• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу производног комплекса "Мега Пласт Јовановић" на кат. парц. бр. 9566 к.о. Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8,00 – 15,00 часова, сваког радног дана од 29.07.2021.године (четвртак) до 04.08.2021. године (среда).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „CONFORM“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Булевар Патријарха Павла 1а/1/5 , поднетог овом органу 28.07.2021. године, наручилац наведеног пројекта je „МЕГА ПЛАСТ ЈОВАНОВИЋ“ д.о.о. из Нове Пазове, ул. Кнез Михајлова бр.119.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 04. августа 2021. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу