• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова објављује Рани јавни увид поводом израде Изменa и допунa плана генералне регулације насеља Бановци (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци – Дунав).

Одлука о изради Изменa и допунa Плана генералне регулације насеља Бановци (Стари Бановци, Нови Бановци, Бановци – Дунав), објављена je у („Службеном листу општина Срема“, број 7/2021).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 30. априла до 17. маја 2021. године у згради Општинске управе општине Стара Пазова, канцеларија број 21, у Старој Пазови, улица Светосавска бр.11, односно објављен на интернет страници Општине Стара Пазова.

Одељење за урбанизам и грађење, као носилац израде овог плана, организује Рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење, поштом или путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Стара Пазова, у току трајања Раног јавног увида, закључно са 17. мајом 2021. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде плана могу утицати на планска решења.

Преузмите документ:

Рани јавни увид

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу