• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта са техничким прегледом моторних возила спратности П+2/П+1/П+0 и интерне странице са надстрешницом на кат.парц.бр. 1863/1 к.о. Крњешевци.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 25.05.2021. године (уторак) до 31.05.2021. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. из Шида, ул. Кнеза Милоша бр.2, поднетог овом органу дана 14.05.2021. године, инвеститор наведеног пројекта je “PERIĆ TRANS COMPANY” д.о.о. из Београда, ул. Панте Тутунџића бр. 2.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, у приземљу зграде Општине у Старој Пазови, радним данима од 7,30 до 15,00 часова, на интернет страници Општине Стара Пазова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 31. маја 2021. године.

Предметни урбанистички пројекат упућује се Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, односно Комисији за стручну контролу урбанистичког пројекта.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу