• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу стамбеног комплекса од 4 стамбена објекта са 4 стамбене јединице на кат.парц.бр. 2775 и 2774 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 31.08.2021.године (уторак) до 06.09.2021. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „CORAX INŽENJERING“ ПР Наташа Дошеновић, Нова Пазова, ул. Мајора Гавриловића бр. 42., поднетог овом органу 27.08.2021. године, наручилац наведеног пројекта су Наташа Дошеновић из Нове Пазове, ул. Мајора Гавриловића бр. 42 и Бранислав Гавран из Нове Пазове, ул. Мајора Гавриловића бр. 42.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 06. септембра 2021. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу