Јавне набавке

Поступак јавне набавке добра – грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 (четрнаест) сеоских домаћинстава

grb thumbНа основу члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 40/19) члана 58. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19) наручилац Председник општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добра - грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 (четрнаест) сеоских домаћинстава.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка радова на адаптацији простора намењеног за јединствено управно место у склопу зграде Општинске управе Општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку редни број 25-1.3.12/20 Јавна набавка радова на адаптацији простора намењеног за јединствено управно место у склопу зграде Општинске управе Општине Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-34/20-III од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-34/20-III од 30.06.2020.године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-34/20-III -набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова – Преговарачки поступак без објављивања позива.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка услуге – сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 23-1.2.14/20 - јавна набавка услуге–сузбијање крпеља и одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – извођење радова на изградњи канализације употребљених фекалних вода са кућним прикључцима Блок 9 у Новој Пазови – улице Бошка Бухе (две деонице) и Др. Слободана Јовановића (цела)

grb thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општина управа Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ред. бр. 19-1.3.11/2020 Јавна набавка извођење радова на изградњи канализације употребљених фекалних вода са кућним прикључцима Блок 9 у Новој Пазови – улице Бошка Бухе (две деонице) и Др. Слободана Јовановића (цела).

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка мале вредности – добара за потребе опремања специјализованих кабинета Техничке школе у Старој Пазови

grb thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 22-1.1.11/2020 добара за потребе опремања специјализованих кабинета Техничке школе у Старој Пазови, обликоване у две партије.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка услуге – одржавање софтвера за Партије 1,2,3,4 и 6

grb thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број 404-02-930/20 од 03.03.2020. године, запримљено на писарници Општинске управе 06.03.2020. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-29/20-III од 15.06.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-29/20-III од 15.06.2020. године, припремљена је: конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-29/20-III - набавка услуге одржавања софтвера- Преговарачки поступак без објављивања позива.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка услуге – регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова–Петровић Салаш

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге- регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова-Петровић Салаш, дел. број 404-28/20-III ред. бр.20-1.2.9/2020.

Čítať ďalej...

Поступак јавне набавке – набавка мале вредности – услуге осигурања

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге- осигурања, дел. број 17-1.2.16/20.

Čítať ďalej...