• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословно-складишног комплекса на кат.парц.бр. 1139/26 и 1139/12 к.о. Крњешевци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 31.08.2021.године (уторак) до 06.09.2021. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „URBAN PROJECT“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Бранка Радичевића бр. 12/А, директор Дарко Исаиловић, поднетог овом органу 30.08.2021. године, наручилац наведеног пројекта је „BEM INVEST“ д.о.о. из Београда-Врачар, ул. Рудничка бр.2.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је начелница Одељења за урбанизам и грађење, дипл.инж.арх. Душанка Грозданић Миловић, канцеларија 7 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 06. септембра 2021. године.

Преузмите документа:

Текстуални део

Ситуациони приказ постојећег стања

Ситуациони приказ регулационо-нивелационог решења

Ситуациони приказ саобраћаја

Ситуациони приказ комуналне инфраструктуре

Ситуациони приказ партерног уређења

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу