Студије на јавном увиду и обавештења о донетим решењима

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно производног објекта намењеног за пластификацију готових металних производа - Носилац пројекта „Граовац“ С.Р.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта изградње пословно производног објекта намењеног за пластификацију готових металних производа.

Носилац пројекта: „Граовац“ С.Р., предузетник Граовац Зорана из Нових Бановаца

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње биогасног постројења - Иван Илић из Старе Пазове

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта пројекта изградње биогасног постројења.

Носилац пројекта: Иван Илић из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за ажурирање Студије о процени утицаја магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину - носилац пројекта “South stream” Д.О.О. из Новог Сада

Обавештење о поднетом захтеву за ажурирање Студије о процени утицаја магистралног гасовода Јужни ток на животну срединуНосилац пројекта “South stream” Д.О.О. из Новог Сада, ул.Народног фронта бр.12, поднео је захтев за ажурирање Студије о процени утицаја магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за Деоницу 5 – Одвојак за Републику Српску, за коју је у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине прибављено решење о сагласности бр.353-02-00813/2013-05 од 26.12.2013.године.

Захтев се подноси у складу са изменама и допунама Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода “Јужни ток” („Службени гласник РС” бр.119/12 и 98/13), а сагласно информацији о локацији за изградњу одвојка ка Републици Српској бр.350-01-01243/201305 од 13.02.2014.године коју је издало Министарство грађевинарства и урбанизма.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта, могућ је сваког радног дана у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у Новом Београду, ул.Омладинских бригада бр.1, соба 426, као и на сајту Министарства http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid/procena-uticaja.

Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја пројекта пројекта радио базне станице за мобилну телефонију „Стари Бановци II – СМ101, СМУ101” Стари Бановци, на животну средину

Носилац пројекта, “Телеком Србија” А.Д. из Београда, ул.Таковска бр.2 (И.Ј. Сремска Митровица, ул. Краља Петра I бр.2), поднео је дана 10.04.2014.године, захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице за мобилну телефонију “Стари Бановци II – СМ101, СМУ101”, чија се изградња планира на кат.парц.бр.1620/2 к.о. Стари Бановци, уписаној у Препис листа непокретности бр.2766 к.о.Стари Бановци, у ул. Миленка Певца бр.31а, у Старим Бановцима.

Čítať ďalej...

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта сечења текстила и шивења тенди - “Rami East” д.о.о. из Нове Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта сечења текстила и шивења тенди

Носилац пројекта: “Rami East” д.о.о. из Нове Пазове

Преузмите документ

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину - “Delhaize Serbia”Д.О.О. из Београда

Обавештење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта централно дистрибутивног складишта прехрамбене робе, као и робе широке потрошње на животну средину

Носилац пројекта: “Delhaize Serbia”Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину - “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Носилац пројекта: Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија” Д.О.О. из Београда

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта склапања расхладних витрина - “D.R. COOL EQUIPMENT” д.о.о. из Старе Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта склапања расхладних витрина

Носилац пројекта: “D.R. COOL EQUIPMENT” д.о.о. из Старе Пазове

Преузмите документ

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину - Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја пројекта складиштења на животну средину

Носилац пројекта: Бошко Станисављевић из Нове Пазове

Преузмите документ