• Prečítané: 2836x

Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Општине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години

grb-thumbНа основу члана 17. и 19. став 1 и 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 47/17) и члана 8. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16) и Решења Комисије за контролу државне помоћи бр:401-00-000015/2018-01 од 26. јануара 2018.године, Начелник Одељења за друштвене делатности дана 2. фебруара 2018. године расписује Jавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Oпштине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16), и на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:
1. Предлог пројекта (Образац 1)
2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)
3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из Регистра медија АПР-а)
4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)
5. Доказ о поседовању фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела
6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)
7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Стара Пазова у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја
8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија – за правно лице односно предузетника, који се бави производњом медијских садржаја
9. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
10. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Стара Пазова, и у недељном листу „Сремске новине“.
Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 2. фебраура 2018. године до 20. фебруара 2018. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште - на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, културу и информисање, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години“.

Неблаговремене пријаве на конкурсу, или пријаве на погрешном обрасцу, Комисија неће разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на званичној интернет страници општине Стара Пазова и достављено свим учесницима конкурса.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Образац 1

Финансијски део извештаја - Образац 2.1

Наративни и финансијски извештај - Образац 2.2

Буџет пројекта - Образац

Решење о формирању Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања

Решење о додели средстава