активности које се односе на подизање свести код учесника у саобраћају, пре свега код најугроженијих категорија као што су ђаци, адолесценти, мотористи и бициклисти. Обезбеђена су средства која ће бити усмерена на уређење зона школа, пешачких прелаза, изградњу саобраћајних полигона за децу, набавка заштитне опреме за бициклисте и мопедисте, као и пољопривреднике. Такође, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Савет ће организовати бројне трибине и едукације средњошколаца, али и најмлађих учесника у саобраћају кроз пројекат Пажљивкова смотра.

Председница Савета за безбедност саобраћаја је заменица председника општине Марина Савић, док је њен заменик Зоран Лазић, начелник полицијске станице Стара Пазова.

Контакт: Јелена Пешић, секретар Савета за безбедност саобраћаја и координатор са сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја 064/802-13-95.

Акција "Јави се кад стигнеш кући"

Активности Савета за безбедност саобраћаја у циљу унапређења безбедности угрожених група учесника у саобраћају

Акција Министарства унутрашњих послова Владе Републике Србије - Безбедност пешака

 

Буџетски инспектор

Буџетски инспектор

Буџетски инспектор је независан и у свом раду директно одговоран председнику Општине Стара Пазова.

Буџетска инспекција је функционално и организационо независна од других законом дефинисаних субјеката: директних и индиректних корисника средстава, јавних предузећа и других корисника средстава буџета.

Буџетски инспектор је надлежан за спровођење инспекцијске контроле над:

 • директним и индиректним корисницима буџетских средстава
 • јавним предузећима чији је оснивач Општина Стара Пазова
 • правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа
 • правним лицима над којим Општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору
 • правним лицима у којима средства Општине чине више од 50% прихода у претходној години
 • правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета Општине за одређену намену

Контакт подаци

Име и презиме: Бранко Мазалица
Ел. пошта: branko.mazalica@starapazova.eu
Телефон: 064/802-12-49

Називи улица

Називи улица 
Одлука о утврђивању назива улица у насељеним местима Стари Бановци, Нови Бановци, Војка, Крњешевци, Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук и Голубинци Преузмите документ »
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица у насељеним местима Стари Бановци, Нови Бановци, Војка, Крњешевци, Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук и Голубинци - 02.07.2019. год. Преузмите документ »
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица у насељеним местима Стари Бановци, Нови Бановци, Војка, Крњешевци, Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук и Голубинци - 20.02.2020. год. Преузмите документ »

Одељење за инвестиције

Одељење за инвестиције обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа у вези реализације инвестиција и то:

 • обавља послове који се односе на реализацију развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција,
 • предлаже приоритете инвестиција,
 • врши послове у вези реализације инвестиција које се финансирају из буџета општине и примања на основу задуживања и донација, и пројектује и прати реализацију буџета за инвестиције,
 • обавља послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,
 • координира послове имовинско-правне припреме, планске документације и пројектне документације са надлежним одељењима и предузећима,
 • врши послове у вези са стручним надзором, обезбеђује услове и обавља послове у вези опремања јавног грађевинског земљишта, односно врши послове који се односе на обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор општина,
 • учествује у изради предлога пројеката јавно-приватног партнерстава на изградњи објеката,
 • подноси захтеве за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује општина, односно за све објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа,
 • oбавља послове који се односе на уређивање, отуђење и закуп грађевинског земљишта,
 • израђује нацрт програма уређења грађевинског земљишта,
 • иницира прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине,
 • припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из ове области,
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Бранка Јовановић

Грађански водич кроз буџет

Грађански водич кроз буџет за 2022. годину 
Грађански водич кроз буџет Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет за 2021. годину 
Грађански водич кроз буџет Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - први ребаланс Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - други ребаланс Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет за 2020. годину 
Грађански водич кроз буџет Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - први ребаланс Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет за 2019. годину 
Грађански водич кроз буџет Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - први ребаланс Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - други ребаланс Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет за 2018. годину 
Грађански водич кроз буџет Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - први ребаланс Преузмите документ »
Грађански водич кроз буџет - други ребаланс Преузмите документ »

Контролне листе за инспекцијски надзор

Комунална инспекција
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину
План инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2019. годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021. годину
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину
Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Извештај о раду комуналне инспекције за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године
Извештај о раду инспекцијских служби за период од 01.01.2019.- 31.12.2019. године
Извештај о раду инспекцијских служби за период од 01.01.2020.- 30.09.2020. године
Извештај о раду инспекцијских служби за период од 01.01.2020.- 31.12.2020. године
Контролна листа 1-1 - Комунални ред - ограда
Контролна листа 1-2 - Комунални ред - тротоар
Контролна листа 1-3 - Комунални ред - травњак, живица, саднице
Контролна листа 1-4 - Комунални ред - возила
Контролна листа 1-5 - Комунални ред - парк
Контролна листа 1-6 - Комунални ред - грађевински материјал
Контролна листа 1-7 - Комунални ред - радови на јавној површини
Контролна листа 1-8 - Комунални ред - излагање робе
Контролна листа 1-9 - Спаљивање отпада
Контролна листа 2-1 - Пијаце - Обавезе даваоца услуге
Контролна листа 2-2 - Пијаце - Издавање пијачног простора
Контролна листа 2-3 - Пијаце - Корисници
Контролна листа 2-4 - Пијаце - Корисници ван пијаце
Контролна листа 3-1 - Држање домаћих животиња - Папкара и копитара
Контролна листа 3-2 - Држање домаћих животиња - Живина и голубови
Контролна листа 3-3 - Држање домаћих животиња - Паса и мачака
Контролна листа 3-4 - Држање домаћих животиња - Пчелињаци
Контролна листа 3-5 - Хватање и уништавање паса и мачака
Контролна листа 4 - Радно време угоститељских објеката
Контролна листа 5-1 - Снабдевање водом - Обавезе Даваоца услуга према корисницима услуга
Контролна листа 5-2 - Снабдевање водом - Обавезе Извођача радова према водоводној инфраструктури
Контролна листа 5-3 - Снабдевање водом - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 6-1 - Јавни превоз путника у приградском саобраћају
Контролна листа 7-1 - обављање трговине
Контролна листа 7-2 - обављање трговине
Контролна листа 7-3 - обављање трговине
Контролна листа 8 - Заузеће јавне површине (привремени објекти)
Контролна листа 9-1 - Управљање гробљима
Контролна листа 9-2 - Извођење радова
Контролна листа 9-3 - Управљање гробљима и погребне услуге - извођач радова
Контролна листа 9-4 - Управљање гробљима и погребне услуге - Одржавање реда на гробљу
Контролна листа 9-5 - Управљање гробљима и погребне услуге - Погребне услуге
Контролна листа 10-1 - Изношење и депоновање отпадних материја (Корисник)
Контролна листа 10-2 - Изношење и депоновање отпадних материја
Контролна листа 10-3 - Депоније
Контролна листа 10-4 - Изношење и депоновање пољопривредног отпада и уклањање конфиската
Контролна листа 11-1 - Одвођење атмосферских вода
Контролна листа 11-2 - Давалац услуге - отпадне воде
Контролна листа 11-3 - Давалац услуге обустава/квар на објектима канализације
Контролна листа 11-4 - Прикључење на јавну канализациону мрежу-инсвеститор
Контролна листа 11-5 - Прикључење на јавну канализациону мрежу-корисник
Контролна листа 11-6 - Истакање јама у јавну канализацију
Контролна листа 11-7 - Одвођење отпадних вода - Заштита јавне канализације
Контролна листа 11-8 - Одвођење отпадних вода - Обустављање услуга одвођења отпадних вода
Контролна листа 12-1 - Испорука топлотне енергије - давалац услуга
Контролна листа 12-2 - Испорука топлотне енергије прекид, ремонт
Контролна листа 12-3 - Одобрење месечни трошкови
Контролна листа 12-4 - Корисници, купци
Контролна листа 12-5 - Уговор о снабдевању топлотном енергијом
Контролна листа 13-1 - Управљање јавним паркиралиштима
Контролна листа 13-2 - Контролори
Контролна листа 13-3 - Корисник паркиралишта
Инспекција за заштиту животне средине
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2018. годину
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2019. годину
План рада инспекције заштите животне средине за 2021. годину
План рада инспекције заштите животне средине за 2022. годину
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2020. годину
Сагласност Министарства заштите животне средине на Предлог плана инспекцијског надзора за 2022. годину инспекције за заштиту животне средине
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
Контролна листа - достава података према закону о заштити животне средине
Контролна листа - документација (оператер)
Контролна листа - несанитарне депоније - сметлишта
Контролна листа - отпадна уља (оператер)
Контролна листа - складиштење отпада (оператер)
Контролна листа - третман отпада (оператер)
Контролна листа - утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
Контролна листа - подношење захтева за интегрисану дозволу
Контролна листа - поступање произвођача неопасног и инертног отпада
Контролна листа - студија о процени утицаја
Контролна листа - интегрисана дозвола
Контролна листа - заштита од букe у животној средини
Контролна листа - заштита ваздуха код бензинских станица
Контролна листа - заштита ваздуха код постројења за сагоревање
Контролна листа - заштита ваздуха код стационарних постројења
Инспекција за друмски саобраћај
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2018. годину
План инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2019. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2020. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2021. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2022. годину
Извештај о раду инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Извештај о раду инспекцијских служби за период 01.01. - 30.09.2020. године
Извештај о раду инспектора за друмски саобраћај за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године
Извештај о раду инспекцијских служби за период од 01.01.2019.- 31.12.2019. године
Контролна листа - такси возило
Контролна листа - такси превоз
Контролна листа - такси превозник
Контролна листа - јавни линијски превоз путника
Контролна листа - стајалишта
Контролна листа 6 - јавни превоз путника у приградском саобраћају
Грађевинска инспекција
Годишњи план инспекцијског надозора за 2018. годину
Годишњи план рада грађевинске инспекције за 2020. годину
План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2019. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције од 01.01.2017 до 31.12.2017
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције од 2019. годину
Извештај о раду инспекцијских служби за период од 01.01.2020.- 31.12.2020. године
Мишљење Министарства о Предлогу годишњег плана инспекцијског надзора за 2021. годину
План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021. годину
Мишљење Министарства о Предлогу годишњег плана инспекцијског надзора за 2022. годину
План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину
Контролна листа 02 - Решење о одобрењу за извођење радова
Контролна листа 03 - Пријава завршетка израде темеља објекта
Контролна листа 04 - Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Контролна листа 05 - Надзор над коришћењем објекта – Употребна дозвола
Контролна листа 07 - Програм одржавања зграде и опште стање зграде
Контролна листа 08 - Безбедност зграде – стање конструктивних грађевинских елемената зграде
Контролна листа 09 - Безбедност зграде – стање других грађевинских елемената зграде
Контролна листа 010 - Безбедност зграде – стање уређаја и опреме зграде
Контролна листа 011 - Безбедност зграде – стање инсталација зграде
Контролна листа 012 - Безбедност зграде – стање опреме и других елемената изван зграде
Просветна инспекција
Годишњи план рада просветног инспектора за 2018. годину
Предлог годишњег плана рада просветног инспектора од 01.09.2018. до 01.09.2019. године
Годишњи план рада просветног инспектора за 2019. и 2020. годину
Годишњи план рада просветног инспектора за 2020. и 2021. годину
Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску 2021/2022. годину
Извештај о раду просветног инспектора за 2017. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
Извештај о раду просветног инспектора за 2019. годину
10. Контролна листа - предшколска установа
11. Контролна листа - основна школа
12. Контролна листа - средња школа
Инспекција за спорт
Годишњи план рада инспектора за спорт за 2018. годину
План инспекцијског надзора за 2019. годину
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове и комуналне делатности за 2018. годину
1. Контролна листа - општи део
2. Контролна листа - спортска правила
3. Контролна листа - спортисти
4. Контролна листа - спортски стручњаци
5. Контролна листа - простор, спортски објекти и спортска опрема
Одељење за јавне приходе - Пореска инспекција
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2019. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2020. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2021. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2022. годину
Извештај о раду инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
Извештај о раду инспектора Одељења за јавне приходе за период 01.01.2019. - 30.09.2019. године
Извештај о раду инспектора Одељења за јавне приходе за период 01.01.2018. - 30.09.2018. године
Извештај о раду инспектора Одељења за јавне приходе за период 01.01.2020. - 30.09.2020. године
Извештај о раду инспектора за период од 01.01.2019.- 31.12.2019. године
Извештај о раду инспектора за период од 01.01. - 31.12.2020. године
Контролна листа 1 - Канцеларијска контрола
Контролна листа 2 - Теренска контрола

Спорт и култура

Документа за спорт
Правилник о допунама Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Стара Пазова Преузмите документ »
Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Стара Пазова Преузмите документ »
Правилник о допунама Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Стара Пазова Преузмите документ »
Одлука о стављању ван снаге одлуке о увођењу спортско-културног динара Преузмите документ »
Документа за културу 
Правилник о критеријумима за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за општину Стара Пазова у области културе за 2015. годину Преузмите документ »

Локални акциони планови

Локални акциони планови општине Стара Пазова
Локални акциони план за младе 2010-2014 Преузмите документ »
Локални акциони план запошљавања 2014 Преузмите документ »
Локални акциони план запошљавања 2019 Преузмите документ »
Локални акциони план за децу 2010-2015 Преузмите документ »
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у области образовања, запошљавања, здравства и становања 2013-2015 Преузмите документ »
Локални акциони план за решавање питања избеглица, интерно расељених лица и повратника 2013-2016 Преузмите документ »
Акциони план за равноправност полова 
Одлука о усвајању акционог плана за побољшање положаја жена и унапрежење родне равноправности на територији општине Стара Пазова за период од 2011. - 2013. године Преузмите документ »
Одлука о равноправности полова Преузмите документ »
Акциони план за побољшање положаја жена Преузмите документ »

Општинске одлуке

На овој страници можете преузети одлуке које је донела Скупштина општине Стара Пазова, у електронском формату.

Општинске одлуке 
Нацрт уговора о припајању Јавног урбанистичког предузећа "Урбанизам" Стара Пазова као Друштва преносиоца, "Дирекцији за изградњу општине Стара Пазова јавно предузеће" Стара Пазова Друштву стицаоцу, као организационе јединице - сектор Преузмите документ »
Одлука о локалним комуналним таксама Преузмите документ »
Одлука о локалним административним таксама Преузмите документ »
Одлука о накнади за заштиту и унапеђење животне средине Преузмите документ »
Одлука о боравишној такси Преузмите документ »
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта Преузмите документ »
Одлука о начину пружања помоћи младим талентима у области образовања Преузмите документ »
Одлука о начину пружања помоћи младим талентима у области културе и уметности Преузмите документ »
Пословник о раду Савета за здравље Преузмите документ »
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузмите документ »
Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Стара Пазова за период 2015.-2020. године Преузмите документ »
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Стара Пазова Преузмите документ »
Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Одлука о такси превозу путника Преузмите документ »
Закључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова у 2017. години Преузмите документ »
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова у 2018. години Преузмите документ »
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова у 2019. години Преузмите документ »
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова у 2020. години Преузмите документ »
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова у 2021. години Преузмите документ »
Пословник о раду Савета за међунационалне односе Преузмите документ »
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама Преузмите документ »
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника Преузмите документ »
Одлука о Општинској управи општине Стара Пазова Преузмите документ »
Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Општинске управе општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о образовању Привредног савета општине Стара Пазова Преузмите документ »
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Стара Пазова Преузмите документ »
Усклађен план јавних набавки за 2020. годину Преузмите документ »
План јавних набавки за 2021. годину Преузмите документ »