• Prečítané: 3101x

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, пројеката и програма од интереса за општину Стара Пазова за 2018. годину

grb-thumbНа основу члана 76. Закона о култури („Сл. лист РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 105/16) и на основу члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину ("Сл. лист општина Срема" бр.47/17), Начелник Одељења за друштвене делатности, дана 30. јануара 2018. године расписује Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, пројеката и програма од интереса за општину Стара Пазова за 2018. годину.

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:

1. да су субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури и други субјекти у култури у складу са чл. 73. Закона о култури;
2. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и уметности;
3. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом;
4. конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и одржив финансијски план и неопходну документацију:
• оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
• фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
• фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
• званичан доказ о рачуну у банци.

Конкурс је отворен од 30. јануара 2018. године до 02. марта 2018. године и објављује се на званичној интернет страници општине Стара Пазова и огласној табли Општинске управе Стара Пазова.

Конкурсна документација се може преузети на званичној интернет страници општине Стара Пазова или непосредним преузимањем на ИНФО пулту Општинске управе Стара Пазове.

Пријаве на конкурс се подносе непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште-на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, културу и информисање, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава на Конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, пројеката и програма од интереса за општину Стара Пазова за 2018. годину“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсу неће бити разматране.

Преузмите документа:

Текст конкурса

Извештај

Пријава за конкурс

Одлука о додели средстава