• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за потребу урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 3027/1, 3027/2 и 3028 и делу катастарске парцеле број 5409 к.о. Нова Пазова, у улици Краља Петра Првог Карађорђевића број 16 у Новој Пазови.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8.00 – 15.00 часова, сваког радног дана од 20.04.2021. године (уторак) до 26.04.2021. године (понедељак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ ABSOLUT documents VS“ д.о.о. из Старе Пазове, ул. Трг др. Зорана Ђинђића 2к лок. 11, поднетог овом органу дана 02.02.2021. године, инвеститор наведеног пројекта je „ТРИЈУМФ ГРАДЊА“ д.о.о. из Нове Пазове, ул. Хиландарска бр. 84.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 26. 04.2021. године.

Преузмите документ:

Текстуални део

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу