• Pogodaka: 155

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Стара Пазова за 2025. годину

grb thumbУ складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 и 63/23), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) Општине Стара Пазова, расписује јавни позив којим обавештава:

1) да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
- образовним установама - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
- високообразовним установама - факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;

2) да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Стара Пазова за 2025. годину до 31.октобра 2024. године.

Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2025. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Стара Пазова за 2024. годину, на адресу: Општина Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Милош Зелић, телефон: 022/310-170, локал 140 email: milos.zelic@starapazova.rs или лично у просторијама Одељења за пољопривреду Општинске управе Стара Пазова, улица Светосавска, бр. 11, спрат IV, канцеларија број 1.

Преузмите документа:

Текст огласа

Захтев

Изјава о сагласности