• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb cistocaNa osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/16), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18) člana 27. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" br, 9/19), Skupština opštine Stara Pazova na sednici 28.05.2019. godine, donela je Rešenje o imenovanju direktora javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" J.P. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 5. Pravilnika o radu Komisije za izbor stanova, Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru regionalnog stambenog zbrinjavanja u Srbiji-Potprojekat 7-Komponenta 1 objavljuje Obaveštenje o objavljivanju javnog poziva br. RHP-W7-PA/PC4-2019 za pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije, na teritoriji opština Bačka Palanka, Stara Pazova, Ub, Sremski Karlovci i gradova Zrenjanin, Kikinda, Požarevac, Sremska Mitrovica sa mogućnošću kupovine stanova i na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenim jedinicama lokalne samouprave.

grb thumbOpštinsko veće opštine Stara Pazova, na osnovu člana 95. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 21/16, 113/2017, 95/18, 113/17-dr. zakon i 95/18- dr. zakon), člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/07, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 95/16), člana 60. stav 2. Statuta opštine Stara Pazova ("Službeni glasnik opština Srema" broj 9/19) oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Stara Pazova.

grb thumbKonkurs raspisuje Komisija za izbor članova projektnog tima, na projektu „Integrisani pristup upravljanja javnom imovinom u opštinama Stara Pazova i Ruma“, imenovana rešenjem predsednika opštine Stara Pazova broj 400-1462/2018-II od 21.05.2019.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju skladišno-poslovnog kompleksa na kat. parc. 2040/1 i 2040/4 k.o. Novi Banovci.

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/2019-II od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina („Službeni list opština Srema“, br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2019. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 37/18) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 020-18/2019-II od 15.04.2019. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za dogradnju farme krava na Petrović Salašu na kat. parc. 2583/2 k.o. Belegiš.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019).

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o aktuelnim konkursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 83/18) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015) Одељење за урбанизам и грађење оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу складишног објекта П+О-П+2 на кат. парц. бр. 5249/8 к.о. Стара Пазова.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije