• Prečítané: 1990x

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта-управна зграда П+2 и регално складиште-магацин П+О на кат.парц. 5250/3 к.о Стара Пазова

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 65/17) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, бр. 43/2010) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта-управна зграда П+2 и регално складиште-магацин П+О на кат.парц. 5250/3 к.о Стара Пазова.

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Oпштине Стара Пазова, на огласној табли, у времену од 8:00 – 15:00 часова, сваког радног дана од 02.02.2018.године (петак) до 08.02.2018. године (четвртак).

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је ”G&P PRO-ING” д.o.o. из Старе Пазове, инвеститор наведеног пројекта је Горан Станишић ПР ”СУПЕР ПЛАСТ” д.о.о. из Нове Пазове.

3. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено је службено лице Одељења за урбанизам и грађење, спец.урб. Јелена Кнежевић маст.дипл.пр.пл., канцеларија 21 (приземље).

4. Заинтересована лица могу у току јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и грађење, Светосавска бр. 11, најкасније до 08. фебруара 2018. год.

Начелница:

дипл. правник Маја Грбић

Преузмите документа:

Текстуални део

Шира локација

Постојеће стање

План регулације и нивелације

План саобраћаја и партера

План инфраструктуре

Пресек 1-1

Пресек 2-2

Пресек 3-3

Пресек 4-4

Основа приземља

Основа спрата I

Основа спрата II

Источна фасада

Северна фасада

Западна фасада

Јужна фасада