Обавештења

Обавештење о вршењу третмана крпеља 23.05.2023. год. на територији општине Стара Пазова

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у уторак 23.05.2023. године вршити третман крпеља на територији општине Стара Пазова на основу закљученог уговора са предузећем "Delco" д.о.о. из Новог Сада.

Čítať ďalej...

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама

grb thumbНа основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 76. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 9/19) Општинска управа општине Стара Пазова објављује обавештење о почетку рада на припреми одлуке о јавним расправама.

Čítať ďalej...

Обавештење о увиду у Захтев за давање сагласности на измене и допуне Ценовника комуналних услуга "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) ставља се на увид Захтев за давање сагласности на измене и допуне Ценовника комуналних услуга "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Обавештење о предстојећем контролном попису у оквиру насељених места Стара Пазова и Војка

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се у периоду од 02.12. - 11.12.2022. године обавити контролни попис грађана у оквиру Пописа 2022. године и то на теритоији насељеног места Стара Пазова и Војка.

Čítať ďalej...

Јавни увид у Захтев за давање сагласности на ценовник воде и комуналних услуга ЈКП "Водовод и канализација" Стара Пазова

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018), ставља се на увид Захтев за давање сагласности број: 101002 од 02.11.2022. год. и Одлука Надзорног одбора број: 10096 од 02.11.2022 год. ЈКП "Водовод и канализација" Стара Пазова.

Čítať ďalej...

Стављање на увид Захтева за давање сагласности о давању у закуп пијачног простора

grb thumbНа основу Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) и Одлуке о пијацама објављене у "Службеном листу опстине Срема" бр.38/13, 13/14, 46/20 , ставља се на увид Захтев за давање сагласности број 3696/1-1 од 21.10.2022. године. и Одлука надзорног одбора, број 3696/1 од 21.10.2022 године.

Čítať ďalej...

Закључак о додели бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду јануар - јун 2022. године

grb thumbНа основу Закључка Савета за безбедност саобраћаја број 06- 161/2022-IV од 12.10.2022. године, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Стара Пазова за 2022. годину, по спроведеном Јавном позиву за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду јануар - јун 2022. године, који је објављен 12. септембра 2022. године, Савет за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова, на седници одржаној 12. октобра 2022. године доноси следећи Закључак о додели бесплатних дечијих ауто седишта за децу рођену у периоду јануар - јун 2022. године.

Čítať ďalej...

Донето решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2022/2023. године

grb thumbНа основу члана 361. став 1. и члана 363. став 4. Закона о енергетици ("С. гласник РС" број 145/14, 95/18-др. закон, 40/21), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 46/14-одлука УС, 104/16, 95/18), члана 48. тачка 14. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 46. став 1. Одлуке о испоруци топлотне енергије ("Сл. лист општина Срема" број 15/15, 26/15, 21/16, 31/17, 32/18, 31/19, 37/20) и тачке 10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/15), Председник општине Стара Пазова дана 19. септембра 2022. године, донео је Решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2022/2023. године.

Čítať ďalej...

Обавештење о излагању на увид посебног бирачког списка

grb thumbНа основу члана 47. и 48. Закона о националним саветима националних мањина ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09, 20/ 14-Одлука УС, 55/ 14 и 47/ 18) члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник Реnублике Србије", бр. 61/18) а у вези Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина ("Службени гласник Републике Србије" број 100/2022) расписаних за 13.11.2022 године, Општинска управа општине Стара Пазова објављује Обавештење о увиду у посебан бирачки списак.

Čítať ďalej...